Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju, stran 9589.

Na podlagi 3. točke četrtega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 25. člena, petega odstavka 37. člena, šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstavka 69. člena, petega odstavka 71. d člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, in Uradni list RS, št. 85/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05 in 82/07) se v prvem odstavku 1. člena za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– način in vsebino preverjanja hrambe orožja kategorije A;«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za točko c doda nova točka d, ki se glasi:
»d) 7. točka kategorije B;
– polavtomatska puška z risano cevjo različnih kalibrov;
– polavtomatska puška z gladko cevjo različnih kalibrov;«.
Dosedanje točke d, e, f, g in h postanejo točke e, f, g, h in i.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Lovsko orožje
Lovsko orožje je strelno orožje kategorij B, C in D, s katerim se sme loviti divjad po predpisih, ki urejajo lov divjadi.
Lovska organizacija izda svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja po drugi alineji prvega odstavka 17. člena zakona. Za pridobitev orožnega lista mora posameznik predložiti veljavno lovsko izkaznico, iz katere je razvidno, s katerim loviščem upravlja lovska organizacija, katere član je, ali ustrezen dokaz, iz katerega jasno izhaja, da lovska organizacija, katere član je, razpolaga z najetim loviščem in imajo njeni člani neomejen vstop v najeto lovišče. V vseh drugih primerih, ko ima posameznik pravico do lova, se posamezniku izda dovoljenje za posest lovskega orožja.«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo »1., 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »1. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več.«.
5. člen
V 6. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– nabavo orožja iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več na obrazcu št. 3.«.
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »1., 2., 3., 4. in 5. točke kategorije D« nadomesti z besedilom »1. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več«.
7. člen
V drugem odstavku 16. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Podatki o odjavi orožja in zaznamek k orožju se lahko vpisujejo tudi ročno«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Priglasitveni list
Priglasitveni list za prodano ali odsvojeno orožje iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, izda posamezniku trgovec z orožjem (tretji, četrti, peti in šesti odstavek 40. člena in drugi odstavek 42. člena zakona). Posamezniku, ki nabavlja orožje iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, v tujini izda priglasitveni list za to orožje pristojni organ (osmi odstavek 14. člena zakona).
Priglasitveni list iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcu št. 11, ki je sestavljen iz dveh delov:
– iz orožne listine ali priglasitvenega lista, ki ima dva dela in merita razvita 210 × 105 mm, prepognjena pa merita 105 × 105 mm. Pravilno izpolnjeni priglasitveni list izroči trgovec kupcu;
– iz priloge, ki vsebuje obrazec obvestila ali potrdila o izdaji priglasitvenega lista ali prodaji orožja iz 2. do 5. točke kategorije D in 6. točke kategorije D, pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kakor 20 J, ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več (šesti odstavek 40. člena zakona); pravilno izpolnjeno prilogo pošlje trgovec pristojnemu organu po stalnem prebivališču posameznika, na katerega se glasi priglasitveni list.
V primeru odsvojitve orožja iz drugega odstavka 42. člena zakona izroči trgovec odsvojitelju kopijo priloge priglasitvenega lista iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki velja kot potrdilo o odsvojitvi orožja«.
9. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Podatki o orožnih listih, ki so bili naznanjeni kot pogrešani, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek se črtata.
10. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Nadzor nad orožjem kategorije A, ki ga hranijo zbiratelji
Policijska enota, na območju katere se v zbirki nahaja hranjeno orožje kategorije A, lahko praviloma dvakrat na leto opravi nadzor nad hrambo tega orožja. Nadzor mora biti opravljen med delavnikom, in sicer v dnevnem času. Ob sobotah in nedeljah je nadzor dovoljen le po dogovoru ali na željo zbiratelja.
Policist, ki bo opravljal nadzor, mora o nameravanem nadzoru ustno obvestiti zbiratelja najmanj tri dni pred nadzorom. Če zbiratelja ni mogoče obvestiti ustno, ga je treba o dnevu nadzora obvestiti pisno. Pisno obvestilo mora vsebovati tudi opozorilo na posledice, če zbiratelj nadzora ne omogoči.
Izjemoma sme policist, kadar obstaja utemeljen sum, da orožje ni pravilno hranjeno, opraviti nadzor tudi brez predhodne najave.
Pri nadzoru mora policist preveriti pravilen način hrambe orožja in varovanje prostora, kjer je orožje, in sicer:
– ali se orožje nahaja v posebej določenem prostoru, ki je namenjen le zbirki orožja;
– ali je prostor ustrezno mehansko ali elektronsko varovan;
– ali je orožje iz kategorije A shranjeno v protivlomni omari ali blagajni;
– ali je razstavljeno orožje kategorije A varovano z mehansko zaporo.
Med nadzorom policist na vzorčnih primerih preveri tudi, ali je v zbirki dejansko orožje kategorije A, ki je vpisano v dovoljenje za zbiranje.
Če zbiratelj odkloni nadzor nad zbirko orožja kategorije A ali kljub pisnemu obvestilu ne omogoči nadzora nad hrambo določenega dne, policist o tem obvesti pristojni organ, ki uvede postopek v skladu z drugim odstavkom 58. člena zakona.
O nadzoru se vodi zapisnik na obrazcu št. 1.«
11. člen
Za osmim odstavkom 28. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»K vlogi za izdajo certifikata mora biti priloženo potrdilo o plačilu obrazca v skladu s Pravilnikom o določitvi cen orožnih listin (Uradni list RS, št. 10/09).«
12. člen
Naslov 34. člena se spremeni tako, da se glasi: »Evropska orožna prepustnica«.
V prvem odstavku se besedilo »evropski orožni list (v nadaljnjem besedilu: evropska orožna prepustnica)« nadomesti z besedilom »evropska orožna prepustnica«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Evropska orožna prepustnica se izda za pet let. Čas veljavnosti se lahko podaljša.«.
13. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Vnos orožja, ki ni športno ali lovsko orožje iz Evropske unije
Vnos orožja, ki ni namenjeno za lov ali šport, v Republiko Slovenijo iz držav članic Evropske unije v skladu s 67. členom zakona predhodno dovoli ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Dovoljenje se vpiše v evropsko orožno prepustnico.
Posameznikova vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– priimek in ime;
– datum in kraj rojstva;
– prebivališče (država, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– državljanstvo;
– podatki o identifikacijskem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje in ime organa, ki je dokument izdal);
– podatke o orožju, ki ga želi nositi ali prenašati na območju Republike Slovenije;
– ime kraja v Republiki Sloveniji, kamor je namenjen;
– datum prihoda v Republiko Slovenijo in trajanje potovanja, ki ne sme biti daljše od enega leta;
– razloge, zaradi katerih želi prosilec nositi ali prenašati orožje na ozemlju Republike Slovenije;
– evropsko orožno prepustnico, ki jo je izdal pristojni organ države članice Evropske unije.
Vloga za dovoljenje vnosa orožja tujih varnostnikov mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe ali podjetnika;
– matično številko pravne osebe ali podjetnika;
– ime in naslov pravne osebe ali podjetnika (naročnika), s katerim ima sklenjeno pogodbo o varovanju;
– fotokopijo službene izkaznice varnostnika;
– dokazila o usposabljanju ali preizkusu znanja o ravnanju z orožjem;
– predvideni časovni okvir opravljanja prevozov na ozemlju Republike Slovenije;
– podatke o orožju (tip/vrsta, kategorija, kaliber in tovarniška številka orožja);
– evropsko orožno prepustnico, ki jo je izdal pristojni organ države članice Evropske unije.
Dovoljenje za vnos orožja tujih varnostnikov se izda za čas enega leta, po poteku se lahko na podlagi ponovne vloge podaljša.
Dovoljenje za vnos orožja tujih varnostnikov se lahko zavrne zaradi varstva javnega reda ali javne varnosti ali če se ugotovi, da prosilec ni opravil vsaj primerljivega usposabljanja iz ravnanja z orožjem v matični državi. Prosilcu se lahko določi rok, v katerem mora opraviti manjkajoča usposabljanja«.
14. člen
V prvem odstavku 47. člena se na koncu desete alineje podpičje nadomesti s piko in črta enajsta alineja.
15. člen
V drugem odstavku 50. člena se za besedno zvezo »v obliki knjige« doda besedilo »ali posebne mape z označenimi in od organa overjenimi stranmi«.
16. člen
V prvem odstavku 51. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– evidenco izdanih dovoljenj za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit orožja za trgovca.«.
17. člen
V tretjem odstavku 58. člena se črta besedilo »ter obrazce evidenc iz 50., 54., 55. in 56. člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za razmnoževanje in razpošiljanje obrazca iz 50. člena tega pravilnika za lastne potrebe skrbijo upravne enote. Za razmnoževanje in razpošiljanje obrazcev iz 54., 55. in 56. člena tega pravilnika za lastne potrebe skrbijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, lovske in strelske organizacije ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prometom z orožjem ali strelivom.«.
18. člen
(obrazci pravilnika)
Obrazci št. 1, 3., 4. in 5 se nadomestijo z novimi obrazci št. 1., 3., 4. in 5., ki so sestavni del tega pravilnika. Priloga št. 2 se nadomesti z novo prilogo št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Seznam iz 39. člena pravilnika se nadomesti z novim seznamom, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(podatki o spremembi bivališča)
V že izdane obrazce orožnega lista, dovoljenja za posest orožja, orožnega posestnega lista in dovoljenja za zbiranje se v skladu z 31. členom zakona podatki o spremembi prebivališča ali sedeža vpisujejo v rubriko: »sprememba naslova znotraj registrskega organa«.
20. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2010/
Ljubljana, dne 21. julija 2010
EVA 2010-1711-0013
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost