Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010, Kazalo


MINISTRSTVA

3574. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
3575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev

BANKA SLOVENIJE

3576. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3577. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
3578. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb

OBČINE

Ajdovščina

3579. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina

Beltinci

3580. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci

Benedikt

3581. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Benedikt

Brezovica

3582. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica

Dobrova-Polhov Gradec

3583. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

3584. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 na območju Občine Dravograd

Gornji Petrovci

3585. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3586. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

3587. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje

Jesenice

3588. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Center Stara Sava

Kobarid

3589. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid

Krško

3590. Ugotovitveni sklep o številu članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Krško
3591. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško

Laško

3620. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3621. Odlok o spremembi meje med naseljema Debro in Laško
3622. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

Litija

3592. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010

Majšperk

3593. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Majšperk

Medvode

3594. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode

Metlika

3595. Poslovnik Občinskega sveta Občine Metlika
3596. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Komunala Metlika d.o.o.

Mislinja

3597. Razpis rednih volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Mislinja

Moravske Toplice

3598. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Moravske Toplice
3599. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Moravske Toplice
3600. Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

Novo mesto

3601. Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem

Piran

3602. Razpis volitev Samoupravne skupnosti Italijanske narodnosti Piran

Puconci

3603. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci

Radovljica

3623. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radovljica

Ribnica na Pohorju

3604. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti v Občini Ribnica na Pohorju

Slovenj Gradec

3624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Slovenska Bistrica

3605. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenska Bistrica

Sodražica

3606. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica

Sveti Jurij ob Ščavnici

3607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona

Šalovci

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Šalovci
3609. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šalovci
3610. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Štore

3611. Razpis rednih volitev članov sveta krajevne skupnosti na območju Občine Štore

Tišina

3612. Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na območju Občine Tišina

Vojnik

3613. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
3614. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3615. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Vojnik
3616. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
3617. Razpis rednih volitev članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik

Vrhnika

3625. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika

Žužemberk

3618. Razpis rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
3619. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Žužemberk in okoljskega poročila

POPRAVKI

3626. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje Eurotrans v Grosupljem
3627. Popravek Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti