Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3527. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska), stran 9628.

Na podlagi 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Bled je v letu 2002 sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/02. V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da projektne rešitve za cesto, kot jih pogojujejo veljavni predpisi s področja načrtovanja prometa, niso več skladne z rešitvami v sprejetem lokacijskem načrtu. Zaradi navedenega je Občina Bled na pobudo investitorja Direkcije RS za ceste začela s postopkom sprejemanja OPPN za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska). Območje, ki je predmet obdelave, je v veljavnem dolgoročnem in družbenem planu Občine Bled opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč namenjenih transportu.
S postopkom OPPN se ustrezno spremenijo tudi rešitve v programski zasnovi za lokacijski načrt za južno razbremenilno cesto, ki je kot Priloga 4 sestavni del Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02).
2. Območje OPPN
Obod območja kompleksa za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska) je natančno prikazan v kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin planskih aktov občine, in sicer je trasa določena grafično s pasom omejene rabe v namenski rabi površin v merilu 1:5000 (29. člen Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02)).
Območje obravnave v postopku OPPN obsega zemljišča naslednjih parcel v k.o. Želeče: 295/4, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/9, 297/11, 297/12, 297/19, 297/20, 297/21, 297/22, 297/24, 297/26, 297/29, 297/31, 297/32, 297/34, 297/35, 297/36, 297/37, 297/38, 297/43, 297/44, 297/45, 297/46, 297/47, 297/48, 297/49, 297/50, 298/3, 298/4, 298/5, 298/7, 298/9, 298/12, 298/13, 298/14, 298/16, 301/2, 306/4, 419/1, 1155/3, 1155/7, 1155/10, 1155/12, 1208/4, 301/1, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 303/1, 303/2, 379/1, 380, 381, 382, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 387/1, 388/1, 388/2, 389/2, 389/3, 390, 391, 393/2, 394, 511/1, 511/2, 512/1, 512/3, 513/1, 513/2, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521, 522, 523, 536, 537/1, 537/2, 538/1, 550, 551, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 570/1, 570/2, 571, 572/1, 572/2, 578, 579, 580, 581/1, 582, 583, 584/2, 584/3, 607/1, 607/2, 607/3, 608, 609, 610, 660/1, 660/2, 660/3, 661, 663, 664/1, 664/2, 665, 666, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669, 670/1, 671, 672, 674/2, 680/1, 680/2, 683/1, 684, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 693, 694, 696, 697, 699, 700, 825/1, 825/4, 825/5, 825/6, 826/1, 827, 828, 829, 830/7, 921, 923, 924, 925, 926/1, 926/6, 926/7, 926/8, 926/9, 975/1, 977/1, 977/2, 977/3, 981/7, 982/1, 982/2, 982/3, 982/4, 982/5, 982/7, 983, 984/1, 984/2, 984/3, 985, 988, 989, 990, 991, 992, 1004/1, 1005/1, 1005/2, 1006/2, 1008/3, 1008/5, 1009, 1012/2, 1086/1, 1087/1, 1087/2, 1088/2, 1088/3, 1088/9, 1089/1, 1090/1, 1093/1, 1093/2, 1094/2, 1094/3, 1095/1, 1095/2, 1096/2, 1098/1, 1099, 1100, 1101/1, 1101/6, 1101/11, 1103/1, 1103/2, 1103/5, 1104/1, 1104/2, 1108/5, 1109, 1110, 1111/1, 1113, 1130/8, 1130/15, 1154/3, 1168/2, 1171/1, 1171/2, 1173, 1174/1, 1174/2, 1174/3, 1175/1, 1176, 1178, 1190/1, 1190/8, 1190/9, 1191/1, 1194/1, 1194/2, 1202/1, 1202/2, 1202/17, 1203/1, 1205/1 in v k.o. Selo pri Bledu: 234/2, 234/8, 1219.
Skladno s tretjim odstavkom 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta je za pričetek priprave OPPN na opisanem območju izkazan investicijski interes, ki ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine. Območje predvidene južne razbremenilne ceste na Bledu je v dolgoročnem in družbenem planu Občine Bled opredeljeno kot območje za transport, gradnja južne razbremenilne ceste pa je bistvenega pomena za prometno razbremenitev jezera in osrednjega turističnega območja, kjer prevladuje tranzitni promet (17. člen Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02)).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev se izvede v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in podzakonskimi akti.
Pri pripravi OPPN se uporabijo vse do sedaj izdelane strokovne podlage, po potrebi se izdelajo tudi druge strokovne podlage za predvideno prostorsko ureditev.
Izdelava variantnih rešitev ni predvidena.
4. Roki za pripravo
Osnutek OPPN – november 2010.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka predvidoma februarja 2011.
Ob predpostavki, da okoljsko poročilo ni potrebno, predvidevamo, da bo obravnava in sprejem OPPN na seji občinskega sveta v maju 2011.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljavec OPPN je Občina Bled.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Sektor za načrtovanje in preventivne dejavnosti, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
9. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
10. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Kranj, Jezerska c. 20, 4000 Kranj,
11. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled,
12. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
13. Eles, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
14. Infrastruktura Bled, d.o.o., Rečiška 2, 4260 Bled,
15. Telekom Slovenije, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
16. UPC Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana,
17. Adria plin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana,
18. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
19. Geoplin plinovodi d.o.o., C. Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
20. WTE, Savska 23, 4260 Bled.
Pripravljavec sočasno z vlogo za smernice nosilcev urejanja prostora pozove tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, da se opredeli, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Potrebne strokovne podlage
Za pričetek priprave OPPN je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, PGD južna razbremenilna cesta na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska), ki ga je izdelalo projektivno podjetje PNZ Projekt nizke zgradbe d.o.o. Ljubljana, št. projekta 12-1223, junij 2009;
Izdelovalec bo pripravil še:
– podlage za morebitno CPVO
– ter ostale strokovne podlage v skladu z ZPNačrt, kolikor bo to potrebno.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN nosi Občina Bled.
8. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Bled, začne pa veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-2/2010
Bled, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost