Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«, stran 9678.

Na podlagi 3. in 4. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 112/04 in 47/09), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Metlika (Uradni list RS, št. 42/04) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Semič (Uradni list RS, št. 55/99, 100/03 in 11/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 17. 6. 2010, Občinski svet Občine Metlika na 27. redni seji dne 1. 7. 2010 in Občinski svet Občine Semič na 26. redni seji dne 1. 7. 2010, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« (Uradni list RS, št. 68/08) se tretji odstavek drugega člena spremeni tako, da se beseda »predstojnika« nadomesti z »vodjo«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da glasi:
»Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
Skupna uprava je organizirana brez notranjih organizacijskih enot in izvaja svoje naloge v posamezni občini ustanoviteljici v obsegu glede na delež prebivalcev in glede na dogovor iz drugega člena tega odloka.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Medobčinska inšpekcija in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.«
4. člen
V tretjem odstavku 8. člena se beseda »predstojnika« nadomesti z »vodje«.
5. člen
V celotnem besedilu 9. člena se beseda »predstojnik« nadomesti z »vodja«.
6. člen
V prvem in drugem odstavku 10. člena se beseda »predstojnik« nadomesti z »vodja«.
Tretji odstavek 10. člena se črta.
7. člen
V 11. členu se beseda »predstojnik« nadomesti z »vodja«.
8. člen
V prvem odstavku 12. člena se doda drugi stavek, ki glasi: »Javni uslužbenci sklepajo delovno razmerje v Občini Črnomelj.«
Drugi odstavke se spremeni tako, da glasi:
»Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja medobčinske inšpekcije in redarstva na podlagi pismenega pooblastila vseh treh županov.«
Doda se tretji odstavek, ki glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest in druge splošne akte skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.«
9. člen
V drugem odstavku 14. čelna se beseda »predstojnik« nadomesti z »vodja«.
10. člen
V drugem odstavku 15. člena se beseda »predstojnika« nadomesti z »vodja«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da po novem glasi:
»Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske inšpekcije in redarstva je župan sedežne občine. Župan za odredbodajalca lahko pooblasti vodjo organa skupne uprave, ki je tudi skrbnik prihodkov.«
11. člen
Za 15. členom se doda se nov 15.a člen, ki glasi:
»Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero najpozneje šest mesecev pred zaključkom proračunskega leta (30.6. tekočega leta) pisno poda županom občin ustanoviteljic, svoje obveznosti pa je dolžna izpolnjevati do zaključka proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu. Občina izstopi z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
O izstopu iz skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin soustanoviteljic ugotovitveni sklep, s katerim za obdobje iz prvega odstavka določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezen delež sredstev za skupno upravo.
Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica ob koncu koledarskega leta in ko poravna in izpolni vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz 2. člena odloka.
V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
Po izstopu ali pristopu občine morajo vse občine ustanoviteljice sprejeti nov odlok, s katerim se določijo nova razmerja. Nov odlok o ustanovitvi skupne uprave se uveljavi z novim proračunskim letom.«
12. člen
Črta se 16. člen.
13. člen
Črta se 20. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Poslovanje skupne uprave se uskladi s tem odlokom v roku treh mesecev od njegove uveljavitve.
15. člen
Odlok se sprejeme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki o odloku zadnji odloča. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 061-2/2007
Črnomelj, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
Št. 061-1/2007
Metlika, dne 1. julija 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
Št. 032-14/2007-47
Semič, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost