Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3555. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010, stran 9680.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 21. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2010
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 34/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2010 je določen:
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   (v evrih)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupina/podskupine kontov           | Proračun leta|
|                        |     2010|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  20.087.966|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  15.181.385|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  12.584.274|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  11.570.480|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    499.394|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    514.400|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.597.111|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    914.041|
|   |premoženja                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     7.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     8.500|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    112.199|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   1.555.371|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    245.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    50.000|
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    195.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.661.581|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   3.131.107|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   1.530.474|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  22.566.400|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   4.264.556|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    732.348|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    122.854|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   2.772.143|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    177.211|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    460.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |   6.920.262|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    630.571|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   3.438.028|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    462.045|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   2.389.618|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  10.883.873|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  10.883.873|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    497.709|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    76.537|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    421.172|
|   |upor.                  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ|  –2.478.434|
|   |(I.-II.)                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   1.200.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   1.200.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.200.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)          |    690.990|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    690.990|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    690.990|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –1.969.424|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)   |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    509.010|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   2.478.434|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2009 |   1.969.424|
+-----------------------------------------------+--------------+
«
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0022/2010
Sevnica, dne 21. julija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost