Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3387. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
3388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1A)
3389. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3390. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3391. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno
3496. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije
3497. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu
3498. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
3499. Uredba o spremembah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
3500. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
3501. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3502. Uredba o spremembi Uredbe o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86.a členu Zakona o javnih financah
3503. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
3504. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

Odloki

3505. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

Sklepi

3506. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010

MINISTRSTVA

3392. Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe
3393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
3395. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2010
3507. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva
3508. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
3509. Pravilnik o spremembi Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

3396. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 3. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3397. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri ugotavljanju tržnih manipulacij in opredelitvi notranjih informacij
3398. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2010
3510. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 3. ožjem območju Občine Šenčur

OBČINE

Bled

3399. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bled

Bovec

3400. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Bovec

Brežice

3401. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

Celje

3402. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Cerkno

3403. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno

Črenšovci

3404. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

3405. Razpis rednih volitev v svet krajevne skupnosti Žerjav

Črnomelj

3406. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Črnomelj

Divača

3407. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Divača

Dobrna

3408. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dobrna

Dravograd

3409. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Hodoš

3410. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Hodoš
3411. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3412. Odlok o plakatiranju v času lokalnih volitev 2010
3413. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hodoš
3414. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve 2010 – volitve v občinski svet, župana in druge v Občini Hodoš
3415. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hodoš
3416. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Hodoš
3417. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Hodoš za volitve člana Občinskega sveta Občine Hodoš – predstavnika madžarske narodne skupnosti

Hrpelje-Kozina

3418. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ig

3419. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig

Ilirska Bistrica

3420. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

3421. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kamnik

3422. Sklep o razpisu volitev v svete krajevnih skupnosti

Kobarid

3423. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2010
3424. Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnih mest VVE Kobarid
3425. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
3426. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid za volilno leto 2010
3427. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
3428. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Kočevje

3429. Razpis rednih volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

Koper

3430. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
3431. Razpis volitev Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper

Kozje

3432. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kozje

Kranj

3433. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

3434. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora

Laško

3435. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti

Litija

3436. Razpis rednih volitev članov sveta mestne skupnosti Litija in v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Litija

Ljubljana

3437. Sklep o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2010/2011
3438. Sklep o razpisu volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
3439. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Ljutomer

3440. Sklep št. 560 o ukinitvi javnega dobra
3441. Sklep št. 561 o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja

Majšperk

3442. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk

Medvode

3443. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
3444. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode

Metlika

3445. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Metlika na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

3446. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

3447. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2010
3448. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)
3449. Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
3450. Razpis rednih volitev v svete mestnih četrti in svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota

Nova Gorica

3451. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

3452. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto
3454. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (OPPN za PUSP) Poslovni park ob Mirnopeški cesti
3455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
3456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1
3457. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto

Osilnica

3458. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2010
3459. Pravilnik o dodelitvi pomoči de minimis kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica
3460. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Pivka

3461. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Pivka

Podčetrtek

3462. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Podčetrtek

Postojna

3463. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna

Ravne na Koroškem

3464. Razpis volitev v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti

Ribnica

3465. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Ribnica
3466. Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Rogaška Slatina

3467. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina

Rogatec

3468. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Rogatec

Sevnica

3469. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sevnica

Sežana

3470. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«
3471. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Sežana
3472. Odlok o poimenovanju telovadnice Dutovlje »Telovadnica Danila Žerjala«
3473. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana
3474. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenj Gradec

3475. Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

3476. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
3478. Odlok o spremembah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010
3479. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic
3480. Sklep o določitvi cene za programe vrtca za šolsko leto 2010/2011
3481. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šempeter - Vrtojba

Šentjur

3482. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Šentjur

Šentrupert

3483. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso

Škofja Loka

3484. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofja Loka

Škofljica

3485. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica za leto 2010

Šmarje pri Jelšah

3486. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice in namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
3487. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Tolmin

3488. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tolmin

Trebnje

3489. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

Turnišče

3490. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Turnišče
3491. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Turnišče

Vipava

3492. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Vipava

Zreče

3493. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
3494. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

3495. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec

POPRAVKI

3511. Popravek Zakona o rudarstvu (ZRud-1)

PREKLICI

3512. Preklic objave Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti