Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

SV 784/10 Ob-5055/10 , Stran 2125
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 784/10 z dne 30. 7. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje številka 16, v IV. nadstropju, v izmeri 132,78 m2 in kletni prostor, številka 29, v II. kletni etaži, v izmeri 9,62 m2, ter sorazmerni delež I. kletne etaže, v skupni izmeri 173,5 m2, v večstanovanjskem objektu v Mariboru, Razlagova ulica 1, zgrajenem na parcelah številka 934/7 in 935, katastrska občina Maribor – Grad; last dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić, stanujoče Razlagova ulica 1, 2000 Maribor, do 1/1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 10. 2005 in dodatka z dne 15. 2. 2006, k prej navedeni pogodbi, za zavarovanje denarne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, do dolžnice – zastaviteljice Mejre Festić v višini 110.000,00 EUR s pripadki, ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 7. 2026, in sicer v 192 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo v plačilo zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu.