Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 0403002810 Ob-5043/10 , Stran 2111
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje je 40 sklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali za več sklopov. Seznam osnovnih sredstev za prodajo po sklopih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izhodiščne cene za sklop 1–5 ter 21–39 ne vključujejo stroška storitev pri prenosu lastništva, ki jih nosi kupec. Izhodiščne cene za sklope 1, 22, 23, 24 in 28 ne vključujejo DDV, izhodiščne cene za vse ostale sklope vključujejo DDV. 4. Ogledi so možni od 9. 8. 2010 do 13. 8. 2010, med 9. in 14. uro, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: – Ivo Popit, 041/859-447, – Željko Kotnik, tel. 03/757-26-55, 031/696-954, – Marjan Močnik, tel. 01/51-88-431, 041/298-818, – Marjan Vaupotič, tel. 02/535-17-36, 041/726-344, – Vladimir Valič, tel. 05/700-24-18, 041 696-971 – Leopold Potočnik, tel. 03/757-26-45, 041/696-974 – Miloš Kozan, tel. 01/518-84-70, 041/961-645. Lokacije, kjer se osnovna sredstva nahajajo so naslednje: – AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, – AC baza Postojna, Industrijska c. 3, 6230 Postojna, – AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice, – AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica, – AC baza Murska Sobota, Soboška 50 (Bakovci), 9000 Murska Sobota, – Cestninska Postaja Torovo, Torovo, 1217 Vodice. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na spletni strani: www.dars.si ali pa na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-74. 6. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec »Ponudba in izjava ponudnika«, – potrdilo o plačani kavciji. 7. Ponudniki morajo pred rokom za oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 5 EUR za vsakega od sklopov 6–20 (pohištvo) oziroma v višini 10% ponudbene vrednosti za sklope 1–5 in 21–40 (vozila in drugo). Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun številka: SI56 0600-0011-2292-446, pri Banki Celje d.d., namen plačila: Kavcija-odprodaja osnovnih sredstev. Izbranemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 30 dni po odpiranju ponudb. Kolikor izbrani ponudnik odstopi od svoje ponudbe, se mu kavcija ne vrne. 8. Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 9. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek, zmanjšan za znesek vplačane kavcije, najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe, v nasprotnem primeru pomeni, da je kupec odstopil od pogodbe. Pri tem stroški, ki nastanejo zaradi tega, bremenijo izključno kupca, prodajalec pa ima pravico obdržati kavcijo. 10. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, predmet prodaje prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. V primeru, da kupec ne prevzame kupljenih predmetov v navedenem roku, nosi vso odgovornost za njeno uničenje oziroma poškodovanje, prodajalec pa jo lahko odstrani oziroma jo da v hrambo tretji osebi na račun ponudnika. 11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 16. 8. 2010 v pisni obliki, v zaprti ovojnici, na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Odprodaja osnovnih sredstev – Ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 13. Način odprodaje: neaktivna osnovna sredstva se odprodajo po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 14. Prodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi. 15. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87 oziroma pri kontaktnih osebah za posamezen sklop.