Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3549. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu, stran 9673.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) S sprejetjem tega OPPN se bodo delno spremenila določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
2. člen
(ocena stanja, opis območja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. Na območju obdelave je v veljavi prostorski akti Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03).
(2) V veljavnem prostorskem aktu je lokacija, kjer naj bi se po novem izvedla gradnja stanovanjskega kompleksa z vrtcem, opredeljena kot območja s šifro NS/C, NS/K,C in NS/Sb. Kar pomeni, da so dovoljene: centralne dejavnosti, blokovska stanovanjska gradnja in v manjši meri kmetijske dejavnosti. Nove ureditve predvidevajo gradnjo desetih stanovanjskih blokov z gabaritom K+P+3 (v kleti so parkirišča in shrambe), ter vrtec z otroškim igriščem. V zunanji ureditvi so predvidena parkirišča, zelenice in zasaditve.
(3) Gradnja stanovanjskega kompleksa z vrtcem se bo izvedla na parcelah št. 507/1, 507/4, 512, 514/1, 514/2, 517, 518, 519 in 520/1, vse k.o. Rakičan, in vse v lasti KG Rakičan. Zaradi morebitnih drugih ureditev se lahko posegi izvedejo tudi na sosednjih zemljiščih, kar se bo v novem prostorskem aktu natančneje definiralo s strokovnimi podlagami. Celotno območje obdelave bo natančno označeno v grafičnem delu prostorskega akta.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet izdelave OPPN je izdelati nova urbanistično-arhitektonska določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev stanovanjskega kompleksa z vrtcem ter vsemi potrebnimi spremljajočimi vsebinami ter ureditvijo zunanjih površin z zelenicami in zasaditvijo.
(2) V OPPN se bo predvidela nova parcelacija in izvedba nove komunalne infrastrukture katere se bodo izvedle v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja.
(3) Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, pet izvodov akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne kulturno varstvene in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo ter zasnova nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa. Že izdelano pri STUDIO KALAMAR d.o.o. Ljubljana, 11. 6. 2010;
– zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– zasnova zaščite in ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega akta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji postopki:
– objava Sklepa o začetku priprave akta
– priprava osnutka prostorskega akta
– pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO
– dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic (in morebitna priprava okoljskega poročila)*
– preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
– Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
– javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava
– stališča do podanih pripomb
– I. obravnava na seji Mestnega sveta
– priprava predloga akta
– pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni
– Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
– II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
– objava odloka v Uradnem list RS.
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Elektro Maribor, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, za področje energetike,
– TELEKOM d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, za področje telekomunikacij.
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08 – ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o.,
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
– Komunala, Javno podjetje, d.o.o.,
– Mestna občina Murska Sobota,
– TELEMACH d.d. Širokopasovne komunikacije,
– T-2, d.o.o.
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
– sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(7) Nosilci urejanja prostora so dolžini v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za stanovanjski kompleks v Rakičanu zagotovi pobudnik in investitor Skupina PANVITA, KG Rakičan d.d., Lendavska ulica 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0007/2010-5(182)
Murska Sobota, dne 13. julija 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost