Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3679. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin, stran 10098.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je župan Občine Litija dne 30. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05)
1. člen
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05) (Uradni list RS, št. 82/08) objavljen dne 14. 8. 2008 se:
- spremeni in dopolni v tretjem odstavku 1. člena, ki se pravilno glasi:
»Ocena stanja
Za predmetne spremembe in dopolnitve obstoječega lokacijskega načrta je investitor predložil pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev obstoječega odloka. Poglavitne spremembe, ki bodo predmet sprememb in dopolnitev LN se bodo nanašale na spremembo meje ureditvenega območja LN Grbin v skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10), spremembo parcelacijskega načrta, izbris lokacije otroškega igrišča, uveljavitev možnosti za prenos napajalnih cest v javno rabo in last Občine Litija, sprememba prometnega režima, spremembo lokacije ekološkega otoka, določitev lokacije za čistilno napravo in na proučitev možnosti za postavitev enostavnih objektov na območju urejanja lokacijska načrta Grbin.«
- spremeni se grafični prikaz meje območja v 2. členu odloka in sicer:
v skladu s spremembo meje ureditvenega območja LN Grbin, ki izhaja iz veljavnega Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10).
- spremeni 4. člen, ki se po novem glasi:
»(roki za pripravo posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev LN:
- Objava spremembe in dopolnitve sklepa o začetku priprave v Uradnem listu RS, avgust 2010
- Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora - izvajalec, avgust 2010
- Izvajalec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa - 30 dni od prejema vloge, september 2010
- Izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo - 30 dni po prejemu smernic, oktober 2010
- Župan predloži osnutek sprememb in dopolnitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Litija (odlok 1. branje - grafični in tekstualni del,), ki potdri datum javne razgrnitve in obravnave oktober 2010
- Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev LN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve, oktober-november 2010
- Občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, november 2010
- Izvajalec na podlagi sprejetih stališč pripravi predlog sprememb in dopolnitev LN - 10 dni po sprejemu stališča, november-december 2010
- Občina posreduje predlog nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj, rok za mnenje 30 dni, december 2010 - januar 2011
- Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb in dopolnitev LN, izvajalec izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN- 10 dni po pridobitvi mnenj, januar 2011
- Župan predloži usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Litija (odlok 2. branje - grafični in tekstualni del, obrazložitve), ki sprejme spremembe in dopolnitve LN z odlokom, februar 2011
- Pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih - 7 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Litija, marec 2011
- Odlok se objavi v Uradnem listu RS, marec 2011
Opredeljeni terminski plan sledi predvideni dinamiki priprave OPPN, kot ga je v osnutku ZPNačrt predstavil MOP. Dopustna so odstopanja od terminskega plana, kolikor bodo potrebe po tem izkazovale objektivne okoliščine.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi; objavi se tudi na spletni strani Občine Litija, posreduje pa se ga tudi na Ministrstvo za okolje in prostor.
Št. 350-3/2008
Litija, dne 30. julija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti