Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

89. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP), stran 596.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah (BBHPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2010.
Št. 003-02-7/2010-22
Ljubljana, dne 23. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH (BBHPP)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana 21. oktobra 2009 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo pogodbe se v izvirniku v slovenskem in bosanskem jeziku glasi:(1)
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 740-01/09-22/12
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EPA 646-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo pogodbe v hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN BOSNO IN HERCEGOVINO O PRAVNI POMOČI V CIVILNIH IN KAZENSKIH ZADEVAH
Republika Slovenija in Bosna in Hercegovina (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v želji,
da poglobita medsebojne pravne odnose,
da poglobita sodelovanje na področju pravosodja in
da olajšata medsebojni pravni promet v civilnih in kazenskih zadevah,
sporazumeli, da skleneta to pogodbo kot sledi:
PRVO POGLAVJE SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Državljanom ene pogodbenice so v postopkih pred sodišči druge pogodbenice zagotovljene enake pravice kot njenim državljanom.
(2) Državljani ene pogodbenice imajo prost pristop do sodišč druge pogodbenice pod enakimi pogoji kot njeni državljani.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za pravne osebe.
Obseg pravne pomoči
2. člen
(1) Pogodbenici si vzajemno dajeta pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah na način in v obsegu, predvidenem s to pogodbo.
(2) Izraz "civilne zadeve" v tej pogodbi obsega tudi gospodarske in družinske zadeve.
(3) Izraz "kazenske zadeve" v tej pogodbi obsega kazniva dejanja, gospodarske prestopke in prekrške.
(4) Pravosodni organi pogodbenic dajejo skladno z določbami te pogodbe pravno pomoč tudi drugim organom, ki so po zakonodaji pogodbenice pristojni za zadeve iz prejšnjih odstavkov tega člena.
3. člen
Pravna pomoč po tej pogodbi obsega: pošiljanje in vročanje pisanj, izmenjavo obvestil o predpisih in predpisov, pošiljanje podatkov in izpiskov iz kazenske evidence, prevzem kazenskega pregona kot tudi procesna dejanja (zaslišanje strank, prič, izvedencev in drugih oseb, hišna ali osebna preiskava, odvzem predmetov, začasna privedba, ogled, izvedenstvo in drugo).
Način občevanja
4. člen
(1) Pri uporabi te pogodbe občujejo pristojni organi Republike Slovenije prek Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, pristojni organi Bosne in Hercegovine pa prek Ministrstva za pravosodje Bosne in Hercegovine.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne izključuje občevanja po diplomatski poti.
(3) V nujnih primerih lahko pristojni organi pogodbenice pošiljajo zaprosila in obvestila iz te pogodbe pristojnim organom druge pogodbenice prek Mednarodne organizacije kriminalistične policije (INTERPOL).
Jezik
5. člen
(1) Prošnja za pravno pomoč po tej pogodbi (v nadaljnjem besedilu: zaprosilo) in vsa ostala dokumentacija, ki jih je potrebno priložiti skladno z določbami te pogodbe, se pošiljajo v jeziku pogodbenice, ki prosi za pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica prosilka). Prevodov v jezik države pogodbenice, katero se prosi za pravno pomoč (v nadaljnjem besedilu: zaprošena pogodbenica) ni potrebno priložiti, razen v postopkih odstopa kazenskega pregona.
(2) Odgovori na zaprosila se pošiljajo v jeziku zaprošene pogodbenice.
(3) Pisanja, ki se vročajo osebam v zaprošeni državi, se pošiljajo v uradnem jeziku pogodbenice prosilke, priložen pa jim mora biti prevod pisanj v jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice.
(4) Če prevod ni priložen, se vročitev opravi le, če naslovnik pisanje prostovoljno sprejme.
Zaprosilo za pravno pomoč
6. člen
(1) Zaprosilo za pravno pomoč mora vsebovati:
1. ime organa, ki prosi za pravno pomoč, in organa, ki je zaprošen za pravno pomoč;
2. opis zadeve, v kateri se prosi za pravno pomoč; v kazenskih zadevah tudi zakonsko označbo kaznivega dejanja;
3. navedbo podatkov, ki so pomembni za izvedbo postopka dajanja pravne pomoči;
4. ime in priimek ter rojstne podatke strank v postopku, kraj njihovega stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo, za pravne osebe pa ime in sedež;
5. ime in priimek pravnih zastopnikov ali pooblaščencev.
(2) Zaprosilo in priložena pisanja morajo biti podpisana in imeti žig organa, ki prosi za pravno pomoč.
7. člen
(1) Pravna pomoč se daje skladno z zakonodajo zaprošene pogodbenice.
(2) Pristojni organ, ki daje zaprošeno pravno pomoč, lahko pri tem ravna tudi na način in v obliki, ki ju želi pogodbenica prosilka, če to ni v nasprotju s predpisi zaprošene pogodbenice.
8. člen
(1) Če zaprošeni organ ni pristojen za ugoditev zaprosilu, ga pošlje pristojnemu organu v zaprošeni pogodbenici in o tem obvesti pogodbenico prosilko.
(2) Če zaprosilu ni bilo ugodeno, je treba o tem takoj obvestiti pogodbenico prosilko in navesti razloge, zakaj mu ni bilo ugodeno. Če so bila skupaj z zaprosilom za pravno pomoč poslana tudi druga pisanja, se tudi ta vrnejo.
9. člen
Zaprošena pogodbenica lahko zavrne pravno pomoč, če bi bila ugoditev zaprosilu v nasprotju z njenim pravnim redom ali bi lahko škodila njeni suverenosti ali varnosti.
Vročitev pisanj
10. člen
Zaprosilo za vročitev pisanj mora poleg podatkov iz 6. člena te pogodbe vsebovati tudi naslov osebe, ki se ji pisanja vročajo.
11. člen
(1) Pristojni organ opravi vročitev skladno s predpisi zaprošene pogodbenice. Na izrecno prošnjo pa se lahko za vročitev pisanj uporabi predpis pogodbenice prosilke, če to ni v nasprotju s predpisi zaprošene pogodbenice.
(2) Vročitev pisanj se dokazuje skladno s predpisi o vročanju, ki veljajo na ozemlju zaprošene pogodbenice. Pristojni organ navede v potrdilu o vročitvi čas in kraj vročitve ter osebo, ki ji je bilo pisanje vročeno.
(3) Potrdilo o vročitvi se takoj pošlje pogodbenici prosilki. Če vročitev ni mogoča, zaprošena pogodbenica pogodbenico prosilko takoj obvesti o razlogih nevročitve.
Obveščanje o predpisih
12. člen
Pogodbenici se bosta na prošnjo obveščali o predpisih, ki veljajo ali so veljali na njenem ozemlju in si bosta po potrebi pošiljali tudi besedila teh predpisov.
Stroški dajanja pravne pomoči
13. člen
(1) Če v tej pogodbi ni drugače določeno, pogodbenici ne smeta zahtevati povračila za stroške, ki so nastali zaradi dajanja pravne pomoči, razen nagrade izvedencem in povračila stroškov izvedenstva.
(2) Zaprošeni organ lahko zahteva predujem za stroške iz prvega odstavka tega člena.
DRUGO POGLAVJE PRAVNA POMOČ V CIVILNIH ZADEVAH
Oprostitev plačila stroškov sodnega postopka
14. člen
Državljani ene pogodbenice so pred sodišči druge pogodbenice oproščeni plačila stroškov sodnega postopka pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot državljani te pogodbenice.
15. člen
(1) O oprostitvi plačila stroškov iz 14. člena te pogodbe odloči sodišče zaprošene pogodbenice na predlog strank. Skladno s predpisi zaprošene pogodbenice se o oprostitvi plačila stroškov sodnega postopka odloči na podlagi potrdila o premoženjskem stanju, ki ga izda pristojni organ tiste pogodbenice, na katere ozemlju ima stranka svoje stalno ali začasno prebivališče.
(2) Če ima oseba iz prejšnjega odstavka tega člena svoje stalno ali začasno prebivališče na ozemlju tretje države, lahko izda potrdilo diplomatsko ali konzularno predstavništvo pogodbenice, katere državljan je ta oseba.
(3) Sodišče zaprošene pogodbenice, ki odloča o prošnji za oprostitev plačila stroškov sodnega postopka, lahko v zvezi s tem zahteva dodatna obvestila.
Varščina za pravdne stroške
16. člen
(1) Od državljana ene pogodbenice, ki sodeluje v postopku pred sodiščem druge pogodbenice kot tožnik ali intervenient, ni dovoljeno zahtevati varščine za pravdne stroške samo zato, ker je tuj državljan in na ozemlju te pogodbenice nima stalnega ali začasnega prebivališča.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi za pravne osebe.
Listine
17. člen
(1) Listin, ki jih je izdalo, podpisalo ali overilo v predpisani obliki sodišče ali drug pristojen organ pogodbenice in je na njih odtisnjen žig pristojnega organa, ni treba nadalje overjati za uporabo na ozemlju druge pogodbenice.
(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na prepise in kopije listin, ki jih je overilo sodišče ali drug pristojen organ.
18. člen
Javne listine, izdane na ozemlju ene pogodbenice, imajo na ozemlju druge pogodbenice isto dokazno moč kot javne listine te pogodbenice.
19. člen
(1) Pogodbenici si pošiljata izpiske iz matičnih evidenc ter pravnomočne sodne odločbe, ki se nanašajo na osebna stanja državljanov druge pogodbenice.
(2) Listine in sodne odločbe iz prvega odstavka tega člena se pošiljajo brezplačno vsakih šest mesecev po diplomatski poti.
TRETJE POGLAVJE PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH
20. člen
Pogodbenici si skladno s to pogodbo dajeta pravno pomoč v vseh postopkih glede kazenskih zadev, za katere so bili v času, ko je bila pravna pomoč zaprošena, pristojni organi pogodbenice prosilke.
Zavrnitev pravne pomoči
21. člen
Pogodbenici zavrneta pravno pomoč:
1. če dejanje, ki je navedeno v zaprosilu, po pravu, ki velja v zaprošeni pogodbenici, ni kaznivo dejanje;
2. če bi bila ugoditev zaprosilu v nasprotju s pravnim redom, ki velja v zaprošeni pogodbenici, in bi lahko po mnenju zaprošene pogodbenice ogrozila njeno suverenost, varnost ali druge bistvene interese pogodbenice;
3. če je zaprosilo v zvezi z dejanjem, ki je po mnenju zaprošene pogodbenice politične ali vojaške narave.
Vabila
22. člen
V vabilu osumljencu, obdolžencu, obtožencu, priči, izvedencu ali drugemu udeležencu v postopku, ki se vabi iz zaprošene pogodbenice, ne sme biti zagrožen prisilni ukrep, če se vabilu ne bi odzval. Če se vabljeni ne odzove vabilu, mu za to ne sme biti izrečena sankcija.
23. člen
Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča pogodbenice prosilke, ima pravico do povračila potnih stroškov in stroškov bivanja skladno s predpisi pogodbenice prosilke.
Začasna predaja osebe, ki ji je odvzeta prostost
24. člen
(1) Če pogodbenica, ki vodi kazenski postopek, vabi kot pričo ali zaradi soočenja osebo, ki ji je odvzeta prostost v drugi pogodbenici, se ta oseba z njenim soglasjem začasno preda pogodbenici prosilki.
(2) Začasno predana oseba iz prvega odstavka tega člena mora biti na ozemlju pogodbenice prosilke v priporu.
(3) Pogodbenica prosilka mora začasno predano osebo vrniti v roku, ki ga določi zaprošena pogodbenica.
25. člen
Začasna predaja se lahko preloži, če je potrebna navzočnost osebe iz prvega odstavka 24. člena te pogodbe v kazenskem postopku, ki teče v zaprošeni državi.
26. člen
Začasna predaja se lahko zavrne:
1. če se oseba iz prvega odstavka 24. člena te pogodbe s tem ne strinja;
2. če bi zaradi predaje utegnilo priti do podaljšanja odvzema prostosti osebe iz prvega odstavka 24. člena te pogodbe;
3. če po mnenju zaprošene pogodbenice obstajajo drugi tehtni razlogi proti začasni predaji osebe iz prvega odstavka 24. člena te pogodbe v pogodbenico prosilko.
27. člen
Predajo osebe iz prvega odstavka 24. člena te pogodbe opravijo pristojni organi v pogodbenicah, ki se dogovorijo o kraju in času predaje.
Varstvo osebne svobode
28. člen
(1) Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu sodišča pogodbenice prosilke, ne glede na njegovo državljanstvo, ne sme biti v tej državi kazensko preganjan ali priprt niti se mu ne sme kakor koli drugače odvzeti ali omejiti osebna svoboda zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil pred prihodom na ozemlje pogodbenice prosilke.
(2) Oseba, ki je vabljena, da se zglasi pred sodiščem pogodbenice prosilke zaradi kazenske odgovornosti za dejanje, ki jo bremeni, se ne sme ne glede na državljanstvo na njenem ozemlju kazensko preganjati ali pripreti niti se ji ne sme na kateri koli drug način odvzeti ali omejiti osebna svoboda za dejanja ali obsodbe, ki niso navedene v vabilu, izhajajo pa iz časa pred njenim odhodom iz pogodbenice prosilke.
(3) Kazenski pregon, odvzem prostosti ali kakšna druga omejitev osebne svobode proti osebam iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljena, če se vabljeni, ko njegova navzočnost po izjavi sodišča ni več potrebna, zadrži več kot petnajst dni na ozemlju pogodbenice prosilke, čeprav bi ga lahko zapustil, ali če se potem, ko je zapustil ozemlje pogodbenice prosilke, prostovoljno vrne na njeno ozemlje.
Navzočnost pri dejanjih pravne pomoči
29. člen
(1) Na izrecno prošnjo pogodbenice prosilke jo zaprošena pogodbenica obvesti o kraju in času izvrševanja zaprosila.
(2) Udeleženci v kazenskem postopku in njihovi pravni zastopniki imajo pravico biti navzoči pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni pogodbenici in postavljati dodatna vprašanja prek zaprošenega organa. Zanje se smiselno uporablja določba 28. člena te pogodbe.
(3) Za navzočnost predstavnikov pravosodnih organov pogodbenice prosilke pri dajanju pravne pomoči v zaprošeni pogodbenici, je potrebno soglasje zaprošene pogodbenice. Soglasje v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, v Bosni in Hercegovini pa Ministrstvo za pravosodje Bosne in Hercegovine.
Obvestila iz kazenske evidence
30. člen
(1) Pogodbenici se obveščata o vseh obsodbah državljanov druge pogodbenice, ki so vpisane v njeno kazensko evidenco. Izpiske iz kazenske evidence si pogodbenici izmenjujeta vsakih šest mesecev prek ministrstev iz 4. člena te pogodbe.
(2) Pogodbenici se obveščata tudi o drugih podatkih, vpisanih v kazenski evidenci.
Odstop kazenskega pregona
31. člen
(1) Če stori državljan ene pogodbenice kaznivo dejanje na ozemlju druge pogodbenice, sme pogodbenica, na katere ozemlju je bilo dejanje storjeno, pod pogoji iz te pogodbe zaprositi drugo pogodbenico, da prevzame kazenski pregon.
(2) Pristojni organi zaprošene pogodbenice izvedejo kazenski postopek skladno s predpisi te pogodbenice.
(3) Pristojni organi pogodbenice prosilke ukrenejo v zvezi z zaprosilom za prevzem kazenskega pregona vse, kar je potrebno, da bi zaprošeni pogodbenici omogočili opravljanje procesnih dejanj, ki so v njeni pristojnosti. Ti ukrepi obsegajo tudi predajo obdolženca, ki je v priporu v pogodbenici prosilki, organom zaprošene pogodbenice.
(4) Predaja obdolženca iz tretjega odstavka tega člena se bo izvedla, potem ko bo zaprošena pogodbenica v skladu z 34. členom te pogodbe obvestila pogodbenico prosilko, da je prevzela kazenski pregon.
32. člen
(1) V zaprosilu za prevzem kazenskega pregona mora biti opisano dejansko stanje in morajo biti navedeni čim bolj točni podatki o obdolžencu, njegovem državljanstvu in stalnem ali začasnem prebivališču.
(2) Zaprosilu je treba priložiti:
1. spise v izvirniku ali overjenem prepisu;
2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za katere prevzem kazenskega pregona se prosi;
3. izpisek določb iz kazenskega zakona, ki so bile uporabljene v tej kazenski zadevi;
4. izjave oškodovancev, da soglašajo z odstopom kazenskega pregona.
(3) Izjava oškodovanca, ki je potrebna za uvedbo kazenskega postopka v pogodbenici prosilki, velja tudi v zaprošeni pogodbenici.
(4) Zaprosilu in prilogam iz tega člena se priloži prevod zaprosila in relevantnih dokumentov iz spisa ter drugih prilog v uradni jezik oziroma enega izmed uradnih jezikov zaprošene pogodbenice.
33. člen
Po vložitvi prošnje za prevzem kazenskega pregona pristojni organi pogodbenice prosilke ne bodo izvajali nobenih procesnih dejanj v zvezi s pregonom dejanja, navedenega v zaprosilu, do prejema obvestila o odločitvi iz 34. člena te pogodbe.
34. člen
(1) Zaprošena pogodbenica obvesti pogodbenico prosilko, ali je prevzela zaprošeni kazenski pregon.
(2) V primeru iz tretjega odstavka 31. člena te pogodbe mora zaprošena pogodbenica čim prej, najkasneje pa v 45 dneh, obvestiti pogodbenico prosilko, ali je prevzela kazenski pregon.
(3) Če kazenski pregon ni bil prevzet, se vsa dokumentacija v zvezi s to zadevo vrne pogodbenici prosilki skupaj s sporočilom, zakaj zaprosilu ni bilo ugodeno. Če je bil zaprošeni kazenski pregon prevzet, se po končanem postopku pogodbenici prosilki pošlje pravnomočna odločba.
ČETRTO POGLAVJE KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ta pogodba začne veljati trideseti dan od dneva prejema zadnjega od izmenjanih obvestil pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, predvideni z notranjo zakonodajo pogodbenic.
36. člen
(1) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti s šestmesečnim odpovednim rokom.
(2) Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem jeziku, bosanskem jeziku, hrvaškem jeziku in srbskem jeziku, v obeh pisavah, ki se uporabljata v Bosni in Hercegovini – latinici in cirilici, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V Ljubljani dne 21. oktobra 2009.
Za Republiko Slovenijo
Aleš Zalar l.r.
 
Za Bosno in Hercegovino
Bariša Čolak l.r.
U G O V O R
IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA
Republika Slovenija i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: “ugovornice”), su se u želji,
da unaprijede međusobne pravne odnose
da unaprijede saradnju na području pravosuđa i
da olakšaju međusobni pravni promet u građanskim i krivičnim stvarima
sporazumjele da zaključe ovaj ugovor kako slijedi:
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(1) Državljanima jedne ugovornice garantiraju se jednaka prava u postupcima pred sudovima druge ugovornice kao i njezinim državljanima.
(2) Državljani jedne ugovornice imaju slobodan pristup sudovima druge ugovornice pod jednakim uslovima kao i njeni državljani.
(3) Odredbe prethodnih stavova odnose se i na pravna lica.
Obim pravne pomoći
Član 2.
(1) Ugovornice uzajamno pružaju pravnu pomoć u građanskim i krivičnim stvarima, na način i u obimu predviđenom ovim ugovorom.
(2) Pojam "građanske stvari" u ovom ugovoru obuhvata i privredne i porodične stvari.
(3) Pojam "krivične stvari" u ovom ugovoru obuhvata krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje.
(4) Pravosudni organi ugovornica, u skladu s odredbama ovog ugovora, pružaju pravnu pomoć i drugim organima koji su po zakonodavstvu ugovornice nadležni za stvari iz prethodnih stavova ovog člana.
Član 3.
Pravna pomoć prema ovom ugovoru obuhvata: dostavljanje i uručivanje akata, razmjena obavještenja o propisima i propisa, dostavljanje podataka i izvoda iz kaznene evidencije, preuzimanje krivičnog gonjenja, kao i procesne radnje (saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i drugih lica, pretres stana ili lica, oduzimanje predmeta, privremeno privođenje, uviđaj, vještačenje i drugo).
Način saobraćanja
Član 4.
(1) Kod primjene ovog ugovora komuniciraju nadležni organi Republike Slovenije preko Ministarstva za pravosuđe Republike Slovenije a nadležni organi Bosne i Hercegovine preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
(2) Odredba stava 1. ovog člana ne isključuje diplomatski put općenja.
(3) U hitnim slučajevima nadležni organi jedne ugovornice mogu upućivati molbe i obavještenja predviđena ovim ugovorom nadležnim organima druge ugovornice putem Međunarodne organizacije kriminalističke policije (INTERPOL).
Jezik
Član 5.
(1) Molba za pravnu pomoć po ovom ugovoru (u daljnjem tekstu: molba) kao i ostala dokumentacija, koja se prilaže prema odredbama ovog ugovora, dostavlja se na jeziku ugovornice, koja moli za pravnu pomoć (u daljnjem tekstu: ugovornica moliteljica). Prijevod na jezik države ugovornice od koje se moli pravna pomoć (u daljnjem tekstu: zamoljena ugovornica) nije potrebno priložiti, osim u postupcima ustupanja krivičnog gonjenja.
(2) Odgovori na molbe dostavljaju se na jeziku zamoljene ugovornice.
(3) Akti, koji se uručuju licima u zamoljenoj ugovornici, šalju se na službenom jeziku ugovornice moliteljice, s prijevodom na službeni jezik, odnosno jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice.
(4) Ako prijevod nije priložen, uručenje se može izvršiti samo ako primalac dobrovoljno primi akt.
Molba za pravnu pomoć
Član 6.
(1) Molba za pravnu pomoć mora sadržavati:
1. naziv organa, koji moli za pravnu pomoć, i organa, od kojeg se moli pravna pomoć;
2. opis predmeta, u kojem se moli za pravnu pomoć, a u krivičnim stvarima i zakonski opis krivičnog djela;
3. oznaku podataka, koji su važni za provođenje postupka davanja pravne pomoći;
4. ime i prezime, te podatke o rođenju stranaka u postupku, mjesto njihovog prebivališta ili boravišta, državljanstvo, a za pravna lica naziv i sjedište;
5. ime i prezime pravnih zastupnika ili punomoćnika.
(2) Molba i priložena akta moraju biti potpisana i imati pečat organa, koji moli za pravnu pomoć.
Član 7.
(1) Pravna pomoć se pruža u skladu sa zakonodavstvom zamoljene ugovornice.
(2) Nadležni organ, koji pruža pravnu pomoć može pri tom postupati i na način i u obliku, koji želi ugovornica moliteljica, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice.
Član 8.
(1) Ako zamoljeni organ nije nadležan za udovoljenje molbi, molbu upućuje nadležnom organu u zamoljenoj ugovornici i o tome obavještava ugovornicu moliteljicu.
