Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3588. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Center Stara Sava, stran 9869.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Center Stara Sava
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Center Stara Sava (Uradni list RS, št. 46/02) (v nadaljevanju: ZN).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev ZN na pobudo gospodarske družbe Hypo Leasing d.o.o., Ljubljana, ki želi v območju ZN obstoječi trgovski center »Spar« prizidati na jugovzhodni strani v tlorisu približno 1150 m² in etažnosti pritličje in nadstropje.
Občina Jesenice ugotavlja, da rešitve v veljavnem ZN ne opredeljujejo gradnje v prejšnjem odstavku navedenega prizidka. Občina Jesenice se s predlagano rešitvijo strinja.
V ta namen bo Občina Jesenice izvedla postopek sprememb in dopolnitev ZN v takem smislu, da bo prizidava v prvem odstavku tega člena navedenega prizidka omogočena.
3. člen
Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN upoštevala do sedaj sprejete in veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu Center Stara Sava (Uradni list RS, št. 46/02).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN upoštevala tudi naslednje dokumente:
– Strategija razvoja Občine Jesenice (sprejeta na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 29. septembra 2005)
– Analiza stanja in teženj v prostoru Občine Jesenice
– Študija ranljivosti prostora v Občini Jesenice ter
– Analiza možnosti razvoja dejavnosti v Občini Jesenice.
Dokumente iz zadnjih treh alinej drugega odstavka tega člena je za Občino Jesenice pripravila družba Umarh, d.o.o., Ptuj ( št. naloge 28/05, december 2006).
4. člen
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb in dopolnitev ZN izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
5. člen
Občina Jesenice izdela spremembe in dopolnitve ZN za celotno ureditveno območje zazidalnega načrta Center Stara Sava, ki je v Družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04) označeno z oznako J2/C6.
Spremembe in dopolnitve ZN bodo pripravljene kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) s tekstualnim in grafičnim delom.
Občina Jesenice zagotovi sredstva, ki so potrebna za formalno izvedbo postopka sprejema sprememb in dopolnitev ZN (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter javne in uradne objave).
Vsa ostala sredstva za pridobitev materialnih podlag, potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN, za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN ter za izvedbo CPVO ter pridobitev okoljskega poročila v celoti zagotovi predlagatelj Hypo Leasing d.o.o., Ljubljana.
6. člen
Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njegovih posameznih faz določi naslednje roke:
osnutek sprememb in dopolnitev ZN           60 dni
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora     30 dni
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN      60 dni
okoljsko poročilo                   30 dni
revizija in potrditev okoljskega poročila       15 dni
usklajevanje smernic                 30 dni
javna razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN in
okoljskega poročila                  30 dni
preučitev pripomb in predlogov z javne razgrnitve   15 dni
potrditev stališč in seznanitev javnosti       15 dni
predlog sprememb in dopolnitev ZN           30 dni
pridobitev mnenj na predlog sprememb in
dopolnitev ZN in opredelitev o sprejemljivosti
sprememb in dopolnitev ZN               30 dni
potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb
in dopolnitev ZN                   30 dni
sprejem sprememb in dopolnitev ZN           30 dni
objava sprememb in dopolnitev ZN v uradnem glasilu  15 dni.
7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu ZN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Ljubljana
3. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za promet, Ljubljana
6. Holding Slovenske železnice, Ljubljana
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Ljubljana
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za gospodarstvo, Ljubljana
10. Eles – Elektro Slovenije, d.o.o., Ljubljana
11. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana
13. Jeko-In d.o.o., Jesenice
14. Enos – Energetika d.o.o., Jesenice
15. Telekom d.d., Kranj
16. Telesat, d.o.o., Jesenice
17. UPC Telemach, d.o.o., Podružnica Gorenjska, Jesenice
18. drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-3/2010
Jesenice, dne 22. julija 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.