Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 430-21/2010-3 Ob-5099/10 , Stran 2152
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 67/08) in določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08), Odloka o spremembah – 1 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 84/09), ter Odloka o spremembah – 2 Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09). 3. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2010 s področja turizma, športa, glasbe, plesa, gledališča, lutk, literarne, likovne, fotografske, filmske, avdiovizualne, baletne, folklorne dejavnosti, zborovskega petja ter programov z drugih področij; za sofinanciranje programov prireditev, za katere Občino Sežana zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov ter za sofinanciranje večjih projektov društev oziroma subjektov na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Sežana za leto 2010 iz drugih javnih razpisov ter javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Sežana. 4. Cilj razpisa: namen razpisa je sofinancirati programe javnih prireditev, ki jih pripravljajo pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, združenj in javnih zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti). 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, združenja, javni zavodi in drugi subjekti, če: – so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju občine, – je prireditev izvedena na območju Občine Sežana, – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo programov, – je program prireditve namenjen čim širšemu krogu občanov Občine Sežana, – bo prijavitelj izvedel prireditev (ali jo je že izvedel) v tekočem letu, – prireditev sicer ni sofinancirana iz proračuna Občine Sežana za tekoče leto, – je program prireditve finančno realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno zgradbo, – program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega zagotovljene tudi lastne in druge vire financiranja (jasna konstrukcija vseh stroškov izvedbe in virov financiranja), – prireditev ni del prijaviteljevega rednega programa, – prireditev ni komercialne narave. Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za sofinanciranje programov javnih prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2010, ki jo imenuje župan Občine Sežana za področje, ki je predmet razpisa. Komisija bo predlagala zavržbo vlog oziroma prijav neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog oziroma prijav in vlog oziroma prijav prijaviteljev projektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 5. točke razpisa. 7. Razpisna merila Pri izboru programov predlagateljev bodo upoštevana naslednja merila: A) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost prijavitelja, B) obiskanost prireditev, C) program prireditve oziroma projekta z opredelitvijo namenov, ciljev in pričakovanih rezultatov, D) finančna konstrukcija prireditve, E) udeležba prijavitelja na občinskih, medobčinskih, državnih ali mednarodnih prireditvah in aktivnosti, F) pomen programa oziroma projekta z vidika promocije ter uveljavljanja in utrjevanja pozitivne podobe Občine Sežana, G) sodelovanje z občino. 8. Uporaba meril Komisija bo glede na izpolnjevanje pogojev iz 5. točke in ob upoštevanju meril iz 7. točke razpisa, ki so konkretneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, ocenila kvaliteto programov in izločila prijavitelje, ki ne izpolnjujejo pogojev. Komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev. Programi se bodo praviloma sofinancirali do višine 25% vrednosti programa, vendar največ v višini 10% vrednosti razpisa. V kolikor bodo na razpis prijavljeni programi prireditev presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. 9. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: vrednost vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana za leto 2010, znaša 20.000,00 EUR. 10. Pogoj za nakazilo in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Prijavitelj mora sofinancerju po izvedbi programa oziroma projekta, vendar najkasneje do 20. 11. 2010, podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi, ki je podlaga za izplačilo dodeljenih sredstev. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 11. Razpisni rok: razpis se zaključi 20 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – merila za izbiro programov in način ocenjevanja prijav, – prijavni obrazec, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 13. Vsebina vloge oziroma prijave Vloge oziroma prijave na razpis morajo vsebovati: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran tudi iz drugih postavk proračuna Občine Sežana za leto 2010, – podpisano izjavo o nezavajajočih podatkih, – z razpisno dokumentacijo zahtevane obvezne priloge – izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. 14. Oddaja in dostava prijav Vloga oziroma prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljivo izpolnjena in na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo vlog je 20 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Pisne vloge oziroma prijave morajo biti poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako "Ne odpiraj – Javni razpis prireditve in manifestacije 2010" na prednji strani ovojnice. Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne predpisanega roka do 15. ure, v sprejemno pisarno Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana. Če je zadnji dan razpisnega roka nedelja, praznik Republike Slovenije ali kakšen drug dela prost dan, se rok izteče na prvi naslednji delovni dan. Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. 15. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o izboru Oddaja vloge oziroma prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 15. dni po zaključku razpisa. Komisija bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge oziroma prijave prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne dopolnitve vlog oziroma prijav. Za nepopolno se šteje vloga oziroma prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo in so naštete v javnem razpisu pod točko 13. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi oziroma prijavi in priloženih obrazcih. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi oziroma projekti presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta razdeljena v temu ustreznih deležih. Občina Sežana lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45 dneh po odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 16. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal tel. 05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si.

AAA Zlata odličnost