Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

90. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, stran 603.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BELORUSIJE O USTANOVITVI MEDVLADNE SLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKO IN ZNANSTVENO-TEHNIČNO SODELOVANJE
1. člen
Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, podpisan v Ljubljani 6. aprila 2010.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in beloruskem jeziku glasi:
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarsko diplomacijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-48/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-1811-0182
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
P R O T O K O L
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Belorusije, v nadaljevanju imenovani »podpisnici«, sta se
– izhajajoč iz 12. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Beloruske sovjetske socialistične republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju z dne 3. junija 1991 (sporazum);
– zaradi zagotavljanja reševanja vprašanj in izvajanja sporazuma;
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Podpisnici bosta ustanovili medvladno slovensko-belorusko komisijo za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, v nadaljevanju imenovano »komisija«.
2. člen
Komisija bo opravljala zlasti naslednje funkcije:
– obravnavala vprašanja, ki se nanašajo na stanje trgovinsko-ekonomskega in znanstveno-tehničnega sodelovanja, spremljala in nadzirala izvajanje sporazuma ter predlagala potrebne ukrepe za njegovo izvajanje;
– proučevala možnosti nadaljnjega razvoja trgovinsko-ekonomskega in znanstveno-tehničnega sodelovanja ter pripravljala ustrezne predloge;
– nudila pomoč zainteresiranim organizacijam, podjetjem in poslovnim krogom s ciljem razvijanja in razširitve sodelovanja ter okrepitve medsebojnih odnosov v okviru trgovinsko-ekonomskih in znanstveno-tehničnih povezav;
– sodelovala pri izmenjavi informacij v zvezi z vprašanji, ki bi lahko bila predmet vzajemnega sodelovanja na trgovinsko-ekonomskem in znanstveno-tehničnem področju;
– pripravljala predloge za razširitev sodelovanja med zainteresiranimi organizacijami obeh držav ter za povečevanje menjave blaga kot tudi izboljšanje prevoza blaga med državama.
3. člen
Komisijo sestavljajo predstavniki slovenske in beloruske strani, ki jih imenujejo pristojni organi podpisnic.
4. člen
Komisija se bo sestajala izmenoma v Republiki Sloveniji in Republiki Belorusiji, praviloma enkrat letno.
Komisija se lahko sestane na predlog ene od strani na izredni seji, katere kraj in datum obe strani določita sporazumno.
Seje komisije vodi vodja predstavnikov tiste strani, v čigar državi seja poteka.
Na seje komisije lahko vsaka izmed strani povabi strokovnjake.
5. člen
Predlog dnevnega reda seje pošlje stran, ki sklicuje sestanek, drugi strani vsaj trideset dni pred datumom seje in se uskladi najpozneje dva tedna pred tem datumom.
6. člen
S ciljem boljšega delovanja lahko komisija ustanovi stalne ali začasne delovne skupine ali podkomisije za vprašanja, ki so v njeni pristojnosti.
7. člen
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta vodji predstavnikov obeh strani. V zapisnik se vnesejo sklepi v zvezi z vsako točko dnevnega reda, lahko pa se vnesejo tudi posamezni predlogi udeležencev sestanka.
8. člen
V času med sejama komisije bosta organizacijska vprašanja v zvezi z delom komisije reševala sekretarja slovenskega in beloruskega dela komisije.
V pristojnosti sekretarjev je tudi stalni nadzor razvoja sodelovanja med državama v okviru sporazuma.
9. člen
Stroške v zvezi z organizacijo in izvedbo sej komisije nosi podpisnica, na ozemlju katere seja poteka.
Podpisnica, ki pošilja svoje predstavnike za sodelovanje na sejah komisije ali njenih stalnih in začasnih delovnih teles, pokriva stroške prevoza in bivanja svojih predstavnikov.
10. člen
Ta protokol začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu prejema zadnje od not, s katerima se podpisnici obvestita o končanju notranjepravnih postopkov potrebnih za začetek veljavnosti tega protokola.
Protokol preneha veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno v Ljubljani dne 6. aprila 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem in beloruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za Vlado
Republike Belorusije
Sergej Martinov l.r.
П Р А Т А К О Л
паміж Урадам Рэспублікі Славенія і Урадам Рэспублікі Беларусь аб стварэнні Міжурадавай Славенска-Беларускай камісіі па гандлёва-эканамічнаму і навукова-тэхнічнаму супрацоўніцтву
Урад Рэспублікі Славенія і Урад Рэспублікі Беларусь, якія далей называюцца Бакамі,
кіруючыся артыкулам 12 Пагаднення паміж Выканаўчым Вечам Скупшчыны Рэспублікі Славенія і Урадам Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве ад 3 чэрвеня 1991 года (далей – Пагадненне),
у мэтах рэалізацыі напрамкаў супрацоўніцтва і забеспячэння выканання палажэнняў Пагаднення,
дамовіліся аб ніжэйпададзеным:
Артыкул 1
Бакі ствараюць Міжурадавую Славенска-Беларускую камісію па гандлёва-эканамічнаму і навукова-тэхнічнаму супрацоўніцтву (далей – Камісія).
Артыкул 2
Асноўнымі задачамі Камісіі з’яўляюцца:
абмеркаванне пытанняў гандлёва-эканамічнага і навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва, кантроль за выкананнем палажэнняў Пагаднення, унясенне неабходных прапаноў па іх выкананню;
вывучэнне магчымасцей для далейшага развіцця гандлёва-эканамічнага і навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва, унясенне ў гэтых мэтах адпаведных прапаноў;
аказанне садзейнічання зацікаўленым арганізацыям, прадпрыемствам і дзелавым колам у развіцці і пашырэнні ўзаемадзеяння, а таксама ўмацаванні двухбаковых сувязей у гандлёва-эканамічнай і навукова-тэхнічнай сферах;
абмен інфармацыяй па пытаннях двухбаковага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай і навукова-тэхнічнай сферах;
падрыхтоўка прапаноў па далейшаму пашырэнню ўзаемадзеяння паміж зацікаўленымі арганізацыямі дзвюх краін, павелічэнню гандлёвага абароту і паляпшэнню транспартыроўкі тавараў паміж краінамі.
Артыкул 3
У склад Камісіі ўваходзяць прадстаўнікі Славенскага і Беларускага Бакоў, прызначаныя кампетэнтнымі органамі Бакоў.
Артыкул 4
Пасяджэнні Камісіі праводзяцца штогод па чарзе ў Рэспубліцы Славенія і Рэспубліцы Беларусь.
Пазачарговае пасяджэнне Камісіі можа быць склікана па ініцыятыве аднаго з Бакоў, тэрмін і месца пасяджэння вызначаюцца па ўзаемнай дамоўленасці Бакоў.
На пасяджэннях Камісіі старшынствуе кіраўнік дэлегацыі прымаючага Боку.
Для ўдзелу ў пасяджэннях Камісіі кожны з Бакоў можа запрашаць экспертаў.
Артыкул 5
Прапанаваны парадак дня чарговага пасяджэння Камісіі накіроўваецца прымаючым Бокам на ўзгадненне не менш як за трыццаць дзён да правядзення пасяджэння і ўзгадняецца не менш як за два тыдні да правядзення пасяджэння.
Артыкул 6
У мэтах найлепшага функцыянавання Камісія ў межах сваёй кампетэнцыі можа ствараць пастаянныя або часовыя працоўныя групы або падкамісіі.
Артыкул 7
Вынікі пасяджэнняў Камісіі афармляюцца пратаколамі і падпісваюцца кіраўнікамі дэлегацый абодвух Бакоў. Пратаколы ўключаюць у сябе дамоўленасці, якія былі дасягнуты па кожнаму з пунктаў парадку дня пасяджэння, а таксама могуць змяшчаць асобныя прапановы ўдзельнікаў пасяджэнняў.
Артыкул 8
У перыяд паміж пасяджэннямі Камісіі арганізацыйныя пытанні, якія датычацца дзейнасці Камісіі, вырашаюцца сакратарамі Славенскай і Беларускай частак Камісіі.
У кампетэнцыю сакратароў уваходзіць пастаянны кантроль за развіццём супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ў межах Пагаднення.
Артыкул 9
Выдаткі, звязаныя з арганізацыяй і правядзеннем пасяджэнняў Камісіі, аплачвае Бок, які праводзіць пасяджэнне на сваёй тэрыторыі.
Бок, які накіроўвае сваіх прадстаўнікоў на пасяджэнні Камісіі або яе пастаянных ці часовых працоўных органаў, нясе транспартныя выдаткі сваіх прадстаўнікоў і выдаткі, звязаныя з іх пражываннем.
Артыкул 10
Дадзены Пратакол уступае ў сілу ў першы дзень другога месяца, які ідзе за датай атрымання апошняга з пісьмовых паведамленняў аб выкананні Бакамі ўсіх унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу дадзенага Пратакола.
Дадзены Пратакол спыняе сваё дзеянне адначасова з Пагадненнем.
Здзейснена ў г. Люблянэ 6. красавіка 2010 года ў двух экземплярах, кожны на славенскай і беларускай мовах, прычым усе тэксты маюць аднолькавую сілу.
За Урад Рэспублікі Славенія
Самуэл Жбогар c.p.
 
За Урад Рэспублікі Беларусь
Сяргей Мартынаў c.p.

AAA Zlata odličnost