Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3513. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
3514. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
3515. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Svetem sedežu
3516. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
3517. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji
3518. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3519. Uredba o državnem prostorskem načrtu za kompleks Debeli rtič
3571. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti

MINISTRSTVA

3520. Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
3521. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3522. Pravilnik o spremembah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
3523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
3524. Odredba o začasnem zavarovanju meteorita »Jesenice«
3572. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3525. Poročilo o gibanju plač za maj 2010

OBČINE

Beltinci

3526. Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci

Bled

3527. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)

Celje

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
3529. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti na območju Mestne občine Celje

Dol pri Ljubljani

3530. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca

Dolenjske Toplice

3531. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Dolenjske Toplice

Gorenja vas-Poljane

3532. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Gorje

3533. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Gornji Petrovci

3534. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Grad

3535. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Grad
3536. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grad

Grosuplje

3537. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem

Horjul

3538. Statut Občine Horjul
3539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Horjul
3540. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul

Idrija

3541. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija

Kanal ob Soči

3542. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči

Lendava

3543. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Lendava

Ljubno

3544. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno

Mislinja

3545. Statut Občine Mislinja
3546. Sklep o prenosu kartografske dokumentacije k prostorskemu planu Občine Mislinja na zemljiško katastrski prikaz s stanjem 5. 11. 2009
3547. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Murska Sobota

3548. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu
3549. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

Prebold

3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
3551. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Radeče

3552. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Radeče

Rogaška Slatina

3553. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.

Semič

3554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Sevnica

3555. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010
3556. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik

Slovenske Konjice

3557. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Podjetniško obrtna cona Pod goro II

Šentrupert

3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert
3569. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert
3570. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

Šmarješke Toplice

3558. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
3559. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Toplice

Tržič

3560. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2009
3561. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
3562. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Vipava

3563. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Vipava v letu 2010
3564. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov Krajevnih skupnosti za volitve članov svetov KS na območju Občine Vipava v letu 2010
3565. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava

Zagorje ob Savi

3566. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi

Železniki

3567. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Železniki

POPRAVKI

3573. Popravek Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

88. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj (MKCJVE)
89. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP)

Vlada Republike Slovenije

90. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
91. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar
92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
93. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi visokega skupnega odbora za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt
94. Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010

Ministrstvo za zunanje zadeve

95. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o pogojih pristopa Republike Slovenije h Konvenciji o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj
96. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Dopolnilnega protokola št. 1 h Konvenciji o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Dopolnilnega protokola št. 2 h Konvenciji o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj
97. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o finančni podpori Sekretariatu CEFTA
AAA Zlata odličnost