Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3574. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, stran 9691.

Na podlagi četrtega odstavka 105. b člena, šestega in devetega odstavka 132. člena in osmega odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US in 12/10 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: civilni sodni postopki), v katerih se za vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje uporabljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US in 12/10 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZPP).
(2) Ta pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih predpisuje:
1. organizacijo in delovanje informacijskega sistema,
2. pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti,
3. obliko zapisa vloge v elektronski obliki.
(3) Ta pravilnik glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih
1. predpisuje, kaj je varna elektronska pot in
2. določa podrobnejša pravila za delovanje pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve vročanja pisanj po varni elektronski poti tako, da določa podrobnejše zahteve za informacijski sistem za varno elektronsko vročanje.
2. člen
(informacijski sistem e-sodstvo, portal e-sodstvo)
(1) Informacijski sistem e-sodstvo je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje te module:
1. modul z varnostno shemo,
2. module za podporo izvajanja elektronskih opravil v civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: modul e-opravila),
3. module za podporo vodenja elektronskega vpisnika (v nadaljnjem besedilu: modul e-vpisnik) in elektronskega spisa v civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: modul e-spis) in
4. modul za podporo poslovanja sodišč pri vročanju (v nadaljnjem besedilu: modul e-poštna knjiga).
(2) Portal e-sodstvo je javno spletišče, ki je sestavni del informacijskega sistema e-sodstvo.
3. člen
(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih)
Ti pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen, opredeljen v teh določbah Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 − uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZEPT):
1. »varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
2. »časovni žig« v 5. točki 2. člena,
3. »kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
4. člen
(varnostna shema)
Varnostna shema je modul informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogoča:
1. podeljevanje in odvzemanje pooblastil glede vrste e-opravil, ki so jih upravičene izvajati posamezne podskupine uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: upravljanje pooblastil uporabnikov), in
2. podeljevanje in odvzemanje pooblastil administratorjem posamezne skupine ali podskupine uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: upravljanje pooblastil administratorjem).
5. člen
(elektronska pisanja strank, elektronska opravila in uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji strank, pomenijo:
1. elektronska vloga je elektronski dokument z vsebino vloge stranke v civilnem sodnem postopku,
2. elektronska priloga je v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži elektronski vlogi,
3. prepis elektronske vloge ali elektronskih prilog je elektronska vloga ali priloga, ki je pretvorjena v obliko z vsebino, primerno za branje in izpis na papir.
(2) Elektronsko opravilo (v nadaljnjem besedilu e-opravilo) je:
1. elektronska vložitev elektronske vloge z elektronskimi prilogami,
2. poizvedba o stanju civilnega sodnega postopka ali o vsebini procesnih dejanj v tem postopku,
3. splošne poizvedbe o civilnih sodnih postopkih ali javnih evidencah, ki jih vodi sodišče.
(3) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so osebe, ki so po zakonu ali drugem predpisu upravičene opravljati e-opravila.
6. člen
(elektronska pisanja sodišča, elektronski sodni spis in elektronski postopek)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku v zvezi z elektronskimi pisanji sodišča, pomenijo:
1. elektronska sodna odločba je elektronski dokument z vsebino sodne odločbe, ki je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne osebe sodišča, ki jo je izdalo,
2. drugo elektronsko sodno pisanje je elektronski dokument z vsebino drugega pisanja sodišča v civilnem sodnem postopku razen sodne odločbe, ki je podpisan z varnim elektronskim podpisom pristojne osebe sodišča,
3. elektronsko sodno pisanje je skupni pojem za elektronsko sodno odločbo in drugo elektronsko sodno pisanje,
4. odpravek elektronskega sodnega pisanja je elektronski dokument z vsebino elektronskega sodnega pisanja, ki je pretvorjeno v obliko, primerno za branje in izpis na papir.
(2) Elektronski spis (v nadaljnjem besedilu: e-spis) je spis v zadevi posameznega civilnega sodnega postopka, ki se vodi elektronsko.
(3) Elektronski vpisnik (v nadaljnjem besedilu: e-vpisnik) je vpisnik posamezne vrste civilnega sodnega postopka, ki se vodi elektronsko.
(4) Elektronski postopek (v nadaljnjem besedilu: e-postopek) je vrsta civilnega sodnega postopka ali skupina civilnih sodnih postopkov, v katerih lahko uporabniki opravljajo e-opravila.
7. člen
(elektronska vročitev in modul e-poštna knjiga)
(1) Pojem elektronska vročitev, uporabljen v tem pravilniku, pomeni vročitev po varni elektronski poti po ZPP.
(2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje je informacijski sistem:
1. ki omogoča:
– da se izvedejo postopki elektronske vročitve v skladu s tretjim do osmim odstavkom 141.a člena ZPP in tem pravilnikom,
– da se vsa elektronska sporočila, ki jih pošlje ta informacijski sistem podpišejo s kvalificiranim potrdilom strežnika, na katerem teče ta informacijski sistem, in
– da se izmenjava elektronskih sporočil in elektronskih dokumentov v postopkih iz prve alineje te točke z modulom e-poštna knjiga izvaja po XML shemi in drugih tehničnih zahtevah, ki jih določi Center za informatiko, ter
2. ki ga upravlja oseba (v nadaljnjem besedilu: izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja):
– ki v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in drugimi predpisi opravlja storitve varnega elektronskega vročanja in
– ki je s Centrom za informatiko sklenila pogodbo, v kateri so urejena medsebojne pravice in obveznosti glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega elektronskega vročanja.
(3) Center za informatiko mora skleniti pogodbo iz druge alineje 2. točke prejšnjega odstavka:
1. če sklenitev te pogodbe zahteva izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja in
2. če informacijski sistem, ki ga upravlja ta izvajalec, ustreza zahtevam iz 1. točke prejšnjega odstavka.
(4) Izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja mora zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka priložiti:
1. dokaze o tem, da izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev varnega elektronskega vročanja v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in
2. tehnično dokumentacijo informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje in druge dokaze o tem, da ta sistem ustreza zahtevam iz drugega odstavka tega člena.
(5) Center za informatiko mora pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom storitev varnega elektronskega vročanja opraviti testiranje, s katerim preveri, ali informacijski sistem tega ponudnika ustreza zahtevam iz 1. točke drugega odstavka tega člena.
(6) Varen elektronski predal je elektronski naslov uporabnika v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje, ki ga upravlja izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja iz 2. točke drugega odstavka tega člena, in pomeni enako, kot varen poštni predal po ZPP.
(7) Modul e-poštna knjiga je modul informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogoča:
1. elektronsko vročanje elektronskih pisanj in vlaganje elektronskih vročilnic v e-spis,
2. samodejno izdelavo pisnih odpravkov elektronskih sodnih pisanj in prepisov elektronskih vlog ali elektronskih prilog in njihovo odpravo po pošti,
3. podporo pretvarjanju pisnih vročilnic v elektronsko obliko in njihovemu vlaganju v e-spis.
2. UPORABNIKI INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-SODSTVO IN VARNOSTNA SHEMA
8. člen
(uporabniške skupine)
(1) Uporabniki informacijskega sistema e-sodstvo se delijo na te splošne skupine:
1. uporabnike, ki se jim pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo ni treba izkazati (v nadaljnjem besedilu: navadni uporabniki),
2. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla (v nadaljnjem besedilu: registrirani uporabniki) in
3. uporabnike, ki se pri uporabi informacijskega sistema e-sodstvo izkažejo z vnosom uporabniškega imena in gesla in z uporabo kvalificiranega potrdila (v nadaljnjem besedilu: kvalificirani uporabniki).
(2) Kvalificirani uporabniki se delijo na zunanje in notranje kvalificirane uporabnike.
(3) Notranji kvalificirani uporabniki so sodniki in uslužbenci sodišč, ki so po zakonu in sodnem redu upravičeni opravljati e-opravila v posamezni vrsti civilnih sodnih postopkov.
(4) Zunanjih kvalificiranih uporabniki se delijo na te skupine:
1. skupina notarji,
2. skupina odvetniki,
3. skupina izvršitelji,
4. skupina upravitelji,
5. skupina državni pravobranilci,
6. skupina državni tožilci in
7. skupina drugih državni organi, v katero so vključeni uslužbenci drugih državnih organov, razen sodišč, Državnega pravobranilstva Republike Slovenije in Državnega tožilstva Republike Slovenije.
(5) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo:
1. kot seznam iz prvega stavka osmega odstavka 132. člena ZPP objaviti seznam uporabniških skupin zunanjih kvalificiranih uporabnikov s podatki o administratorjih posameznih uporabniških skupin in
2. omogočiti dostop do varnostne sheme za upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov.
9. člen
(upravljanje pooblastil registriranih uporabnikov)
Informacijski sistem e-sodstvo mora vsakomur omogočiti:
1. da se prek portala e-sodstvo prijavi v sistem kot registrirani uporabnik in
2. da izvaja e-opravila v zvezi s posamezno vrsto civilnega sodnega postopka, ki jih je po zakonu ali drugem predpisu upravičen opravljati registrirani uporabnik.
10. člen
(upravljanje pooblastil notranjih kvalificiranih uporabnikov)
Center za informatiko upravlja pooblastila notranjih kvalificiranih uporabnikov v notranji varnostni shemi informacijskega sistema sodišč v skladu z zakonom, ki ureja sodišča in sodnim redom.
11. člen
(upravljanje pooblastil administratorjev)
(1) Administrator posamezne skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov je (v nadaljnjem besedilu: administrator):
1. za skupino notarjev: Notarska zbornica Slovenije,
2. za skupino odvetnikov: Odvetniška zbornica Slovenije,
3. za skupino izvršiteljev: Zbornica izvršiteljev Slovenije,
4. za skupino upraviteljev: Zbornica upraviteljev Slovenije,
5. za skupino državnih pravobranilcev: Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
6. za skupino državnih tožilcev: Državno tožilstvo Republike Slovenije in
7. za skupino državnih organov: ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(2) Administrator mora zagotoviti, da postopke upravljanja kvalificiranih uporabnikov iz njegove skupine v varnostni shemi v njegovem imenu izvaja oseba, ki izpolnjuje te pogoje (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec administratorja):
1. ima kvalificirano potrdilo,
2. ima strokovno znanje, potrebno za izvajanje postopkov upravljanja kvalificiranih uporabnikov in
3. jo je administrator pooblastil, da v njegovem imenu izvaja te postopke.
(3) Center za informatiko mora v treh delovnih dneh po prejemu popolne zahteve administratorja posamezne skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov administratorjevemu pooblaščencu omogočiti, da v varnostni shemi izvaja postopke upravljanja kvalificiranih uporabnikov iz te skupine, in ga o tem obvestiti.
(4) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. naziv administratorja,
2. te podatke o pooblaščencu administratorja:
– osebno ime,
– funkcijo ali položaj pri administratorju,
– telefonsko številko in
– elektronski naslov,
3. te podatke o kvalificiranem potrdilu pooblaščenca administratorja:
– serijsko številko in
– podatke o izdajatelju,
4. te podatke o odgovorni osebi, ki v imenu administratorja vlaga zahtevo:
– osebno ime,
– funkcijo ali položaj pri administratorju,
– telefonsko številko in
– elektronski naslov,
5. lastnoročni podpis odgovorne osebe administratorja.
(5) Administrator uporabniške skupine mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila Centra za informatiko obvestiti uporabnike uporabniške skupine, ki jo upravlja, da lahko oddajo prvo prijavo v skladu s 13. členom tega pravilnika.
(6) Tretji in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za odvzem pooblastil administratorjevemu pooblaščencu in za spremembo podatkov o administratorjevem pooblaščencu iz druge do četrte alineje 2. točke ali iz 3. točke prejšnjega odstavka.
12. člen
(pooblastila zunanjih kvalificiranih uporabnikov)
(1) V posamezno skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov je lahko vključena oseba, ki izpolnjuje te pogoje:
1. v skupino notarjev:
– ki ima položaj notarja po zakonu, ki ureja notariat in
– ki ima varen elektronski predal,
2. v skupino odvetnikov:
– ki ima položaj odvetnika po zakonu, ki ureja odvetništvo in
– ki ima varen elektronski predal,
3. v skupino izvršiteljev:
– ki ima položaj sodnega izvršitelja po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje in
– ki ima varen elektronski predal,
4. v skupino upraviteljev:
– ki ima položaj upravitelja po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, in
– ki ima varen elektronski predal,
5. v skupino državnih pravobranilcev, državnih tožilcev ali drugih državnih organov: oseba, ki pri državnem organu opravlja funkcijo ali naloge, na podlagi katerih je upravičena v imenu tega državnega organa opravljati e-opravila.
(2) Uporabniki iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka lahko za elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih kot svoj varen elektronski predal uporabljajo:
1. bodisi varen elektronski predal na svoje ime,
2. bodisi varen elektronski predal na ime odvetniške pisarne, odvetniške družbe ali druge pisarne ali pravne osebe, ki zanje opravlja posle, povezane s prevzemanjem pošiljk v civilnih sodnih postopkih.
13. člen
(upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov)
(1) Oseba se vključi v varnostno shemo v posamezni skupini kvalificiranih uporabnikov, na podlagi prijave za vključitev v to podskupino (v nadaljnjem besedilu: prva prijava), ki jo potrdi administrator te skupine.
(2) Oseba, ki se želi vključiti v posamezno skupino kvalificiranih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) odda prvo prijavo elektronsko prek portala e-sodstvo z uporabo svojega kvalificiranega potrdila.
(3) Prijavitelj mora ob prvi prijavi v ustrezne rubrike vnesti te podatke:
1. skupino kvalificiranih uporabnikov, v kateri se želi vključiti,
2. svojo davčno številko, s katero je povezano njegovo kvalificirano potrdilo,
3. ta naslov varnega elektronskega predala za vročanje pisanj v civilnih sodnih postopkih:
– če se uporabnik prijavlja v skupino notarjev, odvetnikov, izvršiteljev ali upraviteljev: naslov varnega elektronskega predala v skladu z drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika,
– če se uporabnik prijavlja v skupino državnih pravobranilcev, državnih tožilcev ali drugih državnih organov: naslov varnega poštnega predala državnega organa, v imenu katerega bo opravljal e-opravila,
4. svojo telefonsko številko in
5. svoj elektronski naslov.
(4) Varnostna shema mora:
1. na podlagi vnesene davčne številke:
– preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila,
– v varnostno shemo iz centralnega registra prebivalcev prevzeti podatke o osebnem imenu uporabnika,
2. v informacijskem sistemu za varno elektronsko vročanje preveriti, ali je odprt varni elektronski predal z naslovom, navedenim v prijavi.
(5) Če kvalificirano potrdilo ni veljavno ali če varni elektronski predal ni odprt, mora varnostna shema zavrniti oddajo prve prijave.
(6) Če je kvalificirano potrdilo veljavno, se podatki o prvi prijavi prek varnostne sheme posredujejo administratorju podskupine kvalificiranih uporabnikov, ki jo je izbral prijavitelj.
(7) Administrator mora preveriti, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za vključitev v skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, in glede na izid te preveritve potrditi ali zavrniti vključitev prijavitelja v treh delovnih dneh po prejemu prve prijave.
(8) Administrator mora prijavitelju poslati obvestilo o potrditvi ali zavrnitvi vključitve v skupino zunanjih kvalificiranih uporabnikov prek varnostne sheme na prijaviteljev elektronski naslov, naveden v prijavi.
(9) Naslov varnega elektronskega predala uporabnika, ki se vpisan v varnostni shemi na podlagi prijave uporabnika, ki jo je potrdil administrator, velja za uradni naslov njegovega varnega elektronskega predala iz tretjega stavka osmega odstavka 132. člena ZPP.
(10) Prvi do deveti odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za spremembe podatkov o uporabniku iz 3., 4. ali 5. točke tretjega odstavka tega člena.
(11) Če zunanji kvalificirani uporabnik neha izpolnjevati pogoj za vključitev iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika, mu mora administrator v varnostni shemi odvzeti pooblastila v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za ta razlog.
14. člen
(uporabniška navodila in seznam ponudnikov storitev varnega elektronskega vročanja)
(1) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo objaviti in tekoče posodabljati ta uporabniška navodila:
1. za varnostno shemo, ki vsebujejo opis:
– postopkov administratorja pri upravljanju pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov in
– postopkov pri prvi prijavi zunanjega kvalificiranega uporabnika,
2. za registrirane uporabnike, ki vsebujejo opis:
– postopkov pri izvajanju prve in naslednjih prijav in
– postopkov, če uporabnik pozabi geslo.
(2) Center za informatiko mora na portalu e-sodstvo objaviti in tekoče posodabljati seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, pri katerih lahko kvalificirani zunanji uporabniki odprejo varni elektronskih predal za elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih.
15. člen
(vsebinska in tehnična pomoč uporabnikom)
(1) Vsebinska pomoč uporabnikom je:
1. pomoč pri izvajanju postopkov prijave uporabnika in
2. pomoč pri izpolnjevanju podatkov v zaslonskih obrazcih in izvajanju drugih korakov e-opravil.
(2) Tehnična pomoč uporabnikom je pomoč pri tehničnih težavah, povezanih z delovanjem modula varnostne sheme ali modula e-opravil.
(3) Center za informatiko mora zagotavljati:
1. vsebinsko pomoč registriranim uporabnikom in notranjim kvalificiranim uporabnikom,
2. tehnično pomoč vsem uporabniškim skupinam.
(4) Center za informatiko mora pomoč iz prejšnjega odstavka zagotavljati tako:
1. da na portalu e-sodstvo objavi elektronski naslov, na katerega lahko uporabnik pošlje zahtevo za pomoč,
2. da na zahtevo za pomoč odgovori naslednji delovni dan po prejemu zahteve.
(5) Administrator posamezne uporabniške skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov mora zagotavljati vsebinsko pomoč zunanjim kvalificiranim uporabnikom iz te skupine.
3. E-OPRAVILA UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-SODSTVO
16. člen
(uporaba pravil o e-opravilih)
Pravila, določena v 17. do 19. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih je mogoče opravljati e-opravila po predpisu iz prvega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07) ali drugem predpisu, ki ureja posebno vrsto civilnega sodnega postopka, če ni v predpisu za posamezno vrsto ali skupino civilnih postopkov drugače določeno.
17. člen
(uporaba portala e-sodstvo)
(1) Dostop do opravljanja e-opravil mora biti zagotovljen prek portala e-sodstvo.
(2) Portal e-sodstvo mora biti zasnovan tako, da:
1. uporabnik ob vstopu na portal izbere uporabniško skupino in izvede postopek prijave v izbrani uporabniški skupini,
2. se po uspešno izvedeni prijavi za izbrano uporabniško skupino prikažejo e-postopki, v katerih so uporabniki izbrane uporabniške skupine upravičeni opravljati e-opravila,
3. se potem, ko uporabnik izbere posamezno vrsto ali skupino civilnih sodnih postopkov, prikažejo e-opravila, ki jih je uporabnik upravičen opravljati v izbranem e-postopku.
18. člen
(vložitev elektronske vloge prek portala e-sodstvo)
(1) Uporabnik vloži elektronska vlogo tako, da:
1. na portalu e-sodstvo izbere ustrezno e-opravilo za vložitev elektronske vloge in z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila v ustrezna polja zaslonskega obrazca vnese podatke o standardiziranem delu besedila vloge,
2. nestandardizirani del besedila elektronske vloge oblikuje kot poseben elektronski dokument, ki ustreza zahtevam iz 19. člena tega pravilnika,
3. elektronski dokument z nestandardiziranim delom besedila elektronske vloge priloži e-opravilu z uporabo ustrezne funkcionalnosti modula e-opravila in ga podpiše s svojim varnim elektronskim podpisom,
4. izbire ustrezno funkcionalnost modula e-opravila za oddajo elektronske vloge v informacijski sistem e-sodstvo.
(2) Za elektronske priloge, ki se priložijo elektronski vlogi se smiselno uporabljata 2. in 3. točka prejšnjega odstavka.
(3) Informacijski sistem e-sodstvo mora zagotoviti:
1. da se vsaka oddana elektronska vloga opremi s časovnim žigom časa oddaje elektronske vloge, in
2. da uporabniku posreduje elektronsko potrdilo o času oddaje elektronske vloge.
(4) Če je elektronska vloga vezana na rok, velja, da je bila vložena v času, ko jo prek informacijskega sistema e-sodstvo prejme strežnik, na katerem teče modul e-vpisnik za vrsto civilnega sodnega postopka, v katerem se vlaga ta vloga.
19. člen
(elektronski dokument, ki se priloži e-opravilu)
(1) Če se nestandardizirani del besedila elektronske vloge izvorno sestavi kot elektronski dokument, mora biti e-opravilu priložen tako, da se pretvori v PDF/A obliko.
(2) Nestandardizirani del besedila elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna listina, mora uporabnik zaradi priložitve e-opravilu pretvoriti v elektronski dokument tako, da jo skenira.
(3) Elektronski dokument iz prejšnjega odstavka mora ustrezati tem zahtevam:
1. biti mora v PDF/A obliki na črno-bel način,
2. ločljivost mora biti med 240dpi in 300dpi,
3. če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani v eni PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov,
4. če se prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki.
(4) Če elektronski dokument, ki je priložen e-opravilu, ne ustreza zahtevam iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, velja, da je elektronska vloga nepopolna.
4. VODENJE E-SPISA
20. člen
(uporaba pravil o vodenju e-spisa)
Pravila, določena v 21., 22. in 23. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih se po zakonu ali drugem predpisu vodi e-spis.
21. člen
(način vodenja e-spisa)
(1) E-spis se vodi tako, da se v centralni informatizirani bazi e-spisa hranijo:
1. vse elektronske vloge in elektronske priloge, ki so jih vložile stranke v posamezni zadevi,
2. vsa elektronska sodna pisanja, ki jih je izdalo sodišče v tej zadevi, in
3. elektronske vročilnice in v elektronsko obliko pretvorjene pisne vročilnice v zvezi z vsemi vročitvami v tej zadevi.
(2) Centralna informatizirana baza e-spisa mora biti zasnovana tako, da so elektronski dokumenti, ki spadajo v e-spis posamezne zadeve, opremljeni z meta podatki o tej zadevi, s katerimi jih je mogoče povezati s to zadevo.
22. člen
(izvirnik in odpravki elektronskega pisanja sodišča)
(1) Elektronska sodna odločba velja za izvirnik sodne odločbe.
(2) Pri elektronski vročitvi sodne odločbe se pošlje odpravek elektronske sodne odločbe kot elektronski dokument.
(3) Pri vročitvi sodne odločbe po pošti se pošlje natisnjeni odpravek elektronske sodne odločbe.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo tudi za druga sodna pisanja.
23. člen
(pretvarjanje pisnih vročilnic v elektronsko obliko)
(1) Pisne vročilnice se pretvorijo v elektronsko obliko tako, da se skenirajo.
(2) Elektronski dokument z vsebino skenirane pisne vročilnice se vloži v e-spis in ima enako dokazno moč kot vročilnica po 149. členu ZPP.
(3) Pisne vročilnice, ki so bile pretvorjene v elektronsko obliko, se hranijo posebej in se uničijo po poteku šestih let od dneva, ko so bile vložene v e-spis.
(4) Center za informatiko mora zagotoviti izvajanje skeniranja pisnih vročilnic in njihovo hrambo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena.
5. ELEKTRONSKO VROČANJE
24. člen
(uporaba pravil o elektronskem vročanju)
Pravila, določena v 25. do 28. členu tega pravilnika, se uporabljajo v civilnih sodnih postopkih, v katerih je mogoče opravljati elektronsko vročanje po predpisu iz drugega odstavka 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07) ali drugem predpisu, ki ureja posebno vrsto civilnega sodnega postopka.
25. člen
(odprava elektronske pošiljke)
(1) Elektronska pisanje se odpravi v postopek elektronskega vročanja tako, da informacijski sistem e-sodstvo pisanje, ki naj se vroči (v nadaljnjem besedilu: elektronska pošiljka):
1. podpiše z kvalificiranim digitalnim potrdilom strežnika informacijskega sistema e-sodstvo in
2. ga pošlje informacijskemu sistema za varno elektronsko vročanje, v katerem ima naslovnik svoj varen elektronski predal, s sporočilom, ki vsebuje te podatke o:
– sodišču (pošiljatelju),
– oznaki elektronskega dokumenta (pisanja), ki jo določi informacijski sistem e-sodstvo in
– varnem elektronskem predalu naslovnika.
(2) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora potrditi sprejem pisanja v postopek vročanja tako, da informacijskemu sistemu e-sodstvo pošlje sporočilo o potrditvi sprejema, podpisano s kvalificiranim potrdilom strežnika, na katerem teče informacijski sistem za varno elektronsko vročanje.
26. člen
(obvestilo o prispeli elektronski pošiljki)
(1) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora elektronsko pošiljko poslati naslovniku v varen elektronski predal skupaj z elektronskim obvestilom (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prispeli elektronski pošiljki).
(2) Obvestilo o prispeli elektronski pošiljki mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju) in
2. besedilo z naslednjo vsebino:
27. člen
(prevzem elektronske pošiljke in elektronska vročilnica)
(1) Naslovnik elektronsko pošiljko prevzame iz informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila:
1. dokaže svojo istovetnost,
2. presname elektronski dokument in
3. elektronsko podpiše vročilnico s svojim varnim elektronskim podpisom (v nadaljnjem besedilu: elektronska vročilnica).
(2) Elektronska vročilnica mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
(3) Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora informacijski sistem e-sodstvo obvestiti o opravljeni vročiti tako, da mu pošlje elektronsko vročilnico, podpisano z varnim elektronskim podpisom naslovnika.
28. člen
(potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije)
(1) Če naslovnik elektronske pošiljke ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o prispeli elektronski pošiljki, mora informacijski sistem za varno elektronsko vročanje naslednji dan po poteku tega roka, informacijskemu sistemu e-sodstvo poslati sporočilo s potrdilom o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije.
(2) Potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi na podlagi fikcije mora vsebovati:
1. podatke o sodišču (pošiljatelju),
2. podatke o naslovniku in
3. besedilo z naslednjo vsebino:
6. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(začetek uporabe pravil o varnostni shemi)
Tretji odstavek 11. člena ter 12. in 13. člen tega pravilnika se začnejo uporabljati:
1. za skupine kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika: 1. septembra 2010,
2. za skupino kvalificiranih uporabnikov iz 6. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika: po objavi predpisa iz 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 52/07).
30. člen
(vzpostavitev varnostne sheme in objava uporabniških navodil)
Center za informatiko mora do 1. septembra 2010 na portalu e-sodstvo:
1. objaviti seznam iz 1. točke petega odstavka 8. člena tega pravilnika za uporabniške skupine zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika,
2. omogočiti dostop do varnostne sheme za upravljanje pooblastil zunanjih kvalificiranih uporabnikov in
3. objaviti uporabniška navodila za varnostno shemo iz 1. točke prvega odstavka 14. člena tega pravilnika in seznam iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika.
31. člen
(obveznosti zunanjih kvalificiranih uporabnikov)
Administratorji uporabniških skupin zunanjih kvalificiranih uporabnikov iz 1. do 5. in 7. točke četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika morajo do 10. septembra 2010 zagotoviti pogoje iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika in vložiti zahtevo v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-215/2010
Ljubljana, dne 2. avgusta 2010
EVA 2010-2011-0048
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje