Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 430-90/2010/8 Ob-5073/10 , Stran 2089
Javni razpis je sofinanciran iz: Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. 1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost Prednostna usmeritev 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost 1. Pravna podlaga Javni razpis se izvede na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (Uradni list RS, št. 3/06), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1 in 112/07, v nadaljevanju: ZRRD), Zakona o javnih financah (Uradni list št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2010 (Uradni list RS, št. 56/10), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10 – ZIPRS1011), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Odločbe Evropske Komisije Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658 z dne 17. 11. 2006, Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list Evropske unije L 210/1 z dne 31. 7. 2006, v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1080/2006), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1 z dne 23. 9. 2009; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07, 17/09, 40/09, 3/10 in 31/10), Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (verzija 1.00/december 2009, v nadaljevanju: Navodila), Navodila Organa upravljanja za izvajanje predplačil za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o splošnih skupinskih izjemah, Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 št. CCI 2007SI161PO001 z dne 27. 8. 2007, Sklepa Vlade RS o spremembi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 ter Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 št. 54402-2/2010/6 z dne 3. junija 2010 in sklepa Organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RR/1/1/003-0-MVZT z dne 5. avgusta 2010. 2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa: naročnik in izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. 3. Predmet javnega razpisa 3.1. Namen in cilji javnega razpisa Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja, ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja. Z razvojem kompetenčnih centrov se spodbuja povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Rezultat tovrstnega povezovanja so novi produkti, storitve in procesi z višjo dodano vrednostjo ter s tem povečevanje konkurenčnosti. V okviru znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije so kompetenčni centri ukrep, namenjen spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih tehnoloških področjih in horizontalnemu povezovanju v celotni verigi razvoja znanja, ki se izvaja na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero. Gre za celosten razvojno-raziskovalni program, s poudarjenim horizontalnim ciljem pospeševanja prehoda v energijsko učinkovito gospodarstvo in nizkoogljično družbo, na prednostnih področjih tehnološkega razvoja, ki so: 1. uporabniške platforme in vmesniki (informacijske in komunikacijske tehnologije); 2. omrežni sistemi in storitve (informacijske in komunikacijske tehnologije); 3. hrana in zdravje (zdravje in znanost o življenju); 4. biomedicinska tehnika (zdravje in znanost o življenju); 5. procesne tehnologije (kompleksni sistemi in inovativne tehnologije); 6. trajnostno gradbeništvo (tehnologije za trajnostno gospodarstvo); 7. učinkovita raba energije (tehnologije za trajnostno gospodarstvo). Cilj javnega razpisa je podpora programom na definiranih ožjih tehnoloških področjih, ki izkazujejo združitev kritične mase inovativne industrije in odlične znanosti na nacionalni ravni in strategijo za dolgoročen razvoj mednarodno primerljivih kompetenčnih centrov. Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010–2013 je komplementaren z instrumentom centrov odličnosti in skupaj tvorita zaključeno celoto na področju razvojno-raziskovalne dejavnosti. 3.2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja celovitih programov kompetenčnih centrov, ki vključujejo: – upravljanje in razvoj kompetenčnega centra ter – izvajanje skupnih razvojno-raziskovalnih projektov, industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, usmerjenih v razvoj novih tehnoloških rešitev ter novih produktov, storitev in procesov. Programi razvoja kompetenčnih centrov, izbrani na tem javnem razpisu, bodo sofinancirani iz sredstev evropskih strukturnih skladov in sredstev nacionalnega proračuna kot dovoljena državna pomoč v skladu z Odločbo Evropske Komisije Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658 z dne 17. 11. 2006. Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programov v dveh sklopih, in sicer: Delovni sklop A: Razvoj in upravljanje programa kompetenčnega centra, kamor sodijo stroški dela, stroški storitev, posredni (operativni) stroški delovanja, stroški informiranja in obveščanja javnosti; Delovni sklop B: Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov, ki zajema stroške dela, amortizacijo raziskovalne opreme in instrumentov, stroške storitev ter ostale stroške povezane z izvajanjem projektov. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so naslednji: 1. pravočasnost prispetja vloge, pravilno označena ovojnica in popolnost vloge (podrobneje opredeljeno v 5. in 17. točki), 2. ustreznost partnerjev v skladu s pogoji razpisa, 3. zaprta finančna konstrukcija celotnega programa, 4. skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 1. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavržena (kot navedeno v točki 18 razpisa). Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, bo s sklepom zavrnjena in ne bo ocenjevana. Ministrstvo bo preverilo skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči (4. točka prejšnjega odstavka) in bo v primeru nepravilnosti prijavitelja pozvalo k dopolnitvam. Način preverjanja vstopnih pogojev je podrobneje predstavljen v Navodilih prijaviteljem, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. K 2. Pogoji za partnerje Konzorcij: Na razpisu lahko sodelujejo konzorciji, ki so za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo in so sestavljeni iz najmanj naslednjih partnerjev: – štirih lastniško nepovezanih podjetij, – dveh javnih raziskovalnih organizacij oziroma pravnih oseb javnega ali zasebnega prava s koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki sta vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: raziskovalna organizacija). V primeru, da je v konzorcij vključena univerza, je številčno pogoj izpolnjen, če sodeluje univerza z najmanj dvema svojima članicama, ki sta v evidencah Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) vodeni kot samostojni raziskovalni organizaciji. in ene neprofitne razvojne organizacije, ki je ustanovljena kot zavod po 8. in 9. členu Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) in deluje kot posrednik za povezovanje in skupen razvoj na določenem področju ter so jo partnerji izbrali za vodenje programa razvoja kompetenčnega centra, kar mora biti razvidno iz konzorcijske pogodbe (v nadaljevanju: zavod). Dodatni sodelujoči partnerji, ki so lahko podjetja ali raziskovalne organizacije, morajo izpolnjevati pogoje iz te točke razpisa. Konzorcij partnerjev se lahko prijavi na razpis samo z eno vlogo. Vzorec konzorcijske pogodbe je v razpisni dokumentaciji. Partnerji v konzorciju bodo v primeru izbora prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje programa in raziskovalno razvojnih projektov. Prijavitelj: V imenu konzorcija se na razpis prijavi zavod, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ima status pravne osebe zasebnega prava in ne izvaja javne službe, – je neprofitna organizacija, – deluje kot posrednik, povezovalec in/ali koordinator skupnih razvojnih aktivnosti različnih partnerjev, – je registrirana za izvajanje razvojne ali raziskovalne dejavnosti, povezane s programom razvoja kompetenčnega centra. Izpolnjevanje pogojev za zavod morajo biti razvidno iz ustanovitvenega akta razvojne organizacije, ki je obvezna priloga k podpisani konzorcijski pogodbi. Zavod bo v primeru izbora v imenu konzorcija nastopal kot pogodbeni partner ministrstvu in bo kot tak upravičenec do sredstev sofinanciranja. Podjetja, ki sodelujejo v konzorciju, morajo biti organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Lastniška povezanost podjetij se presoja v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij. Podjetja morajo posamično izpolnjevati še naslednje pogoje: – dodano vrednost na zaposlenega v letih 2007, 2008 in 2009 enako ali višjo od povprečja panoge dejavnosti v Sloveniji, – delež izvoza v odstotku od prihodkov v letih 2007, 2008 in 2009 enak ali višji od povprečja panoge dejavnosti v Sloveniji. Pogoj iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je izpolnjen, če podjetje dosega ali presega povprečno vrednost za vsak kriterij posebej vsaj v enem primerjalnem letu. Omejitve za partnerje oziroma podjetja v konzorciju: V konzorciju, ki se prijavi na razpis, ne morejo sodelovati partnerji, ki: – so za iste namene pridobili oziroma so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna; – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije; – so v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji; – so bili na dan 31. 12. v letu pred objavo tega razpisa v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07); – so podjetja v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02); – so navedena v seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nadaljevanju: ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor., ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10). K 3. in 4. Finančna konstrukcija programa in skladnost finančnega načrta s pravili državnih pomoči Iz vloge (prijavni obrazec) mora biti razvidno, da ima prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. Finančni načrt in višina sofinanciranja morata biti skladna s pravili državnih pomoči, kot jih opredeljuje Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006). 5. Vsebina in priprava vloge Vloga se šteje za popolno, če vsebuje naslednje izpolnjene obrazce: – I. Prijavni obrazec – II. Obrazec za predstavitev programa – opis programa in dodatni obrazci: – Obrazec 3.1.: Pričakovani rezultati in učinki, – Obrazec 3.2.: Delovni sklop A: Razvoj in upravljanje KC, – Obrazec 3.3.: Delovni sklop B; Razvojno-raziskovalni projekti (posamičen projekt), – Obrazec 4.1.: Finančni načrt programa kompetenčnega centra po letih in delovnih sklopih ter virih financiranja, – Obrazec 4.2.: Finančni načrt programa kompetenčnega centra po letih in vrstah stroškov (Delovni sklop A), – Obrazec 4.3.: Finančni načrt programa kompetenčnega centra po letih in vrstah stroškov (Delovni sklop B), – Obrazec 5.1.: Seznam obstoječe opreme, – Obrazec 5.2.: Ocena ekonomske in družbene upravičenosti – Obrazec 5.3.: Spodbujevalni učinek. – III. Dodatna dokazila – Podpisana konzorcijska pogodba med partnerji s priloženim ustanovitvenim aktom razvojne organizacije (zavoda), – Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev, – Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije. Prijavni obrazec (točka I.) in dodatna dokazila (točka III.) je potrebno oddati samo v slovenskem jeziku, medtem ko mora biti zaradi mednarodne evalvacije predstavitev programa (točka II.) oddana v slovenskem in angleškem jeziku. Navedeni obrazci so del razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije predstavljajo še: – Ocenjevalni list, – Navodila prijaviteljem, – Vzorec konzorcijske pogodbe, – Vzorec pogodbe o sofinanciranju operacije, – Podatki o dodani vrednosti na zaposlenega in deležu izvoza v prihodkih po panogah dejavnosti v Sloveniji. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavni obrazec, predstavitev programa in ostale obrazce naj prijavitelji skrbno in v celoti izpolnijo. 6. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo za obdobje 2010–2014 namenilo za izvedbo javnega razpisa, je do največ 45.284.676,55 EUR. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe je 15,00%. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 9583 Kompetenčni centri – ESRR-07-13-EU, – 9584 Kompetenčni centri – ESRR-07-13-slovenska udeležba. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je 6.400.000,00 EUR. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranimi upravičenci, v odvisnosti od načrta izvajanja programa in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. 7. Upravičeni stroški in izdatki Upravičeni so stroški in izdatki, ki so povezani z izvedbo operacije in so nastali ter bili plačani od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 3. 2014 (obdobje upravičenosti). Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški nastali do 31. 12. 2013 in izdatki (plačila) za te stroške nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je 31. 3. 2014. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so v skladu s cilji operacije in so neposredno povezani z njeno izvedbo; – so v skladu s pogoji in omejitvami za posamezne vrste stroškov, opredeljenih v navodilih za prijavitelje v razpisni dokumentaciji, in pravnih podlagah, navedenih v naslednji točki; – so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti in bili pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; – oprema, za katero se obračunavajo stroški amortizacije, ni bila kupljena iz javnih virov; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. 7.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so skladni s shemo državnih pomoči Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006) in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Vrste upravičenih stroškov v okviru Delovnega sklopa A – Razvoj in upravljanje programa kompetenčnega centra: – plače in drugi stroški dela zaposlenih v zavodu za vodenje in upravljanje programa kompetenčnega centra, – posredni (operativni) stroški delovanja zavoda, povezani z izvajanjem programa kompetenčnega centra, – stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju programa kompetenčnega centra, – stroški storitev, povezani z izvajanjem programa kompetenčnega centra. Upravičenec do povračila stroškov v Delovnem sklopu A je izključno zavod, ki so ga partnerji izbrali za upravljanje in razvoj kompetenčnega centra. Vrste upravičenih stroškov v okviru Delovnega sklopa B – Izvajanje razvojno-raziskovalnih projektov: – stroški osebja, raziskovalcev, tehnikov in ostalega podpornega osebja, ki izvajajo RR projekt – vključeni so stroški plač in drugi stroški dela zaposlenih v partnerskih organizacijah, – stroški amortizacije opreme in instrumentov v deležu, ki se uporablja za izvajanje RR projektov v partnerskih organizacijah in ki se izračunajo po stopnjah za obdobje trajanja projekta, v skladu z zakonodajo, – ostali stroški delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali neposredno kot posledica izvajanja RR projektov v partnerskih organizacijah, – stroški svetovanja in drugih storitev, povezanih z izvajanjem programa, vključno z raziskavami in tehničnim znanjem, ki so kupljeni iz zunanjih virov. Do povračil stroškov v Delovnem sklopu B so upravičeni vsi partnerji konzorcija, razen zavoda, ki izvaja izključno aktivnosti v Delovnem sklopu A. 7.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov morajo upravičenci (zavodi) voditi ločeno knjigovodstvo po področnem odseku (Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES1) ter ločena stroškovna mesta po dveh delovnih sklopih. 1 http://www.euskladi.si/publikacije/navodila /download/navodila%2013cl.PDF Izkazovanje in metode za izračun upravičenih stroškov in izdatkov ter obdobje upravičenosti podrobneje določa vsakokratno veljavna verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007–2013/), ki jo izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. 7.3. Delež sofinanciranja in intenzivnost pomoči Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja v okviru Delovnega sklopa A, lahko dosežejo do največ 10% vseh upravičenih stroškov programa. Delež sofinanciranja v okviru Delovnega sklopa A je možen do 100% upravičenih stroškov. V okviru Delovnega sklopa B bosta sofinancirani dve raziskovalni stopnji, industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj, in sicer po naslednjih intenzivnostih pomoči: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Velikost podjetij je določena v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003, o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar je dodatno predstavljeno v Navodilih prijaviteljem. Raziskovalne organizacije se po 13. točki sheme državnih pomoči Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006) obravnavajo kot mala podjetja. Do največje intenzivnost v posamezni raziskovalni stopnji se lahko doda bonus do višine 15 odstotnih točk, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: (i) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med vsaj dvema medsebojno neodvisnima podjetjema in so izpolnjeni naslednji pogoji: a) nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov sodelovalnega projekta, b)  rojekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim malim ali srednje velikim podjetjem. (ii) projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R in so izpolnjeni naslednji pogoji: a) nosi raziskovalna organizacija vsaj 10% upravičenih stroškov, b) raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija. Za namene točk (i) in (ii) se šteje samo sodelovanje med partnerji v konzorciju, ne pa tudi pogodbe s podizvajalci. V primeru sodelovanja med podjetjem in raziskovalno organizacijo se največje intenzivnosti pomoči in bonusi, opredeljeni v tem okviru, ne uporabljajo za raziskovalno organizacijo. 7.4. Predplačila V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje programov izvaja po principu povračil stroškov. Upravičenci bodo prejeli sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih zahtevkov za izplačila za že nastale in plačane stroške izvajanja programa. Za izvajanje programov so možna tudi predplačila, in sicer do višine 30% javnih upravičenih izdatkov, v skladu z 22.a členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013. 8. Merila za izbor programov in način izbire 8.1. Merila za ocenjevanje vlog Prijavljeni programi bodo vrednoteni po naslednjih merilih: Relevanca – prispevek k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010, Strategije Evropa 2020, Izhodne strategije Slovenije 2010–2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (OP RR; 1. razvojna prioriteta OP RR »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost«; prednostna usmeritev 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost) in ostalih relevantnih strateških dokumentov na ravni EU in Slovenije), zlasti h konkurenčnemu gospodarstvu in hitrejši gospodarski rasti, učinkovitemu ustvarjanju znanja, dvosmernemu pretoku in uporabi znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta ter uveljavljanju horizontalnih ciljev; upoštevanje načel trajnostnega razvoja (zlasti prispevek k intenzivnemu spodbujanju prehoda v nizkoogljično družbo) ter načel enakih možnosti. Tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost, ki vključuje umestitev programa kompetenčnega centra v definirano prednostno tehnološko področje, utemeljitev perspektivnosti tehnološkega področja v strategiji razvoja kompetenčnega centra in posameznih partnerjev, mednarodno primerljivost, dosežke partnerjev, mednarodno povezovanje in vključenost v mreže, dosedanje oblike povezovanja na tehnološkem področju, RR potencial partnerjev, patente in inovacije na ožjem tehnološkem področju (ter pričakovane rezultate programa, predvsem celovitost projektov ter prenos znanja v prakso). Kakovost partnerstva, ki zajema poslovno in tehnološko oceno podjetij (dodana vrednost na zaposlenega, delež prodaje na tujih trgih, vlaganje v RR dejavnost), dosedanje sodelovanje in dosežke (skupen razvoj in vlaganje partnerjev, sodelovanje podjetji in RR sfere) ter lastno udeležbo podjetij (višina financiranja, načrtovanje investicij podjetij v razvoj). Kakovost predlagane operacije/projekta, ki vključuje natančen opis strategije in vsebine programa kompetenčnega centra, načrt dela kompetenčnega centra, kakovost in realnost načrta izvedbe, predvideno organizacijsko strukturo, prispevek posameznih partnerjev in načrt upravljanja pravic intelektualne lastnine. Finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost, ki vključuje skladnost finančnega načrta, razpoložljivost in način uporabe RR opreme, pričakovane rezultate in učinke, razširjanje in uporabnost znanja ter oceno pričakovanih poslovnih (razvojnih) učinkov v partnerskih organizacijah ter širšem okolju. 8.2. Postopek izbora V postopek ocenjevanja bodo sprejete samo vloge, ki bodo po postopku dopolnjevanja, določenem v 18. točki, izpolnjevale pogoje, določene v 4. točki. Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Ocenjevanje bo izvedla komisija za ocenjevanje vlog, ki jo bo s sklepom imenoval minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo sestavljena iz domačih strokovnjakov in tujih strokovno/znanstvenih recenzentov, ki bodo, glede na reference, izbrani izmed mednarodnih strokovnjakov za vsako prednostno področje posebej (v nadaljevanju: ocenjevalna komisija). Ocenjevalni postopek in postopek izbora bo temeljil na merilih za ocenjevanje, ki so opredeljena v točki 8.1. in so kot priloga (ocenjevalni list) sestavni del razpisne dokumentacije. Ocenjevalna komisija, v sestavi treh domačih ocenjevalcev, bo najprej ocenila relevanco – prispevek programa k doseganju strateških ciljev. Vloge, ki bodo pri tem merilu dosegle najmanj 60% točk (3 točke, pred ponderiranjem), bodo nadalje ocenili mednarodni in domači eksperti, in sicer vsako od teh vlog štirje ocenjevalci, od tega dva mednarodna in dva domača eksperta. Kakovost predlagane operacije/projekta ocenijo samo tuji ocenjevalci, tehnološko odličnost in razvojno perspektivnost, kakovost partnerstva, ter finančno izvedljivost in ekonomsko upravičenost pa tuji in domači ocenjevalci. Ocenjevalci za posamezno vlogo podajo eno skupno oceno, obrazloženo po merilih iz 8.1. točke razpisa, kot je to določeno v ocenjevalnem listu. Vsako izmed meril je točkovano z največ 5 točkami (pred ponderiranjem), kar skupno znaša največ 25 točk. Najmanjša enota ocenjevanja je pol točke. V okviru skupne ocene predstavlja merilo tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost 40% maksimalne skupne ocene, ostala merila pa vsako 15%. Vloga je pozitivno ocenjena, če pri vsakem posameznem merilu pred ponderiranjem doseže najmanj tri (3) točke. Vloge, ki ne bodo ocenjene pozitivno, niso upravičene do sredstev razpisa. Na podlagi tako izvedenega postopka ocenjevalna komisija ocene posameznih programov (ocenjevalne liste) predloži strokovni komisiji. 8.3. Določitev izbranih prijaviteljev Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk in glede na prednostna področja na naslednji način: 1. V postopku izbora med pozitivno ocenjenimi vlogami strokovna komisija najprej izbere za sofinanciranje po eno vlogo iz vsakega od sedmih prednostnih področij tehnološkega razvoja, določenih v 3. točki, in sicer vlogo, ki je znotraj prijav za posamezno prednostno področje dosegla najvišje število točk. V primeru, da je na posameznem prednostnem področju več vlog ocenjenih z najvišjim številom točk, se izmed teh vlog izbere tisto, ki bo imela več točk pri merilu »tehnološka odličnost in razvojna perspektivnost«. Kolikor so tudi po tem merilu enako točkovane vloge, se kot odločujoč kriterij vzame število točk pri naslednjih merilih – upoštevaje vrstni red: kakovost predlagane operacije/projekta, kakovost partnerstva, relevanca – prispevek k doseganju ciljev, finančna izvedljivost in ekonomska upravičenost. Enak postopek izbora se uporabi tudi v primeru, če katere izmed najvišje točkovanih vlog po posameznih prednostnih področjih dosežejo enako število točk in bi izbira vseh vlog presegla razpoložljiva sredstva. 2. Do višine preostanka razpoložljivih sredstev strokovna komisija izbere za sofinanciranje vloge, ki so dosegle najvišje število točk ne glede na področje prijave. Vloge z enakim številom točk se obravnava kot enakovredne, razen v primeru, ko bi izbira vseh vlog presegla omejitev glede sredstev. V teh primerih se uporabi izbirni postopek, kakršen je določen v prejšnjih odstavkih. Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge izbrane do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcije. O izboru odloči na predlog strokovne komisije minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v skladu z 19. točko razpisa. 9. Informiranje in obveščanje javnosti Upravičenec in vsi prejemniki državnih pomoči bodo morali pri svojem delu upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006) in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca ter vseh prejemnikov sredstev državnih pomoči in občine, naziv operacije, regijo upravičenca ter vseh prejemnikov sredstev državnih pomoči in znesek javnih virov financiranja. 10. Dopolnilno financiranje: ni relevantno. 11. Hranjenje in dostopnost do dokumentacije o operaciji: upravičenec in prejemniki sredstev državnih pomoči morajo zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006. 12. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja Z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka, kulturno dediščino so določeni horizontalni omilitveni ukrepi za posamezne operacije, sofinancirane iz OP RR, ki jih morajo upravičenci in prejemniki sredstev smiselno upoštevati: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 13. Zahteve glede spremljanja prihodkov: ni relevantno. 14. Omejitve glede sprememb programa v skladu s 57. členom Uredbe št. 1083/2006: program je upravičen do sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike, če v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot »zaupno«. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Oznako »zaupno« ne morejo imeti deli prijave, ki zajemajo podatke o prijaviteljih, osnovne podatke o programu in predlagani višini sofinanciranja programa. Člani strokovne in ocenjevalne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo predhodno podpisali izjavo o zaupnosti. 16. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije V primeru, če se ugotovi, da so upravičenec in prejemniki sredstev za stroške, ki so predmet sofinanciranja, že dobili tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od te pogodbe ter zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom programa ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakor koli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. 17. Način prijave in razpisni rok Vloge morajo prijavitelji dostaviti v enem pisnem in enem elektronskem izvodu v word datoteki na CD ali drugem nosilcu podatkov, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis KC-10« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke ponedeljek, 20. september 2010, do 12. ure v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je – ne glede na način dostave – v originalu in na CD (ali drugem nosilcu podatkov) dostavljena na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka roka iz prejšnjega odstavka. 18. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem. Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se bo s sklepom zavrgla. 19. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema sklepa oziroma obvestila o izboru vloži pritožbo. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo za izbrane programe sklenilo pogodbe z zavodom, ki so ga s konzorcijsko pogodbo določili partnerji kot izvajalca programa v skladu s 4. točko razpisa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb. 20. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani ministrstva, www.mvzt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi. 21. Dodatne informacije in obveščanje Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (infokc.mvzt@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Kontaktni osebi za javni razpis: Nina Jakše (tel. 01/478-46-35) in Mateja Vitman (tel. 01/478-47-44) Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na omenjenih spletnih straneh. Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.