Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3565. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava, stran 9684.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 30. redni seji dne 29. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vipava.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine trideseti dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2010
Vipava, dne 29. julija 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost