Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3521. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 9587.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05 in 73/08) se v 1. členu na začetku odstavka doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Pomoč za financiranje aktivnosti izdelave kontrolnih in lovnih nastav iz 1. točke, četrte alinee 2. točke ter 3. in 5. točke 11. člena tega pravilnika, ki se izvajajo v zasebnih gozdovih, razen materialov za preventivna varstvena dela, in sofinanciranje aktivnosti iz 1. do 7. točke 12. člena tega pravilnika se izvaja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES).
(3) Pomoč de minimis se upravičencu dodeli v skladu s pogoji iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1998/2006/ES.
(4) Upravičenec pred izplačilom pomoči de minimis Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) predloži pisno izjavo o že prejetih pomočeh iz javnih sredstev za iste upravičene stroške.
(5) Pomoč de minimis in državna pomoč v zvezi z istimi upravičenimi stroški se upravičencu dodelita v skladu s pogoji iz petega odstavka 2. člena Uredbe 1998/2006/ES.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod)« črta.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-128/2010
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EVA 2010-2311-0139
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost