Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3688. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček, stran 10133.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB in 25/08), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 - UPB in 79/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 34. redni seji dne 4. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji višini:
- Prva starostna skupina - jaslični oddelek (1-    445,72 EUR
3 let)
- Druga starostna skupina (3-6 let), celodnevni    340,53 EUR
program
- Druga starostna skupina (3-6 let), poldnevni    272,42 EUR.
program
2. člen
Mesečni strošek živil za prehrano zanaša 20,66 EUR na otroka oziroma 0,94 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka je 0,94 EUR na dan.
3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, izven ekonomske cene.
5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sv. Jurij ob Ščavnici po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010.
Št. 602-25/2010
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 4. avgusta 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost