Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

3544. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno, stran 9656.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9), v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državne pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10, v nadaljevanju Uredba EU), 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Ljubno na 27. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospodarstva in obrti z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno.
2. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Ljubno se zagotavljajo v proračunu Občine Ljubno, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba, na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen ukrep in namen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja Nadzorni odbor Občine Ljubno in druge za nadzor pristojne institucije.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
3. člen
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
4. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Pomoči ni mogoče dodeliti za projekte, ki so že izvedeni.
Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov, določenih z Uredbo EU, ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
II. INSTRUMENTI POMOČI
5. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– subvencioniranje obrestne mere,
– sofinanciranje – dotacije.
III. PODROČJA IN NAMENI POMOČI
6. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva in razširitev obstoječe dejavnosti ter upravičeni stroški za dodelitev te pomoči malemu gospodarstvu so namenjeni za:
a) spodbujanje investicij,
b) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji,
c) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti,
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,
– udeležba na sejmih ali razstavah – stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.
7. člen
Največji znesek dodeljene finančne pomoči lahko znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000,00 EUR. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR. Višina dodeljene pomoči se določi na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil za prevoz tovora v malih gospodarstvih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo.
IV. UPRAVIČENCI
8. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki.
Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za mala in srednje velika podjetja iz 6. člena Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Ljubno. Samostojni podjetniki morajo imeti sedež in stalno bivališče na območju Občine Ljubno.
Do pomoči niso upravičena gospodarstva iz sektorjev: jeklarstva, premogovništva, kmetijstva, ribištva in ribogojništva. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena gospodarstva, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so v preteklem letu poslovala z izgubo.
Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki, ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Ljubno neporavnane zapadle obveznosti.
V. JAVNI RAZPIS
9. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Ljubno in oglasni deski. Lahko se uporabijo tudi druge oblike obveščanja javnosti.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva;
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati;
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo;
– pisno izjavo o morebitnih že prejetih sredstvih (ali zaprošenih) pomočeh, ter drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo upravičenca, da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena zgornja meja pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– obvestilo upravičencu, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa;
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge;
– rok, v katerem bo odločeno o dodelitvi sredstev za razvoj.
11. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Ljubno v roku, ki je določen v razpisu.
12. člen
Prijave na javni razpis obravnava Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občine Ljubno.
Odločba o dodelitvi sredstev za razvoj malega gospodarstva in obrti se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2010
Ljubno, dne 8. julija 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost