Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

3672. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrovnik, stran 10078.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter 16. in 134. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07 in 02/09) je Občinski svet Občine Dobrovnik na 29. redni seji dne 27. 7. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrovnik
1. člen
Spremeni in dopolni se Statut Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07 in 02/09), in sicer se v celotnem besedilu statuta beseda »delavec« nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 7. točki 7. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»- lahko podeljuje denarne pomoči.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe.
Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
(2) Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
- enotno matično številko občana;
- osebno ime;
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- datum in kraj rojstva, datum smrti;
- podatke o osebnih vozilih;
- podatke o nepremičninah ter
- druge osebne podatke v skladu z zakonom.
(3) Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
(4) Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«.
4. člen
V 22. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
Peti odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedilom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za župana«.
6. člen
V 37. členu se za četrtim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(5) Predčasno prenehanje mandata podžupana je določeno z zakonom.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«
8. člen
V prvem stavku drugega odstavka 68. člena se pred piko doda besedilo:
»in upravi ožjega dela občine.«
9. člen
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu do 28. februarja tekočega leta.
(2) Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
(3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
(4) Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
(5) Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.«
10. člen
V poglavju »IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOST« se besedilo »v razmerju do države in širših lokalnih skupnosti« nadomesti z besedilom »in pravic posameznikov in organizacij«.
11. člen
V drugem stavku 144. člena se črtata besedi »pokrajine ali«.
12. člen
V 145. člen se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Določba 7. člena, ki ureja nezdružljivost, se začne uporabljati po prvih rednih volitvah po uveljavitvi teh sprememb.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2010-25
Dobrovnik, dne 28. julija 2010
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.

AAA Zlata odličnost