Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

Št. 48/2010 Ob-5068/10 , Stran 2094
v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posredniško telo). 2. Naročnik javnega razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sklad), ki bo izvedel vse postopke za dodelitev sredstev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki jih izvajajo partnerstva in bodo delovali za potrebe podjetij v partnerstvu. Sofinancirane bodo naslednje aktivnosti po vsebinskih področjih (upravičene aktivnosti): 1. vzpostavitev in delovanje projektne pisarne ter ustrezne organizacijske strukture kompetenčnih centrov za potrebe podjetij v partnerstvih na področju razvoja kadrov ter za zagotavljanje kakovostne tehnične in vsebinske izvedbe projekta; 2. razvoj modela kompetenc, v katerem bodo definirani panožni kompetenčni profili za določene poklice oziroma delovna mesta, ugotovljeni primanjkljaji kompetenc zaposlenih v podjetjih partnerstva glede na panožni kompetenčni profil in izdelan načrt kadrovskega razvoja za zmanjševanje ugotovljenih primanjkljajev kompetenc za določene poklice oziroma delovna mesta; 3. priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih v podjetjih partnerstva za pridobitev manjkajočih kompetenc za delo na podlagi izdelanega načrta kadrovskega razvoja za zmanjševanje primanjkljaja kompetenc; 4. aktivno sodelovanje podjetij v partnerstvu na področju razvoja kadrov (npr. povezovanje in sodelovanje strokovnjakov v delovnih skupinah, skupna priprava načrtov usposabljanj, organizacija posvetov, mednarodnih aktivnosti, ter drugih aktivnosti, ki omogočajo in spodbujajo sodelovanje razvoj kadrov v podjetjih partnerstva); 5. promocija, informiranje in obveščanje strokovne in ostale javnosti o delovanju kompetenčnih centrov za razvoj kadrov in možnostih zaposlovanja v panogi, promocija vključevanja v izobraževanje ali usposabljanje za opredeljene panožne poklice oziroma delovna mesta, kjer so primanjkljaji kompetenc. 4. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti vzpostavitev in delovanje največ 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, pri čemer so kompetenčni centri opredeljeni kot partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bo zviševala usposobljenost kadra, že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu. V projektih, ki bodo sofinancirani po tem javnem razpisu, bo predvidoma izvedenih 1500 vključitev zaposlenih v usposabljanja. Cilji javnega razpisa so: – doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti prek izmenjave znanj in veščin med partnerji in z višjo usposobljenostjo zaposlenih; – združevanje panožnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov; – zagotavljanje enotnih pristopov k razvoju kadrov, razvoj in kroženje znanja in kompetenc, prenos dobrih praks; – definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v panogi; – razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela; – pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti in zmanjševanja primanjkljajev kompetenc zaposlenih v posameznih panožnih gospodarskih dejavnostih; – spodbujanje izvedbe usposabljanj, predvsem notranjih usposabljanj, za panožno specifična znanja ter posledično zmanjševanje strukturnega neskladja potrebnih kompetenc in znanj za definirane deficitarne kompetenčne profile panoge. Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge in njihovi zaposleni. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidira le partnerstvo, ki na dan oddaje vloge izpolnjuje naslednje pogoje: – partnerstvo vključuje najmanj 5 mikro, malih in/ali srednjih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah; – podjetja, ki so vključena v partnerstvo, ne nastopajo v drugih partnerstvih, ki kandidirajo na tem javnem razpisu; – vrednost prijavljenega projekta mora biti najmanj 100.000 EUR in največ 500.000 EUR. Partnerstvo mora sodelovati v okviru panoge, ki jo določi v prijavi in sicer na drugi ravni Standardne klasifikacije dejavnosti 2009 (SKD, na primer: C.30). Podjetja, ki se povežejo v partnerstvo, morajo imeti skupno področje dela ali področje skupnega interesa v okviru panoge. V partnerstvu lahko poleg podjetij sodelujejo tudi drugi partnerji, ne glede na njihov status oziroma pravno obliko (npr. združenja, interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela ipd.), razen tistih, za katere je v splošnih pogojih tega javnega razpisa navedeno, da v projektu kot partnerji ne morejo sodelovati. V partnerstvu lahko sodelujejo tudi velika podjetja. Eden izmed partnerjev je nosilni partner oziroma vlagatelj, ki v imenu celotnega partnerstva vloži vlogo na ta javni razpis. Nosilni partner oziroma vlagatelj je lahko samo fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki lahko kot nosilni partner na javni razpis predloži samo eno vlogo za sofinanciranje. Osebe javnega prava tj. javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ne morejo sodelovati kot nosilni partner ali vlagatelj. Posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem partnerstvu, ki kandidira na javnem razpisu. Drugi partnerji v projektu, ki niso podjetja, ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih, lahko pa kot partnerji sodelujejo v več projektih. Partner, ki sodeluje v partnerstvu, mora na dan oddaje vloge izpolnjevati naslednje pogoje: – je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki kontinuirano opravlja svojo dejavnost najmanj 2 koledarski leti; – opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji; – ima ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta; – ne opravlja dejavnosti, objavljene v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005), (sektor ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama, navedenega v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora); – ni presegel dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«; – ne opravlja dejavnosti v sektorju S.13 – država (v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti institucionalnih sektorjev (SKIS)); – ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji; – ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo; – ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev; – partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, (66/08 popr.), 89/08 Odl. US: U-I-25/07-43 in 5/2009 Odl. US: U-I-88/07-17); – za projekt, za katerega podaja vlogo, ni prejel pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje). 6. Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev izbranih na javnem razpisu Nosilni partner bo moral pravočasno podpisati in vrniti pogodbo o sofinanciranju in bo odgovarjal za izvedbo projekta in pravilno porabo sredstev. Nosilni partner in partnerji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti Skladu partnerski sporazum o izvedbi projekta, v katerem so opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta; – odgovorno izvajati aktivnosti v skladu s pogodbo o sofinanciranju, z vlogo in veljavnimi predpisi ter po pravilih stroke; – izvajati aktivnosti projekta strokovno, vestno in kakovostno, s skrbnostjo dobrega gospodarja; – dodeljena sredstva uporabiti strogo namensko, izključno za izvajanje upravičenih aktivnosti operacije; – zagotavljati spremljanje prihodkov operacije; – preprečevati, odkrivati, evidentirati in odpravljati nepravilnosti na nivoju projekta; – v roku treh mesecev od podpisa pogodbe posredovati izdelan kompetenčni model za določene panožne profile (za poklice oziroma delovna mesta) ter okvirni vsebinski in terminski načrt usposabljanj, ki bo temeljil na izdelanem kompetenčnem modelu; – posredovati okvirni seznam zaposlenih v podjetjih, ki bodo vključeni v usposabljanja oziroma projektne aktivnosti (podlaga za uveljavljanje stroškov usposabljanja oziroma drugih projektnih aktivnosti); – vnaprej sporočati termine in lokacije usposabljanj Skladu (v vsaj polletnih intervalih in vsaj en teden pred izvedbo), ki lahko kadarkoli nenapovedano opravi kontrolo pri kateremkoli od partnerjev za namene preverjanja dejanskega izvajanja programov usposabljanj in pridobivanja povratnih informacij s strani partnerjev glede izvajanja projekta; – obveščati posredniško telo (v nadaljevanju: PT) in Sklad o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006; – izvajati naloge informiranja in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, Navodili PT in Sklada upravičencem o izvajanju operacij (v nadaljevanju: Navodila PT in Sklada) ter 8. in 9. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006; – voditi posebno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta na ločenem stroškovnem mestu na način, da bo lahko kadarkoli na transparenten način dokazal, da ni prišlo do dvojnega financiranja; – upoštevati vse predpisane omejitve pri izvajanju tega projekta; – izbirati zunanje izvajalce za izvedbo storitev in dobavo blaga po načelih gospodarnosti, transparentnosti, zagotavljanja konkurenčnosti in enakopravne obravnave ponudnikov ter skladno z veljavnimi predpisi javnega naročanja in pri tem dosledno upoštevati protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; – pripraviti ter skupaj s podpisano pogodbo o sofinanciranju operacije posredovati Skladu planirano dinamiko izplačil (obr. ISARR-06); – pripravljati finančna in vsebinska poročila v obliki, ki jo bo predpisal Sklad ali PT ter na njihovo zahtevo pripraviti izredna poročila s predpisano vsebino in rokom izdelave; – pripraviti vse potrebne podatke in dokumentacijo na predpisanem zahtevku za izplačilo, ki ga nosilni partner posreduje Skladu v skladu z Navodilom PT in Sklada; – obvezno hraniti vsa dokazila, ki so podlaga za pripravo zahtevka za izplačilo v skladu z Navodilom PT in Sklada; – vnašati podatke na ravni projekta v ISARR v skladu z Navodili organa upravljanja za spremljanje izvajanja Operativnega programa z informacijskim sistemom ISARR in Navodili PT in Sklada za potrebe spremljanja in poročanja o izvajanju aktivnosti; – zagotavljati Skladu ter PT z namenom nadzora porabe sredstev dostop do fizičnih rezultatov operacije ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo, vključno s kontrolo na kraju samem; – zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj; – zagotavljati možnost nadzora porabe sredstev s strani organa upravljanja, revizorjev in ostalih nadzornih organov na nivoju EU in RS, vključno s PT in Skladom, in ukrepati skladno z njihovimi priporočili ter o tem obveščati PT, Sklad in organ upravljanja; – zagotavljati revizijsko sled in zagotavljati, da se vsi dokumenti, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi hranijo v skladu z 90. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi; – hraniti dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta oziroma najdlje do junija 2023; – poročati Skladu in PT o delovanju kompetenčnega centra za razvoj kadrov (1 leto po zaključku projekta) v skladu z Navodili PT in Sklada. Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge vlagateljev, izbranih na javnem razpisu, so natančneje določene v pogodbi o sofinanciranju, katere osnutek je vključen v razpisni dokumentaciji. 7. Bistveni kazalniki na ravni javnega razpisa (instrumenta) Za učinkovito merjenje in ocenjevanje projekta vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov bo sklad spremljal naslednje ključne kazalnike: – število vzpostavljenih kompetenčnih centrov; – število delujočih kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 1 leto po zaključku projekta; – število podprtih podjetij; – število vključitev zaposlenih oseb v usposabljanje; – število zaposlenih, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje; – število vključenih oseb – ženske; – povprečno število ur usposabljanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta. V skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007, bo upravičenec na ravni operacije spremljal in zagotavljal tudi podatke o udeležencih, in sicer glede na: – spol, – status na trgu delovne sile, – starost, – ranljive skupine (v skladu z nacionalnimi pravili), – izobrazbo. 8. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 8.1. Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2010-2013 znaša 2.750.000 EUR. Razpisana sredstva se zagotavljajo v okviru Proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike in sicer s proračunskih postavk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: operativni program), 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe (ES) 1081/2006 bo uporabljeno tudi t.i. dopolnilno financiranje za stroške, ki spadajo v obseg pomoči Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup strojev, opreme in pohištva, če je le to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. 8.2. Omejitev višine zaprošenih sredstev Zaprošeni znesek za posamezen projekt/partnerstvo mora biti najmanj 100.000 EUR in lahko znaša največ 500.000 EUR. Ob prijavi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 50% sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v podjetjih partnerstva. Podjetja, vključena v partnerstvo, morajo upoštevati omejitev glede pomoči, ki se bo vlagateljem in projektnim partnerjem dodeljevala po pravilu »de minimis« (glej točko 8.3.). Vlagatelj lahko v imenu partnerstva podjetij zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta. Če vlagatelj v vlogi izkaže višji delež sofinanciranja iz lastnih sredstev podjetij v partnerstvu, bo vloga ocenjena z več točkami na osnovi meril za ocenjevanje vlog iz točke 4 razpisne dokumentacije. V primeru, da bo upravičenec v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom, se šteje, da odstopa od vloge. Vsi ostali stroški, ki nastanejo v okviru partnerstva in niso upravičeni do sofinanciranja po tem razpisu, so predmet lastnega financiranja posameznega partnerja v okviru partnerstva. 8.3. Pomoč po pravilu »de minimis« Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega javnega razpisa, bodo upravičeni stroški predstavljali pomoč po pravilu »de minimis« na podlagi priglašene sheme »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«, št. priglasitve: M003-5022860-2009 z dne 27. 7. 2009. Vsako podjetje, ki bo sodelovalo v projektu, uveljavlja stroške kot prejemnik pomoči po pravilu »de minimis«. Posamezen prejemnik pomoči (posamezno podjetje v partnerstvu) lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov. 9. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2010, 2011, 2012 in 2013, obdobje upravičenosti stroškov, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je od datuma izdanega sklepa o izboru do najkasneje 31. 12. 2012. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali (storitev opravljena, blago dobavljeno, račun izdan) v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje do 20. 1. 2013. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih morajo biti predložena skladu najkasneje do 28.2 2013. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna RS) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 30. 6. 2013. Dinamika izstavljanja zahtevkov za izplačilo je opredeljena v razpisni dokumentaciji in pogodbi o sofinanciranju projekta. Obvezna priloga vsakokratnega zahtevka za izplačilo je poročilo o izvajanju operacije. 10. Upravičeni stroški Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta; – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil Skladu dokazilo o njihovem plačilu; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika; – so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Neupravičeni so stroški, ki niso neposredno povezani z upravičenimi aktivnostmi projekta, in tisti, ki presegajo predvidene mejne vrednosti. Morebitne neupravičene stroške v projektu krijejo partnerji sami. Nosilni partner lahko v okviru projekta za delo na projektu uveljavlja največ do dve zaposlitvi za polni delovni čas, možna je tudi delna prerazporeditev več sodelavcev, toda največ do dveh polnih zaposlitev. Partnerji, ki niso podjetja ne morejo uveljavljati stroškov usposabljanj za svoje zaposlene. 10.1. Upravičeni stroškov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada Upravičeni stroški operacije so razdeljeni glede na dve aktivnosti. V okviru aktivnosti 1 »Izvajanje projekta in delovanje kompetenčnega centra« – so upravičeni stroški: – plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na operaciji; – dnevnic, namestitev in potnih stroškov; – informiranja in obveščanja; – zunanjih storitev (izgradnja kompetenčnega modela in drugo); – nematerialnih investicij oziroma neopredmetenih dolgoročnih sredstev; – nakupa strojev, opreme in pohištva, (na podlagi dopolnilnega sofinanciranja, ki spada v obseg Evropskega sklada za regionalni razvoj), ki lahko predstavljajo največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije; – posredni stroški v pavšalnem znesku do višine 15% neposrednih upravičenih stroškov navedenih v prvih treh alinejah. V okviru aktivnosti 2 »Izvedba usposabljanj« – so upravičeni stroški: – izobraževanja in usposabljanja (za notranje usposabljanje se povrnejo stroški dela delodajalcu, za zunanje usposabljanje pa se povrnejo stroški zunanjih storitev); – kotizacij; – organizacije in izvedbe dogodkov, delavnic, seminarjev; – dnevnic, namestitev in potnih stroškov. DDV ni upravičen strošek. Podrobnejša opredelitev posameznih stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov so določena v razpisni dokumentaciji. 10.2. Upravičeni stroški, ki se financirajo na podlagi dopolnilnega sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj Stroški pohištva, strojev in opreme, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta, so upravičeni v skupni vrednosti največ do 10% celotnih upravičenih stroškov projekta. Sofinanciranje nakupa napeljav, strojev, opreme in pohištva je upravičeno le v primeru, da je nakup utemeljen in nujno potreben za doseganje ciljev projekta. Upravičeni bodo le stroški nakupa strojev, opreme, pohištva, ipd., ki bodo opredeljeni v vlogi, potrjeni s strani strokovne komisije ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Sredstva za nakup strojev, opreme, pohištva, ipd. bodo zagotovljena postopoma tekom trajanja projekta, in sicer glede na realizacijo pogodbene vrednosti projekta. 11. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril. Postopek je opisan v točki 12 javnega razpisa. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V postopek ocenjevanja po spodaj navedeni ocenjevalni lestvici, se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale obe zgoraj navedeni splošni merili. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih meril, bodo s sklepom direktorice sklada zavrnjene kot neustrezne. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril je določena v razpisni dokumentaciji. Na seznam izbranih vlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge oziroma projekti, ki bodo dosegli najmanj 55 točk. Vloga mora pri posameznem merilu na ravni javnega razpisa v okviru poglavja Kakovost vsebine pri vsaki točki od (1.1.–1.5.) prejeti več kot 0 točk. Če pri posameznem merilu ne prejme več kot 0 točk bo vloga zavrnjena. 12. Postopek izbora projektov Postopek izbora (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija. Strokovna komisija bo odpirala samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice z vlogami. Sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo formalno popolne in: – bodo prispele pravočasno ter na način določen v 18. točki javnega razpisa; – bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije; – jih bodo predložili upravičeni prijavitelji; – bo upoštevano pravilo: en vlagatelj – ena vloga. Če vloga tudi po dopolnitvi ne bo v skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku, oziroma ne bo formalno popolna, bo zavrnjena. Strokovna komisija bo ocenila vloge glede na merila določena v točki 11 javnega razpisa in natančneje opisane v točki 4 razpisne dokumentacije. Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti z merili na ravni prednostne usmeritve Operativnega programa za ocenjevanje projektov. Če bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen z navedenimi merili, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet nadaljnjega ocenjevanja. Če vloga pri posameznem merilu na ravni javnega razpisa v okviru poglavja Kakovost vsebine pri vsaki točki od (1.1.–1.5.) ne bo prejela več kot 0 točk bo zavrnjena. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Izbranih bo največ 10 vlog, ki bodo po merilih za točkovanje vlog ocenjene z največ točkami. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo prejeli največ točk in bodo dosegli vsaj 55 točk pri ocenjevanju, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bo vloženih več vlog za projekte partnerstev znotraj iste gospodarske panoge, bo izbrana vloga z več točkami, ostale pa bodo zavrnjene, razen če ostajajo sredstva nerazporejena. V primeru, da več vlagateljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči glede na število točk, doseženih v posameznih kriterijih po naslednjem vrstnem redu: 1. delež vključitev v notranja usposabljanja, 2. število vključenosti mikro in malih podjetij v partnerstvu, 3. delež vključenih v usposabljanja od vseh zaposlenih v podjetjih partnerstva. Če število točk ostane enako, se izvede primerjava deleža vključitev (oziroma števila podjetij) v posameznih kriterijih navedenih v prejšnjem odstavku, v istem vrstnem redu. Izbran je vlagatelj, ki ima višji delež vključitev oziroma število v posameznem kriteriju. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj, v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižji znesek sofinanciranja od zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge. V primeru, da sredstva ostanejo nerazporejena, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga, ki je glede na doseženo št. točk upravičena do sofinanciranja. Če ostanejo sredstva nerazporejena in je za sofinanciranje s strani strokovne komisije predlaganih manj kot 10 prijav ter ni več drugih upravičenih prijav, lahko sklad preostala razpoložljiva sredstva, ki so ostala nerazporejena, ponudi tudi vlagatelju, ki izhaja iz panoge, ki je že bila izbrana za sofinanciranje. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila direktorica Sklada. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani vlagatelji in partnerji morajo zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z Uredbo (ES) št. 1828/2006 (8. in 9. člen) z dne 8. 12. 2006, Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 in Navodili PT in Sklada. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo izbrani vlagatelj vključen v seznam upravičenih vlagateljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih vlagateljev in prejemnikov sredstev, ime projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. 14. Hranjenje dokumentacije Izbrani vlagatelji in partnerji so dolžni hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj še deset let po zaključku projekta oz najkasneje do 30. 6. 2023. Dokumentacija mora biti shranjena na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. Obenem morajo izbrani vlagatelji in partnerji zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom Skladu, PT, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa operativnega programa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 15. Zagotavljanje enakih možnosti Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse, katerih zaposlitev je lahko sofinancirana s sredstvi predmetnega razpisa, in med potencialnimi vlagatelji v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti, 16. členom Uredbe ES 1083/2006 ter 6. členom Uredbe ES 1081/2006, vključno z uredbami s področja izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja. 16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko PT in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Izbrani vlagatelji in partnerji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. 17. Spremembe projekta med izvajanjem Vlagatelj in partnerji so dolžni upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006/ES in obveščati Sklad o spremembah projekta. Ob tem morajo jamčiti, da v roku petih let po zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu. 18. Način prijave in razpisni rok Eden izmed partnerjev je nosilni partner oziroma vlagatelj, ki v imenu celotnega partnerstva vloži vlogo na ta javni razpis. Nosilni partner oziroma vlagatelj je lahko samo fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki lahko kot nosilni partner na javni razpis predloži samo eno vlogo za sofinanciranje. Osebe javnega prava tj. javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti ne morejo sodelovati kot nosilni partner ali vlagatelj. Posamezno podjetje lahko sodeluje samo v enem partnerstvu, ki kandidira na javnem razpisu. Drugi partnerji v projektu, ki niso podjetja, ne morejo uveljavljati stroškov za usposabljanje zaposlenih, lahko pa kot partnerji sodelujejo v več projektih. Oddaja dveh ali več vlog oziroma sodelovanje v dveh ali več partnerstvih s strani podjetja ter oddaja dveh ali več vlog kot vlagatelj, ki ni podjetje je razlog za zavrnitev vseh vlog. Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 9. 2010. Vloge morajo biti poslane na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do 23:59 na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot pravočasen rok šteje dan prejema. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo vrnjene vlagatelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v vložišču Sklada vsak delovni dan času uradnih ur (med 9. in 12. uro, v sredo tudi od 14. do 16. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge. Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji pod naslovom Formalno popolna vloga – točka 6.1. Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji pod naslovom Formalno popolna vloga – točka 7.1. Poleg tega je potrebno Obrazec št 1: Prijavnica in Obrazec št. 2: Finančni načrt posredovati v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM ali USB ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR kompetenčni center za razvoj kadrov« Vlagatelje, ki ne bodo oddali popolnih vlog, bo sklad pozval k dopolnitvi vlog. Dopolnitev vloge mora biti pravočasna in označena s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter z vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge na JR kompetenčni center za razvoj kadrov«. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje. 19. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Sklada, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, dne 5. 10. 2010, ob 10. uri in bo javno. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktorica sklada. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru velikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval predstojnik sklada odloči da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnih straneh: www.sklad-kadri.si. Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Vloga vlagatelja je popolna, ko sklad po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam. Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, ugotovila izpolnjevanje pogojev in ocenila vloge po merilih, ki so bila določena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo direktorica Sklada izdala sklepe izbranim vlagateljem. Neizbrani vlagatelji bodo o odločitvi glede izbora prav tako obveščeni s sklepom. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila, in sicer na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi vlagatelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 20. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje: www.sklad-kadri.si ter pri Alešu Vidmarju vsak delovni dan, med 9. in 15. uro, na tel. 01/43-45-887 ali na e-naslovu: ales.vidmar@sklad-kadri.si. Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si najkasneje v treh delovnih dneh, od prejetja pisnih vprašanj. Sklad bo organiziral vsaj eno informativno delavnico za prijavitelje, kjer bodo ti seznanjeni s cilji razpisa in razpisno dokumentacijo. Sklad bo organiziral informativno delavnico za izbrane vlagatelje, kjer bodo ti seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo sklad objavil po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev. Razpisna dokumentacija vsebuje: – Navodila za pripravo vloge – Obrazec št. 1: Prijavnica, – Obrazec št. 2: Finančni načrt, – Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu, – Priloga št. 1: Vzorec tristranske pogodbe o sofinanciranju projekta, – Priloga št. 2: Partnerski sporazum o sodelovanju (tipski osnutek sporazuma), – Priloga št. 3: Označba vloge.