Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 3502-28/2010 Ob-5008/10 , Stran 2113
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, stavba, v izmeri 124 m2, vpisano pri vl. št. 867, k.o. Želeče. Predmetna nepremičnina predstavlja poslovni objekt, na naslovu Ljubljanska cesta 13, Bled. Poslovni objekt, ki stoji na parc. št. 43/1, k.o. Želeče, na naslovu Ljubljanska cesta 13, Bled, se nahaja v centru Bleda, ob križišču Ribenske, Ljubljanske, Zagoriške ceste ter ceste Grič in Levstikove ceste. Objekt je bil zgrajen leta 1949, pred desetimi leti je bil delno obnovljen (fasada, okna). Objekt ima štiri etaže (K+P+N+M). Uporabne površine v objektu je 300 m2. Objekt nima funkcionalnega zemljišča. V skladu s prostorskimi akti Občine Bled leži nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, v območju BLs-U5, Trgovina ob Ljubljanski cesti. Podrobnejša namenska raba: U – območje za trgovino in storitve. Objekt se nahaja na območju varovanja kulturne dediščine (EŠD 344/00: Bled – Ambient Bleda, EŠD 276/98: Hiša Ljubljanska cesta 13) in v varovalnem pasu republiške in občinske ceste. Trenutno je pritličje objekta oddano v najem za opravljanje trgovske dejavnosti. Nov lastnik lahko najem prevzame ali pa odpove. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki. IV. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za nepremičnino parc. št. 43/1, k.o. Želeče, znaša 250.750,00 EUR in je 15% nižja od izklicne cene prvega poziva za javno zbiranje ponudb. V. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Bled, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino. VI. Rok za oddajo ponudb: rok za predložitev ponudb je sreda, 19. 8. 2010. Ponudbe morajo biti predložene do 14. ure na sedežu Občine Bled. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 20. 8. 2010 ob 12. uri, v sejni sobi, Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VII. Višina varščine: ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem zbiranju ponudb, so dolžni, najkasneje en dan pred iztekom roka za vložitev ponudbe, položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene za predmetno nepremičnino. Varščino morajo ponudniki vplačati na na TRR proračuna št.: 01203-0100007903, sklic: 28 75027-7141998-71419963 s pripisom »varščina za javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, Ljubljanska cesta 13«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. VIII. Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. V postopku lahko sodelujejo samo osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo – nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, Ljubljanska cesta 13. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin – nepremičnina parc. št. 43/1, k.o. Želeče, Ljubljanska cesta 13«, in sicer v sprejemno pisarno Občine Bled ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, ter e-mail pošiljatelja. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnost ponudbe, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dne sklenitve prodajne pogodbe. Občina Bled si po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb pridržuje pravico, da v kolikor je to potrebno s ponudniki izvede dodatna pogajanja (z vsemi, ki so predložili pravočasne in popolne ponudbe). Če v postopku javnega zbiranja ponudb v roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za predmetno nepremičnino se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. IX. Pridobivanje informacij: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s prodajo na elektronsko pošto, barbara.jancic@bled.si ali aleksandra.zumer@ bled.si. X. Razno: občina si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti pogodbo najkasneje v roku 8 dni od prejema pisnega poziva k podpisu pogodbe.