(2) Ako molbi za pravnu pomoć nije udovoljeno, potrebno je o tome odmah obavijestiti ugovornicu moliteljicu i navesti razloge, zašto molbi nije udovoljeno. Ako su uz molbu za pravnu pomoć poslata i druga akta, ona se vraćaju.
Član 9.
Zamoljena ugovornica može odbiti pravnu pomoć ako bi udovoljenje molbi bilo u suprotnosti s njezinim pravnim poretkom ili bi moglo štetiti njezinoj suverenosti ili sigurnosti.
Uručivanje pismena
Član 10.
Molba za uručenje pismena mora pored podataka iz odredbe člana 6. ovog ugovora sadržavati i adresu lica, kojem se pismeno uručuje.
Član 11.
(1) Nadležni organ izvršava uručenje u skladu sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice. Na izričitu molbu može se kod uručenja pismena primijeniti propis ugovornice moliteljice, ako to nije u suprotnosti sa zakonskim propisima zamoljene ugovornice.
(2) Uručenje pismena dokazuje se u skladu sa zakonskim propisima o uručenju, koji važe na teritoriji zamoljene ugovornice. Nadležni organ navodi u potvrdi o uručenju vrijeme i mjesto uručenja, te lice, kojem je pismeno bilo uručeno.
(3) Potvrda o uručenju odmah se dostavlja ugovornici moliteljici. Ukoliko uručenje nije moguće, zamoljena ugovornica će o razlozima neuručenja bez odlaganja obavijestiti ugovornicu moliteljicu.
Obavještenja o propisima
Član 12.
Ugovornice će, na molbu, jedna drugu obavijestiti o propisima, koji važe ili su važili na njezinoj teritoriji te će po potrebi dostaviti i tekstove tih propisa.
Troškovi pružanja pravne pomoći
Član 13.
(1) Ako u ovom ugovoru nije drugačije određeno, ugovornice ne mogu zahtijevati plaćanje troškova koji su nastali radi pružanja pravne pomoći, osim nagrade vještaku i naknade troškova vještačenja.
(2) Zamoljeni organ može tražiti predujam za troškove iz stava 1. ovog člana.
POGLAVLJE II. PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKIM STVARIMA
Oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka
Član 14.
Državljani jedne ugovornice su pred sudovima druge ugovornice oslobođeni plaćanja troškova sudskog postupka pod jednakim uslovima i u jednakom obimu kao i državljani te ugovornice.
Član 15.
(1) Oslobađanju od plaćanja troškova iz člana 14. ovog ugovora sud zamoljene ugovornice odlučuje na prijedlog stranaka. U skladu s propisima zamoljene ugovornice o oslobađanju od plaćanja troškova sudskog postupka odlučuje se na osnovu potvrde o imovinskom stanju koju izdaje nadležni organ one ugovornice, na čijoj teritoriji stranka ima svoje prebivalište ili boravište.
(2) Ako lice iz prethodnog stava ima prebivalište ili boravište na teritoriji treće države, potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo ugovornice čiji je državljanin to lice.
(3) Sud zamoljene ugovornice koji odlučuje o molbi za oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka, može zahtijevati u vezi s tim dodatna obavještenja.
Osiguranje parničnih troškova
Član 16.
(1) Od državljana jedne ugovornice koji sudjeluje u postupku pred sudom druge ugovornice kao tužilac ili umješač, nije dozvoljeno zahtijevati osiguranje parničnih troškova samo zato što je strani državljanin i što na teritoriji te ugovornice nema prebivalište ili boravište.
(2) Odredba stava 1. ovog člana primjenjuje se i na pravna lica.
Isprave
Član 17.
(1) Isprave, koje je izdao, potpisao ili ovjerio u propisanom obliku sud ili drugi nadležni organ jedne ugovornice, i na njima je otisnut pečat nadležnog organa te ugovornice, nije potrebno dalje ovjeravati za upotrebu na teritoriji druge ugovornice.
(2) Stav 1. ovog člana odnosi se i na prijepise i kopije isprava, koje je ovjerio sud ili drugi nadležni organ.
Član 18.
Javne isprave, izdate na teritoriji jedne ugovornice imaju na teritoriji druge ugovornice, istu dokaznu snagu kao i javne isprave te ugovornice.
Član 19.
(1) Ugovornice dostavljaju jedna drugoj izvode iz matičnih evidencija te pravosnažne sudske odluke, koje se odnose na lična stanja državljana druge ugovornice.
(2) Isprave i sudske odluke iz stava 1. ovog člana dostavljaju se besplatno svakih šest mjeseci diplomatskim putem.
POGLAVLJE III. PRAVNA POMOĆ U KRIVIČNIM STVARIMA
Član 20.
Ugovornice, u skladu s odredbama ovog ugovora, jedna drugoj pružaju pravnu pomoć u svim postupcima u pogledu krivičnih stvari, za koje su bili u trenutku, kad je pravna pomoć zamoljena, nadležni organi ugovornice moliteljice.
Odbijanje pravne pomoći
Član 21.
Ugovornice će odbiti pravnu pomoć:
1. ako djelo, koje je navedeno u molbi, po pravu koje važi u zamoljenoj ugovornici, nije krivično djelo;
2. ako bi udovoljenje molbi bilo u suprotnosti s pravnim poretkom zamoljene ugovornice i moglo bi, po mišljenju zamoljene ugovornice, ugroziti njezinu suverenost, sigurnost ili druge bitne interese ugovornice;
3. ako je molba u vezi s djelom, koje je po mišljenju zamoljene ugovornice političke ili vojne prirode.
Pozivi
Član 22.
U pozivu osumnjičenom, okrivljenom, optuženom, svjedoku, vještaku ili drugom učesniku u postupku, koji se poziva iz zamoljene ugovornice, ne smije biti zaprijećeno preduzimanjem mjera prinude u slučaju da se pozivu ne odazove. Ako se pozvani ne odazove pozivu, za to mu ne smije biti izrečena sankcija.
Član 23.
Svjedoku ili vještaku, koji se odazove pozivu suda ugovornice moliteljice, pripada pravo na naknadu putnih troškova i troškova boravka, u skladu s propisima ugovornice moliteljice.
Privremeno dovođenje lica lišenog slobode
Član 24.
(1) Ukoliko ugovornica, u kojoj se provodi krivični postupak, pozove kao svjedoka ili radi suočenja lice, koje je lišeno slobode u drugoj ugovornici, to će se lice, uz njegovu saglasnost, privremeno dovesti u ugovornicu moliteljicu.
(2) Privremeno dovedeno lice iz stava 1. ovog člana mora biti u pritvoru u ugovornici moliteljici.
(3) Ugovornica moliteljica mora privremeno dovedeno lice vratiti u roku koji odredi zamoljena ugovornica.
Član 25.
Privremeno dovođenje se može odgoditi ako je potrebno prisustvo lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora, u krivičnom postupku koji se vodi u zamoljenoj ugovornici.
Član 26.
Privremeno dovođenje može se odbiti:
1. ako se lice iz člana 24. stav 1. ovog ugovora s tim ne slaže;
2. ako bi usljed dovođenja moglo doći do produženja lišenja slobode lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora;
3. ako po mišljenju zamoljene ugovornice postoje drugi važni razlozi protiv privremenog dovođenja lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora u ugovornicu moliteljicu.
Član 27.
Dovođenje lica iz člana 24. stav 1. ovog ugovora vrše nadležni organi u ugovornicama, koji se dogovaraju o mjestu i vremenu privremenog dovođenja.
Zaštita lične slobode
Član 28.
(1) Svjedok ili vještak, koji se odazove pozivu suda ugovornice moliteljice, nezavisno o njegovom državljanstvu ne smije biti u toj ugovornici krivično gonjen ili pritvoren, niti mu se može na bilo koji drugi način oduzeti ili ograničiti lična sloboda radi krivičnog djela, koje je učinio prije dolaska u ugovornicu moliteljicu.
(2) Lice koje je pozvano da se pojavi pred sudom ugovornice moliteljice, da bi krivično odgovaralo za djelo, koje mu se stavlja na teret, ne smije, nezavisno o državljanstvu, na njezinoj teritoriji biti krivično gonjeno ili pritvoreno niti mu se na bilo koji drugi način smije oduzeti ili ograničiti sloboda za djela i osude, koji nisu navedeni u pozivu, a potiču iz vremena prije njegova odlaska iz zamoljene ugovornice.
(3) Krivično gonjenje, lišavanje slobode ili kakvo drugo ograničenje lične slobode lica iz st. 1. i 2. ovog člana dozvoljeno je ako se pozvani, nakon što njegova prisutnost po izjavi suda više nije potrebna, zadrži više od petnaest dana na teritoriji ugovornice moliteljice, mada bi je mogao napustiti ili ako se nakon što je napustio teritoriju ugovornice moliteljice, na njezinu teritoriju dobrovoljno vrati.
Prisutnost radnjama pravne pomoći
Član 29.
(1) Na izričitu molbu ugovornice moliteljice, zamoljena ugovornica obavijestit će je o mjestu i vremenu izvršenja molbe.
(2) Učesnici u krivičnom postupku i njihovi pravni zastupnici, imaju u zamoljenoj ugovornici pravo prisustvovati radnjama pravne pomoći i postavljati dodatna pitanja putem zamoljenog organa. Na njih se smisaono primjenjuje odredba iz člana 28. ovog ugovora.
(3) Za prisutnost predstavnika pravosudnih organa ugovornice moliteljice pri pružanju pravne pomoći u zamoljenoj ugovornici, potrebna je saglasnost zamoljene ugovornice. Saglasnost u Republici Sloveniji izdaje Ministarstvo za pravosuđe Republike Slovenije, a u Bosni i Hercegovini Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.
Obavještenja iz kaznene evidencije
Član 30.
(1) Ugovornice obavještavaju jedna drugu o svim osudama državljana druge ugovornice koje su upisane u njezinu kaznenu evidenciju. Izvode iz kaznene evidencije države ugovornice izmjenjuju svakih šest mjeseci putem ministarstava iz člana 4. ovog ugovora.
(2) Ugovornice jedna drugu obavještavaju i o drugim podacima upisanim u kaznenoj evidenciji.
Ustupanje krivičnog gonjenja
Član 31.
(1) Ako državljanin jedne ugovornice počini krivično djelo na teritoriji druge ugovornice, može ugovornica, na čijoj teritoriji je djelo počinjeno, pod uslovima iz ovog ugovora, zamoliti drugu ugovornicu da preuzme krivično gonjenje.
(2) Nadležni organi zamoljene ugovornice provode krivični postupak u skladu s propisima te ugovornice.
(3) Nadležni organi ugovornice moliteljice preduzet će u vezi sa zamolnicom za preuzimanje krivičnog gonjenja sve što je potrebno da bi zamoljenoj ugovornici omogućili obavljanje procesnih radnji koje su u njezinoj nadležnosti. Te mjere obuhvataju i predaju organima zamoljene ugovornice okrivljenog, ako je u pritvoru u državi moliteljici.
(4) Predaja okrivljenog iz stava 3. ovog člana izvršit će se nakon što zamoljena ugovornica obavijesti ugovornicu moliteljicu da je preuzela krivično gonjenje u skladu s članom 34. ovog ugovora.
Član 32.
(1) U molbi za preuzimanje krivičnog gonjenja mora biti opisano činjenično stanje i moraju biti navedeni što potpuniji podaci o okrivljenom, njegovu državljanstvu i prebivalištu ili boravištu.
(2) Uz molbu treba priložiti:
1. spise u orginalu ili ovjerenom prijepisu;
2. potvrdu ili druge podatke o državljanstvu lica, za koje se moli preuzimanje krivičnog gonjenja;
3. izvod odredbi iz krivičnog zakona koje su primijenjene u toj krivičnoj stvari;
4. izjave oštećenih da su saglasni sa ustupanjem krivičnog gonjenja.
(3) Izjava oštećenog, koja je potrebna za pokretanje krivičnog postupka u ugovornici moliteljici vrijedi i u zamoljenoj ugovornici.
(4) Uz molbu i priloge iz ovog člana prilaže se prijevod molbe i relevantnih dokumenata iz spisa i drugih priloga na službeni jezik, odnosno jedan od službenih jezika zamoljene ugovornice.
Član 33.
Nakon podnošenja molbe za preuzimanje krivičnog gonjenja, nadležni organi ugovornice moliteljice neće preduzimati nikakve procesne radnje u vezi s gonjenjem za djelo navedeno u molbi, do prijema obavještenja o odluci iz člana 34. ovog ugovora.
Član 34.
(1) Zamoljena ugovornica obavjestit će ugovornicu moliteljicu da li je zamoljeno krivično gonjenje preuzela.
(2) U slučaju iz člana 31. stav 3. ovog ugovora, zamoljena ugovornica mora što prije a najkasnije u roku od 45 dana obavijestiti ugovornicu moliteljicu da li je preuzela krivično gonjenje.
(3) Ako krivično gonjenje nije preuzeto, sva dokumentacija u vezi s tim predmetom se vraća ugovornici moliteljici zajedno s obavještenjem zašto molbi nije udovoljeno. Ako je zamoljeno krivično gonjenje preuzeto, po završenom postupku ugovornici moliteljici će se dostaviti pravosnažna odluka.
POGLAVLJE IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 35.
Ovaj ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema zadnjeg obavještenja diplomatskim putem jedne ugovorne strane drugoj o ispunjenju uslova koji su predviđeni unutrašnjim zakonodavstvom ugovornica za stupanje na snagu ovog ugovora.
Član 36.
(1) Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme. Svaka ugovornica može ga pismeno otkazati diplomatskim putem s otkaznim rokom od šest mjeseci.
(2) Ovaj ugovor sastavljen je u dva originalna primjerka, svaki na slovenačkom jeziku, bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku, na oba pisma koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini – latinici i ćirilici, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.
U Ljubljani, dana 21. oktobra 2009 godine
Za Republiku Sloveniju
Aleš Zalar s.r.
 
Za Bosnu i Hercegovinu
Bariša Čolak s.r.

AAA Zlata odličnost