Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3524. Odredba o začasnem zavarovanju meteorita »Jesenice«, stran 9616.

Na podlagi 50. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o začasnem zavarovanju meteorita »Jesenice«
1. člen
S to odredbo se z namenom ohranitve začasno zavaruje meteorit »Jesenice«, ki zajema vse kose kamnitega skupka mineralov iz Vesolja, ki so dne 9. aprila 2009 razpršeno padli na območje Mežakle in zahodnega dela Jesenic ter bližnjo okolico.
2. člen
(1) Najditelj kosa meteorita »Jesenice« (v nadaljnjem besedilu: meteorit) mora z njim in s sledjo njegovega padca na zemeljsko površje ravnati tako, da ju ne uniči ali poškoduje.
(2) Najditelj mora o najdbi kosa meteorita in o morebitnem odvzemu kosa z mesta padca nemudoma obvestiti Prirodoslovni muzej Slovenije ter mu sporočiti podatke o kraju najdbe ter o velikosti ter drugih značilnostih kosa.
(3) Prirodoslovni muzej Slovenije vsako najdbo vpiše v evidenco najdb meteorita in vsakemu kosu dodeli evidenčno številko, ki jo sporoči najditelju.
3. člen
Prirodoslovni muzej Slovenije podatke iz evidence najdb meteorita tekoče sporoča Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v primeru izjemno razvidnih in ohranjenih sledi padcev kosov meteorita na zemeljsko površje nemudoma poskrbi za njihovo fizično zaščito v naravi.
4. člen
Kose meteorita ni dovoljeno prodajati, kupovati, preprodajati in iznašati z ozemlja Republike Slovenije.
5. člen
(1) Kose meteorita z maso, večjo od 50 g, hrani Prirodoslovni muzej Slovenije.
(2) Najditelji morajo kose z maso, večjo od 50 g, najkasneje v roku 15 dni po najdbi, izročiti v hrambo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, pri čemer so opravičeni do povračila materialnih stroškov, nastalih z najdbami. Materialne stroške najditeljem povrne Prirodoslovni muzej Slovenije in v evidenci najdb meteorita, poleg strokovnih podatkov, dosledno navaja podatke o najditeljih.
(3) Kose meteorita z maso, manjšo od 50 g, lahko hranijo najditelji sami, če imajo za to zagotovljene ustrezne pogoje, pri čemer morajo omogočati znanstveno-raziskovalno ter učno-izobraževalno delo v zvezi z njimi.
(4) Prirodoslovni muzej Slovenije v evidenci najdb meteorita vodi tudi podatke o hranjenju kosov iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Obdobje, za katero velja začasno zavarovanje na podlagi te odredbe, je dve leti od uveljavitve te odredbe.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-65/2010
Ljubljana, dne 19. julija 2010
EVA 2010-2511-0065
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost