Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3530. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 9633.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 28. seji dne 1. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, določa upravičence, višino subvencije ter določa postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranja so upravičeni starši oziroma zakoniti zastopniki otrok (v nadaljevanju: vlagatelj), ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v zakonitem roku vložijo vlogo za sprejem otroka v Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet Vrtca pri Osnovni šoli Janka Modra zavrnjen, in otroci niso vključeni v drug vrtec.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini in je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 20% veljavne ekonomske cene programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra in ga občina sofinancira mesečno na otroka.
O spremembi višine prispevka odloči občinski svet s pisnim sklepom.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s posebno pisno vlogo, ki jo dobi na sedežu oziroma spletni strani občine ter izpolnjeno posreduje po pošti ali osebno na naslov občine.
Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
– podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status;
– podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne dejavnosti;
– izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice.
Vlagatelj mora vlogi priložiti kopijo odločbe, s katero je bil zavrnjen sprejem otroka v vrtec.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije iz tega pravilnika ni popolna, pristojni občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za uveljavljanje subvencije ni bila oddana.
6. člen
Vlagatelj odda vlogo praviloma 30 dni od prejema odločbe, s katero mu je bil zavrnjen sprejem otroka v vrtec.
V primeru, da vlagatelj vlogo odda v roku iz prejšnjega odstavka, subvencijo uveljavlja od 1. 9. tekočega leta dalje, do vključitve otroka v vrtec.
V primeru, da vlagatelj vloge ne odda v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, subvencijo prične uveljavljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal vlogo, pa do vključitve otroka v vrtec.
7. člen
O dodelitvi subvencije občina v roku 30 dni od prejema vloge odloči z odločbo.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občina, odloča župan.
8. člen
Računovodstvo občine odobrene subvencije izplačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
9. člen
V primeru, da vlagatelji oddajo vlogo za sprejem otroka v Vrtec pri Osnovni šoli Janka Modra, pa se kasneje, ko so že obveščeni o njeni pozitivni rešitvi, premislijo in otroka ne vpišejo v predhodno omenjeni vrtec, izgubijo pravico do subvencioniranja varstva otrok po tem pravilniku.
10. člen
Z dnem vključitve otroka v vrtec starši otroka izgubijo pravico do subvencije po tem pravilniku. V primeru vključitve otroka v vrtec so vlagatelji, ki prejemajo subvencijo, v roku 15 dni pred predvideno vključitvijo, o tem dolžni obvestiti občino.
V primeru vključitve otroka v vrtec starši skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 s spremembami in dopolnitvami) lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
11. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije.
V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na račun občine vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
12. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2010. Občina bo v roku 2 mesecev po sprejetem proračunu za tekoče leto objavila javni poziv za mesečno subvencioniranje otrok, ki zaradi prezasedenosti niso vključeni v eno izmed oblik predšolske vzgoje in varstva, v skladu z določili tega pravilnika in upoštevajoč razpoložljiva proračunska sredstva.
Št. 6020-0001/2010-5
Dol pri Ljubljani, dne 5. julija 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost