Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert, stran 9685.

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 110/06) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št.. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 31. redni seji dne 24. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert
1. člen
Črta se določilo drugega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07).
2. člen
(1) Črta se določilo 5. člena in nadomesti z besedilom:
»(1) Brezplačno se objavljajo obvestila društev, ki imajo sedež v Občini Šentrupert ali delujejo na območju Občine Šentrupert, neprofitnih združenj in vsega, kar je pomembno za javnost brez političnih in gospodarskih interesov.«
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Sredstva za izdajanje glasila se lahko ustvarijo tudi z objavljanjem oglasnih sporočil. Cenik oglasnih sporočil določi izdajatelj s posebnim sklepom.«
3. člen
Črta se določilo 10. člena in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»(1) Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– imena in priimki odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– kontaktni podatki (e-naslov) odgovornega urednika in uredništva,
– ime in sedež tiskarne ter datum natisa in število tiskanih izvodov,
– rok zaključka redakcije in datum izida naslednje številke.«
4. člen
V 11. členu se na koncu stavka beseda »sveta« nadomesti z besedo »odbora«.
5. člen
(1) Prvi odstavek 16. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»(1) Za svoje delo so glavni in odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora upravičeni do sejnin v skladu z določili Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šentrupert ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 47/07 in 108/08).«
(2) V celoti se črta določilo drugega odstavka 16. člena.
6. člen
Spremeni se naslov VI. Poglavja, ki se glasi: »VI. Obveznosti glasila v času volilne kampanje«, sedanje VI. poglavje pa postane VII. poglavje.
7. člen
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
»Organizatorji volilne kampanje oziroma posamezni kandidati in liste kandidatov na lokalnih volitvah imajo v času volilne kampanje na voljo omejen brezplačen prostor v glasilu, ki ga glede na število strani glasila ter število kandidatov in list kandidatov in v skladu z zakonom o volilni kampanji določi in objavi odgovorni urednik po predhodnem soglasju izdajatelja.«
8. člen
Doda se nov 25.b člen, ki se glasi:
»(1) Ostala volilna oglasna sporočila v glasilu, ki izide v času volilne kampanje, se objavi na straneh, namenjenim oglasnim sporočilom in zaračuna na podlagi cenika, ki ga v skladu z zakonom o volilni kampanji določi in objavi izdajatelj.
(2) V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga glasila po predhodnem soglasju izdajatelja. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovijo s sklepom občinskega sveta.«
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0005/2010-3
Šentrupert, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost