Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2010 z dne 3. 8. 2010

Kazalo

93. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi visokega skupnega odbora za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt, stran 611.

Na podlagi prve alineje petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O USTANOVITVI VISOKEGA SKUPNEGA ODBORA ZA SODELOVANJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT
1. člen
Ratificira se Sporazum o ustanovitvi visokega skupnega odbora za sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt, podpisan v mestu Kuvajt 14. novembra 2006.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z resornimi ministrstvi, v katerih področje dela spada ta sporazum.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-47/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
EVA 2010-1811-0179
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
S P O R A Z U M
O USTANOVITVI VISOKEGA SKUPNEGA ODBORA ZA SODELOVANJE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT
Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Kuvajt (v nadaljevanju pogodbenici) sta se
v želji, da spodbudita prijateljske odnose in sodelovanje med državama na različnih področjih, dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici ustanovita skupni odbor za razvoj dvostranskih odnosov med državama, v nadaljevanju "odbor", z naslednjimi nalogami, zlasti pa:
1. posvetovanja in usklajevanje političnih vprašanj v skupnem interesu;
2. razvoj in spremljanje sodelovanja na področju gospodarstva, trgovine, naložb in financ ter na drugih zadevnih področjih;
3. spodbujanje sodelovanja na kulturnem, znanstvenem in informacijskem področju;
4. spodbujanje sodelovanja med državama na področju zdravstva in socialnega varstva;
5. spremljanje izvajanja sporazumov, mednarodnih pogodb in programov sodelovanja, ki sta jih sklenili državi;
6. spodbujanje in spremljanje sodelovanja na vojaškem področju.
2. člen
Skupnemu odboru predsedujeta zunanja ministra obeh držav ali njuni predstavniki. Zasedanj skupnega odbora se udeležujejo ministri ali višji uradniki obeh držav, ki jih zastopajo, ter strokovnjaki s področja, ki je predmet sodelovanja, o katerem skupni odbor tokrat razpravlja.
3. člen
Skupni odbor zaseda enkrat na dve leti izmenično v glavnem mestu vsake od obeh držav; pogodbenici se o datumu vsakega zasedanja dogovorita po diplomatski poti.
4. člen
1. Iz skupnega odbora se sestavi pripravljalni odbor, ki pripravlja, usklajuje in spremlja zasedanja skupnega odbora. Zasedanja pripravljalnega odbora se skličejo pred zasedanji skupnega odbora, vendar potekajo v istem glavnem mestu.
2. Višji uradnik zunanjega ministrstva vsake od držav vodi delegacijo svoje države na zasedanju pripravljalnega odbora. Takšna delegacija je sestavljena iz predstavnikov organov, pristojnih za zadeve, ki se obravnavajo na zasedanjih in so na dnevnem redu.
3. Pripravljalni odbor lahko vključuje tudi poslovneže, člane gospodarskih in industrijskih zbornic obeh držav ter po potrebi tudi predstavnike zasebnega sektorja.
5. člen
Odbor za spremljanje izvajanja sporazuma je sestavljen iz strokovnjakov in se ustanovi v obeh državah. V vmesnem obdobju med sklicem obeh letnih zasedanj odbora v glavnem mestu države gostiteljice zasedanjem odbora predseduje eden višjih uradnikov zunanjih ministrstev obeh držav.
Ta odbor spremlja izvajanje predhodnih dogovorov in skupnemu odboru o tem predloži skupno poročilo.
6. člen
1. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani ustavni postopki, potrebni za začetek izvajanja.
2. Sporazum ostane v veljavi, razen če ena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred potekom veljavnosti sporazuma po diplomatski poti pisno ne obvesti druge o svoji nameri, da sporazum odpoveduje.
Ta sporazum je podpisan v mestu Kuvajt, dne 14. novembra 2006, kar ustreza 23. šavalu 1427 H, v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru sporov prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Vlado
Države Kuvajt
Muhammad Al-Sabah l.r.
A G R E E M E N T
ESTABLISHING A HIGH JOINT COMMITTEE FOR COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the State of Kuwait (referred to here in after as the Contracting Parties),
Desiring to promote relation of friendship and cooperation between their countries in various fields they have agreed on the following:
Article 1
The two Contracting Parties shall establish a joint committee to develop bilateral relations between them refers to here in after as "the committee", it shall be entrusted with the following tasks and in particular,
1 – To hold consultations and to coordinate political matters of common interest.
2 – To develop and to follow-up process of cooperation in the fields of economy, commerce, investment, finance and other related field.
3 – To promote cooperation in the fields of culture, science and information.
4 – To promote cooperation between the two countries in the field of health and social service.
5 – To follow-up the implementation of the agreements, treaties and cooperation's programmes concluded between the two countries.
6 – To promote and follow-up cooperation in the military fields.
Article 2
The joint committee shall be chaired by the foreign ministers of the two countries or their representatives. The sessions of the joint committee shall be attended by ministers or the senior officials in the two countries who represent them and the specialists concerned with subjects of cooperation that the joint committee undertakes to discuss each time.
Article 3
The joint committee shall hold its sessions once every two years in the capital of each country alternately, the Contracting Parties shall agree on the date of each session through diplomatic channels.
Article 4
1 – A preparatory committee shall emerge of the joint committee and shall undertake to prepare, coordinate, and follow-up the session of the joint committee. The sessions of the reparatory committee shall precede the sessions of the joint committee but are held in the same capital.
2 – A senior official from the foreign ministry of each country shall lead his country's delegation to the meeting of the preparatory committee. Such delegation shall include representatives from the authorities concerned with subjects to be discussed at the meetings and included in the agenda.
3 – The preparatory committee may include among its member a number of businessmen, members of chambers of commerce and industry of both countries, it may as well include if necessary representatives from the private sector.
Article 5
A follow-up committee composed of experts shall be formed in both countries. It shall hold its meetings under the chairmanship of one of the senior officials of the foreign ministries in both countries in the mid-period between the convening of the two annual session of the committee in the capital of the host country.
This committee shall follow-up the implementation of what has been agreed upon previously and submits a joint report to that effect to the joint committee.
Article 6
1 – This agreement shall enter into force from the date of the last notification where by one Contracting Party informs the other that it has satisfied the constitutional procedures required for its implementations.
2 – This agreement shall remain into force unless any of the Contracting Parties notifies the other through diplomatic channels of its intention to terminate it six months prior to the date of its termination.
This agreement signed in Kuwait city, this 23(rd) shawwal 1427 H, corresponding to 14(th) November 2006 in two original copies in Slovenian, Arabic and English languages. All texts have equal authenticity. In case of dispute, the English text shall prevail.
For the Government of
The Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel (s)
 
For the Government of
The State of Kuwait
Muhammad Al-Sabah (s)

AAA Zlata odličnost