Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010, stran 10077.

Na podlagi 28. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZTB-B) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Črenšovci na 30. redni seji dne 3. 8. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010
1. člen
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 12/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV           v €
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3,648.679,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2,695.393,00
70  DAVČNI PRIHODKI              2,470.071,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      2,337.586,00
   703 Davki na premoženje           98.754,00
   704 Domači davki na blago in storitve    33.731,00
   706 Drugi davki                   /
71  NEDAVČNI PRIHODKI              225.322,00
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    66.700,00
   premoženja
   711 Takse in pristojbine           1.000,00
   712 Denarne kazni                500,00
   713 Prihodki od prodaje blaga in           /
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         157.122,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             15.500,00
   720 Prihodki od prodaje osnovnih           /
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            /
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     15.500,00
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI             937.786,00
   740 Transferni prihodki iz drugih      937.786,00
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3,792.727,00
40  TEKOČI ODHODKI              1,125.820,00
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    341.614,00
   401 Prispevki delodajalcev za socialno    54.070,00
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve      696.019,00
   403 Plačila domačih obresti          2.500,00
   409 Rezerve                 31.617,00
41  TEKOČI TRANSFERI             1,200.687,00
   410 Subvencije                60.000,00
   411 Transferi posameznikom in        759.226,00
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam   65.394,00
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      316.067,00
   414 Tekoči transferi v tujino            /
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           1,234.120,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1,234.120,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           232.100,00
   430 Investicijski transferi         232.100,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     -144.048,00
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih pravnih osebah
   jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    -144.048,00
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) - IX = -III
XII. Stanje sredstev na računih         144.048,00
   dne 31. 12. 2009
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. OS-186/30-10
Črenšovci, dne 3. avgusta 2010
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost