Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3606. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica, stran 9916.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – odločba US) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. izredni seji 3. 8. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Sodražica.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sodražica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2010
Sodražica, dne 3. avgusta 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.