Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 402-1/2010 Ob-5048/10 , Stran 2117
1. Prodajalec: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. 2. Predmet prodaje: 5.360 delnic, kar predstavlja 2,01% delež Občine Škofja Loka v družbi Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, v knjigovodski vrednosti 225.173,60 EUR, na dan 31. 12. 2009. 3. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je v celoti plačana kupnina. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom in lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 5. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih, – način in rok plačila: nakazilo kupnine mora biti v enkratnem znesku, v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana, lahko Občina Škofja Loka odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom. 6. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni, fizične osebe morajo ponudbi priložiti dokazilo o državljanstvu. Kolikor je ponudnik tuja pravna ali fizična oseba, mora zahtevane dokumente priložiti v tudi v slovenskem prevodu, opravljenem po sodno zapriseženem tolmaču. 7. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni plačati varščino v višini 30.000 EUR, na transakciji račun Občine Škofja Loka, številka: 01322-0100007116, s pripisom »Varščina za nakup delnic CP Kranj«. Dokazilo o vplačani varščini je potrebno priložiti ponudbi. 8. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 15 dni od odpiranja ponudb. 9. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako najvišjo ceno, bo prodajalec izvedel pogajanja s temi ponudniki. Z namenom doseganja najvišje cene bo prodajalec lahko v vsakem primeru opravil pogajanja z vsemi ponudniki. 10. Ponudniki oddajo ponudbe s prilogami iz 7. in 8. točke v zaprti kuverti, z označbo »Ne odpiraj – Ponudba za odkup delnic CP Kranj d.d.«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov ponudnika. 11. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, do 20. 8. 2010, do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku – prepozne ponudbe, bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju. 12. Odpiranje ponudb dne 23. 8. 2010, na sedežu prodajalca. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 14. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža najkasneje v roku 3 delovnih dni od poziva prodajalca k sklenitvi pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec obdrži plačano varščino in k sklenitvi pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika. 15. Prenos lastništva delnic: z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se opravi v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh obveznosti. 16. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo delnic lahko ponudniki dobijo pri Poloni Gortnar, tel. 04/51-12-310.