Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3551. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2), stran 9677.

Na podlagi 57. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
Občinski svet Občine Prebold je na svoji 11. seji, dne 15. 11. 2007 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/07. Odlok je bil sprejet na podlagi določil prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Prebold (Uradni list RS, št. 58/04), ki za območje urejanja L2/2 in L2/3 opredeljuje mešane dejavnosti (MP) in zelene površine (ZD), kot način urejanja območja pa izdelavo lokacijskega načrta – podrobni prostorski načrt.
Veljavni odlok o LN določa pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, zasnovo gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe ter druge pogoje za izvajanje LN.
Lokacijski načrt je bil sprejet v času, ko še niso bili znani investitorji v območju. Glede na to, da dejavnosti investitorjev zahtevajo specifično gradnjo je potrebno izdelati spremembe in dopolnitve LN, pri čemer se ne spreminja planska namenska raba prostora. Z navedenimi spremembami se bo povečala in izboljšala možnost za razvoj gospodarstva v Občini Prebold, ki je v času gospodarske krize še kako pomembno.
3. člen
(območja sprememb in dopolnitev LN)
Spremembe in dopolnitve LN se bodo nanašale na območje L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1, in sicer v funkcionalnih celotah FC SD2, FC SE9, FC SE10, FC SE11 IN FC I6 ter vplivale tudi na sosednje območje Veltrag 2 (Latkova vas 2) ob glavnem vstopu v območje (FC I2) (delna sprememba prometnega omrežja).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za spremembe in dopolnitve LN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev občinskega prostorskega plana in investicijskih namer predvidenih investitorjev, upoštevajoč smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev LN se pridobijo naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove načrtovanih objektov.
Kolikor se tekom postopka priprave sprememb in dopolnitev LN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev LN se določijo naslednji roki:
+----+--------------------------------------------+------------+
|(1) |Strokovna rešitev sprememb prostorske    |V fazi   |
|  |ureditve in izdelava osnutka        |sprejema  |
|  |                      |sklepa   |
|  |                      |župana   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(2) |Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |37 dni   |
|  |prostora                  |      |
|  |Obvestilo MOP o potrebnosti izvedbe CPVO  |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(3) |Usklajevanje smernic            |30 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(4) |Priprava dopolnjenega osnutka        |45 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(5) |V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se |30 dni   |
|  |za dopolnjen osnutek izdela okoljsko    |      |
|  |poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo |      |
|  |skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje MOP-u, |      |
|  |ki preveri njegovo ustreznost        |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(6) |Javna razgrnitev z javno obravnavo     |30 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(7) |Preučitev pripomb in predlogov z javne   |20 dni   |
|  |razgrnitve ter sprejem stališč in seznanitev|      |
|  |javnosti                  |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(8) |Izdelava predloga              |30 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(9) |Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |37 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |V primeru izvedbe CPVO MOP odloči o     |30 dni   |
|  |sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in |      |
|  |dopolnitev LN in izda sklep o potrditvi   |      |
|  |sprejemljivosti               |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(10)|Priprava in sprejem usklajenega predloga  |30 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
|(11)|Objava                   |15 dni   |
+----+--------------------------------------------+------------+
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika začetka postopka, izdelave in morebitnih dopolnitev okoljskega poročila, načrtovanih aktivnosti občinskega sveta oziroma ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja iz njihove pristojnosti ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri izdelavi sprememb in dopolnitev LN)
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev LN ter podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev LN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Celje
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje
4. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Enota Celje
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje
6. Elektro Celje d.d., Celje
7. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Žalec
8. Mestni plinovodi d.o.o., Celje
9. Telekom Slovenije d.d., Celje
10. Občina Prebold, Prebold.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev LN:
– župan občine,
– občinski svet,
– odbori OS,
– krajevni odbor,
– drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere se v postopku priprave sprememb in dopolnitev LN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev LN)
Vse finančne obveznosti priprave sprememb in dopolnitev LN prevzamejo pobudniki (investitorji), ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Prebold, ter pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350/4/2010
Prebold, dne 19. julija 2010
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost