Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3584. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 na območju Občine Dravograd, stran 9867.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8) in 8. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/96) Občina Dravograd objavlja
N A V O D I L A
o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010 na območju Občine Dravograd
1.
Za organizatorje volilne kampanje je Občina Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati plakate z volilno propagandnimi sporočili.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih plakatnih mestih:
– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št 485/1, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd – »Hattenberger«,
– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. št. 1365/6, k.o. Dravograd,
– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, k.o. Dravograd,
– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. št. 891, k.o. Dravograd,
– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Robindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd,
– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje,
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. št. 794, k.o. Šentjanž pri Dravogradu,
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče,
– pri gostilni »Mošti« Libeliče, parc. št. 370/2, k.o. Libeliče.
2.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8). Upoštevati je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in omejenosti plakatnih mest.
Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem organizatorjem volilne kampanje lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina posameznemu organizatorju volilne kampanje omogoča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Brezplačni oglasni panoji bodo razdeljeni na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne kampanje, pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd, v sredo, dne 8. 9. 2010, ob 15. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka, dne 3. 9. 2010, do 12. ure, občinski upravi Občine Dravograd, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve 2010 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana).
Za vloge, prispele po tem datumu, se nadaljnji vrstni red organizatorjev volilne kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih lokacijah, določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red po organizatorju kampanje.
Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času volilne kampanje, je pooblaščeno Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji volilne kampanje sami.
3.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8).
Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na podlagi predhodne vloge organizatorja volilne kampanje. V primeru, da namerava organizator volilne kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravograd, si mora ustrezno soglasje pridobiti od lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se komunalna taksa ne zaračuna.
4.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni najpozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest. V primeru neupoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja volilne kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik Občine Dravograd.
5.
Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzoruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o.
6.
Navodila začnejo veljati z dnem sprejetja in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dravograd, www.dravograd.si ter na oglasni deski organa.
Št. 041-0001/2010-3
Dravograd, dne 2. avgusta 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.