Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3628. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
3629. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi
3630. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
3631. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3632. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu

OBČINE

Benedikt

3633. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt

Brežice

3634. Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov

Cerknica

3635. Odredba o uradnih urah in delovnem času v občinski upravi Občine Cerknica

Koper

3636. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
3637. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo slemenske ceste Hrvatini
3638. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«
3639. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Žusterna III, kare med cesto »A« in cesto »B«, 2009 (kare 1)«
3641. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Žusterna III – kare med cesto A in cesto B (kare 1 in kare 5,7)" v Kopru
3642. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu "Ob Šmarski" v Kopru
3643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
3644. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje LN »Gospodarska obrtna in razvojna cona Srmin«
3645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristaniščih
3646. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
3647. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
3648. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3649. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3650. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper

Laško

3651. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče
3652. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi
3653. Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin

Ljutomer

3654. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010

Prevalje

3655. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Športno turistični park Janče na Suhem vrhu pri Prevaljah«
AAA Zlata odličnost