Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 322-2/2010 Ob-5005/10 , Stran 2103
I. Predmet razpisa: sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2010. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež in izvajajo aktivnosti v občini, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, – da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, – da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa, – da imajo potrjen program s strani ustavnega organa društva, – da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov v preteklem letu ter načrt aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom), – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa. III. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja: – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. IV. Višina zagotovljenih proračunskih sredstev: 9.850,00 EUR. V. Kriteriji in merila za izbor programov 13. člen Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne 12. 3. 2010): Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev: 1) število članov v društvu s plačano članarino Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2) Aktivnosti v razpisanem letu: Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena – predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (samo število predvidenih predstavitev, kraje predstavitve navede v poročilu) do 25/predstavitev, – predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini do 50/predstavitev, – izdajanje promocijskega materiala do 25/prom. material. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: – organizacija in izvedba raznih natečajev do 100/projekt, – organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine do 100/projekt. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: – urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih tematskih poti do 50/leto, – urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične signalizacije … do 50/leto, – čistilne akcije do 25/leto. Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...): – poldnevna prireditev do 50/prireditev – celodnevna prireditev do 100/prireditev, – večdnevna prireditev do 200/prireditev, – etnografske, etnološke prireditve do 100/prireditev, – ostale prireditve do 50/prireditev, – društvo je organizator in izvajalec prireditve do 100/prireditev, – v okviru prireditev sodeluje več društev do 25/prireditev. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma: – delavnice za otroke in mladino do 25/prireditev. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: – organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev do 15/delav., predav., – organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje delovanja društva do 50/leto, – oblikovanje nove turistične ponudbe (programov) do 100/leto, – izobraževanje članov društva do 25/leto. Reference izvajalca: sodelovanje na projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu do 50/projekt. VI. Rok prijave: petek, 20. 8. 2010, najkasneje do 11. ure. VII. Oprema prijave in oddaja vloge: prijava mora biti oddana na predpisanih obrazcih ter v zaprti kuverti. Na kuverti mora biti izpisan naslov prejemnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v spodnjem levem kotu kuverte mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – JR turistična društva 2010« in na zadnji strani kuverte mora biti izpisan naslov prijavitelja. VIII. Dodatne informacije: a) JZ za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, ali e-mail: info@spotur.si. b) Razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave, vključno do 19. 8. 2010 in jo lahko dobite v Turistični pisarni Slovenj Gradec, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, dosegljiva pa je tudi na spletni strani MO Slovenj Gradec – www.slovenjgradec.si. Način, mesto in rok oddaje za oddajo prijave: ponudniki oddajo prijave ter spremembe in umike prijav s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave. Ponudba bo šteta kot pravočasna, če bo predložena osebno v vložišče ali poslana priporočeno na dan petek, 20. 8. 2010, najkasneje do 11. ure. Vse nepravočasno predložene prijave (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo prijave v primeru osebne dostave) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Prijavitelj mora prijavo predložiti v zapečateni kuverti. Na ovitku mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj – JR turistična društva 2010«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu: v roku 30 dni od roka za oddajo vloge – s sklepom.

AAA Zlata odličnost