Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3550. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 9675.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08, 36/10) in 16. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 32. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, do vstopa v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, objavi javni vpis novincev za tekoče šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto, če so v oddelkih prosta mesta. Število prostih mest je odvisno od prostorskih normativov in normativov za oblikovanje oddelkov.
Prijavo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši na posebnem obrazcu, ki je na razpolago v vrtcu, v tajništvu šole in na šolski spletni strani.
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka staršem po potrebi svetuje glede izbire programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otroka v vrtec.
Sprejeta prijava se vpiše v posebno evidenco prijav.
4. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj šole.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec.
II. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK
5. člen
Sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občinski svet na predlog sveta šole. Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
1 predstavnik vrtca,
1 predstavnik staršev – uporabnikov v svetu staršev,
1 predstavnik ustanovitelja – strokovni delavec Občine Prebold.
V posebnih primerih se na sejo lahko vabi tudi predstavnike centra za socialno delo in zdravstvenega doma – patronažne službe.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.
6. člen
Seje komisije sklicuje predsednik v dogovoru z ravnateljem šole. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija je sklepčna, če so prisotni vsi člani.
7. člen
Na seji se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– poimenska prisotnost članov komisije in vabljenih, ki so se udeležili seje,
– ime in sedež šole, kjer komisija deluje, datum in ura seje,
– ugotovitev števila prostih mest po posameznih programih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– seznam prijavljenih otrok, prioritetni vrstni red, seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec in seznam otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec,
– sprejeti sklepi komisije.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, najkasneje do 30. maja koledarskega leta zaradi organizacijskih razlogov: priprava predloga oblikovanja oddelkov in razvrstitev otrok v oddelke in soglasja ustanovitelja k organizaciji dela za naslednje šolsko leto. Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do datuma zasedanja komisije.
Komisija obravnava vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in v skladu s podatki iz vloge.
9. člen
Merila in kriteriji za sprejem otroka v vrtec:
+-----------------------------------------------------+--------+
|1.  Stalno prebivališče staršev v Občini Prebold:  |Število |
|oba starša                      | točk |
|eden od staršev                   +--------+
|en starš v enoroditeljski družini (s potrdilom, ki  |  6  |
|ga izda pristojna inštitucija)            |  3  |
|                           |  6  |
+-----------------------------------------------------+--------+
|2. Otrok v enoroditeljski družini s preživnino (s  |  8  |
|potrdilom, ki ga izda pristojna institucija)     |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|3. Otrok, uvrščen v prednostni vrstni red iz     |  8  |
|preteklega leta, ki je izpolnjeval pogoj za sprejem |    |
|v vrtec                       |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|4. Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev     |  6  |
|študentov (s potrdilom, ki ga izda pristojna     |    |
|institucija) oziroma otrok zaposlenega starša ali  |    |
|starša študenta v enoroditeljski družini       |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|5. Otrok v družini, v kateri je zaposlen samo eden  |  3  |
|od staršev oziroma je študent (s potrdilom, ki ga  |    |
|izda pristojna institucija)             |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|6. Otrok staršev, ki že imajo v vrtec Prebold    |  3  |
|vključenega otroka                  |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|7.  Družina z več otroki:              |    |
|   2 otroka                    |  1  |
|   3 otroci                    |  2  |
|   4 otroci in več                |  3  |
+-----------------------------------------------------+--------+
|8. Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu      |  3  |
|šoloobvezen                     |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
|9. Otrok, ki ima priporočilo zdravstvene službe in |  4  |
|je v postopku usmerjanja v programe vzgoje in    |    |
|izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s |    |
|posebnimi potrebami                 |    |
+-----------------------------------------------------+--------+
10. člen
Komisija v skladu s šestim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter sprejme o tem sklep. Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih iz 9. člena tega pravilnika.
Komisija na podlagi kriterijev iz 9. člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kot dodatni kriterij starost otroka – prednost ima starejši otrok.
Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katera želijo prejemati obvestilo vrtca.
11. člen
Zoper obvestilo iz prejšnjega člena o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno pošiljko vložijo ugovor na svet staršev, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu odgovora v skladu z Zakonom o vrtcu s spremembami in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet staršev ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta staršev lahko starši sprožijo upravni spor.
12. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
13. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto, je s prioritetnega vrstnega reda sprejet otrok, ki je prvi na seznamu za določen program vrtca. Otroke, ki se vpišejo naknadno, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Ko so med letom vsi otroci s prioritetnega vrstnega reda sprejeti v vrtec, mora komisija izmed na novo prijavljenih otrok izdelati novo prednostno listo. Novo prednostno listo komisija izdela tudi, če so se med letom bistveno spremenile okoliščine (kriteriji), ki so vplivale na odločitev komisije.
Ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se sprejemajo novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem. V primeru večjega števila vlog od prostih mest, o sprejemu otrok ponovno odloča Komisija po načinu postopkih opisanim v tem pravilniku.
IV. IZPIS OTROK IZ VRTCA
14. člen
Starši lahko na posebnem obrazcu Izjava za izpis, izpišejo otroka iz vrtca. Izjavo za izpis morajo starši posredovati v tajništvo najkasneje 30 dni pred izpisom otroka iz vrtca.
Če starši pisno ne izpišejo otroka, jim šola izstavlja račune do konca šolskega leta, do 31. 8. v koledarskem letu.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Prebold. Veljati začne osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/8/2010
Prebold, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost