Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2010 z dne 13. 8. 2010

Kazalo

Ob-5078/10 , Stran 2162
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in vrsta pravnega posla Predmet najema je opremljena operacijska dvorana št. 5 s funkcionalno povezanimi prostori v operacijskem bloku v tretjem nadstropju stavbe D Onkološkega inštituta Ljubljana, na naslovu Zaloška cesta 2, Ljubljana, skupaj z vso medicinsko opremo za izvajanje operacijskih posegov, vgrajeno opremo in drugimi instalacijami (v nadaljevanju: opremljena operacijska dvorana). Operacijska soba št. 5: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – sterilni hodnik (shramba instrumentov in pribora za OP. 5) 25,00 m2. Oprema, ki je v prostoru, je navedena v popisu opreme. Najemnik bo lahko v času uporabe prostora uporabljal vso pripadajočo opremo v prostoru. Opremljena operacijska dvorana se oddaja v najem za opravljanje kirurške obravnave bolnikov. Onkološki inštitut Ljubljana oddaja v najem opremljeno operacijsko dvorano v naslednjem časovnem okviru: – ob sobotah, od 7. do 19. ure, – ob nedeljah, od 7. do 19. ure, – ob praznikih, od 7. do 19. ure. 3. Izhodiščna urna najemnina in doba najema Opremljena operacijska dvorana se oddaja v najem za določen čas 3 let. Izhodiščna cena urne najemnine za opremljeno operacijsko dvorano znaša 54,00 EUR na uro brez DDV, najnižji znesek za katerega je možno višati izhodiščno ceno urne najemnine je 0,50 €. Najemnina se bo zaračunavala po pogodbeni ceni glede na dejansko uporabo. Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, stroške čiščenja in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba z najugodnejšim ponudnikom se sklene v roku 8 dni po razglasitvi najugodnejšega ponudnika za najem opremljene operacijske dvorane. 5. Pogoji za oddajo ponudbe Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in žigosani. Ponudnik je dolžan kot zavarovanje resnosti ponudbe vplačati varščino v višini 5.000,00 EUR na račun Ministrstva za zdravje, št. 01100-6300109972, s sklicem na št. 18-27111-7103042-22292010. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri, z izbranim ponudnikom pa bo v roku 8 dni sklenjena pogodba o najemu operacijske dvorane in medicinske opreme za dobo treh let. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Upoštevalo se bo vse ponudbe, ki bodo prispele do zaključka razpisnega roka. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, bo komisija opravila med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer bo za izklicno ceno določila ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Obvezna vsebina ponudbe Da se bo ponudba štela za popolno, mora vsebovati naslednje: – izpolnjeno originalno razpisno dokumentacijo (podatki o ponudniku, ponudba, osnutek pogodbe o najemu operacijske dvorane in medicinske opreme), ki mora biti žigosana in parafirana s strani zakonitega zastopnika ponudnika; – ponudbo za najem opremljene operacijske dvorane; – dokazilo o vplačani varščini v višini 5.000,00 EUR; – potrdilo pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – izjavo banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o solventnosti; – izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu; – bilanco stanja za zadnje leto in bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES. Ponudniki, ki so pravne osebe, morajo predložiti: – izpis iz sodnega registra ali izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev pred rokom za oddajo ponudb, iz katerega mora biti razvidno, da imajo kot dejavnost registrirano zdravstveno dejavnost; – dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; – za posameznike, ki bodo v imenu ponudnika opravljali storitve, za katere se operacijska dvorana oddaja v najem: 1. overjeno fotokopijo licence, 2. potrdilo o članstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije. Ponudniki, ki so fizične osebe (s.p.), morajo predložiti: – izpis iz poslovnega registra, iz katerega bo razvidno, da imajo kot dejavnost registrirano zdravstveno dejavnost; – dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; – overjeno fotokopijo licence; – potrdilo o članstvu pri Zdravniški zbornici Slovenije. 7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali izročijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "Ponudba za najem prostorov OP.5 – Ne odpiraj". Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 30. 8. 2010 do 10. ure. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo 30. 8. 2010, ob 12. uri, na naslovu: Onkološki inštitut Ljubljana, Stavba "C", sejna soba, Zaloška cesta 2, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka takoj po končanju postopka javnega odpiranja ponudb. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena urna najemnina. 9. Ogled prostorov Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje lahko ogledajo, in sicer na podlagi najave, v času trajanja razpisa, na tel. 01/58-79-110. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Onkološkega inštituta Ljubljana. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete tudi osebno v Službi javnih naročil (stavba "B"), Onkološkega inštituta Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost