Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Št. 4301-24/2010 Ob-5123/10 , Stran 2138
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je izbor izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let. 3. Pogoji sodelovanja in prijave na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ali zavodi. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06) ali Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) s sedežem v Republiki Sloveniji. Gospodarska družba oziroma zavod, ki se prijavlja na razpis: – ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imeti mora poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – mora biti kapitalsko ustrezen skladno z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami); – mora izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora usposobljene predavatelje: – s strokovnimi referencami na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb, – s poznavanjem predpisov s področja energetike, graditve objektov in varstva okolja z vidika klimatskih sistemov, – s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije, nanašajoč se na stavbe; – imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference; – imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 30 udeležencev usposabljanja z ustrezno audio vizualno opremo. Izvajalec usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkus znanja za obdobje treh let od dneva podpisa pogodbe. Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati naslednje pogoje: – pri pripravi vloge mora predstaviti program usposabljanja skladno s 4. členom Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10), – vse stroške usposabljanja poravna udeleženec usposabljanja, – usposabljanje mora biti organizirano na lokaciji, kjer večina udeležencev nima logističnih problemov z udeležbo na usposabljanjih, – usposabljanje ne sme trajati manj kot 20 ur in ne več kot 30 ur. Praktična izvedba pregledov klimatskih sistemov opredeljene pod 5. točko v sklopu Programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za redne preglede klimatskih sistemov v prilogi 1 – Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10) se izvede v dodatnih urah, – pristopnina za pristop udeleženca k preizkusu znanja brez izobraževanja ne sme presegati vrednosti 350 EUR brez DDV, – vrednost izobraževanja po udeležencu ne sme presegati vrednosti 600 EUR brez DDV, – izvajalec mora za obdobje podpisane pogodbe z ministrstvom predložiti pogodbo o lastništvu oziroma najemu ustreznega prostora (iz dokazila mora biti razvidno, da razpolaga z prostori in opremo za čas trajanja pogodbe z ministrstvom). 4. Merila za izbiro izvajalca Vloge za izbor izvajalca bomo ocenili po spodaj navedenih merilih. Izbrana bo vloga, ki bo dosegla najvišje število skupnih točk. V primeru, da bi dve vlogi dosegli isto število točk, bo izbrana tista, ki bo dosegla največ točk iz tehničnega dela meril. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ne izbere nobene vloge. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev uporabe meril: a) Reference vodje programa usposabljanja – dokazljive strokovne reference na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb v letih 2007-2010 (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 15 točk, več kot 20 referenc – 20 točk). b) Reference predavateljev – povprečna vsota dokazljivih strokovnih referenc na področju projektiranja, regulacije in krmiljenja, vzdrževanja in servisiranja, meritev in preizkušanja klimatskih sistemov ter energetskih pregledov stavb v letih 2007–2010 za vse predstavljene predavatelje (manj kot 10 referenc – 10 točk, 10–20 referenc – 20 točk, več kot 20 referenc – 30 točk). c) Kvaliteta predstavljenega programa usposabljanja – v programu se ocenjuje predstavljene aktivnosti in terminske plane ter vodenje in koordinacija projekta (predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta niso predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 5 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta niso jasno predstavljene v vseh zahtevanih alinejah točke 2.c v razpisni dokumentaciji – 10 točk, predstavljene aktivnosti in terminski plani ter vodenje in koordinacija projekta so popolnoma jasno predstavljene in logične v vseh zahtevanih alinejah v točki 2.c v razpisni dokumentaciji – 20 točk). d) Cena ponudbe – najnižja ponudbena cena od vseh vlog, ki so bile oddane na javni razpis se pomnoži s 30 točkami in deli z ceno posameznega ponudnika). Strokovna komisija preveri popolnost vloge ter izpolnjevanje pogojev za prijavljene vloge. Vloge, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bo strokovna komisija ocenila še z merili. O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister za gospodarstvo. Zoper odločbo se ne bo mogoče pritožiti. Neizbrani prijavitelji bodo lahko sprožili upravni spor. 5. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 2. 9. 2010, v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za preglede klimatskih sistemov za obdobje treh let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni. 6. Odpiranje vlog: predvideno komisijsko odpiranje vlog bo 6. 9. 2010, ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno in bo potekalo na naslovu Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v sejni sobi II. nadstropje. 7. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge. 8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu, http://www.gov.si/mg in na sedežu Ministrstva za gospodarstvo. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/400-34-14, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: erik.potocar@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti