Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3350. Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
3351. Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3384. Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo
3385. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3352. Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov
3353. Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje
3386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje

USTAVNO SODIŠČE

3354. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 70. člena Zakona o gozdovih ni v neskladju z Ustavo
3355. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru
3356. Sklep o zavrženju pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3357. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica

OBČINE

Cankova

3358. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Cankova
3359. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cankova
3360. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cankova
3361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
3362. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova
3363. Letni program športa Občine Cankova za leto 2010

Celje

3364. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Babno LKS
3365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Trnovlje – jug«

Cerknica

3366. Odlok o razglasitvi domačije Goričice 7 (EŠD 9364) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3367. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica

Cerkno

3368. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno

Ivančna Gorica

3369. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas

Juršinci

3370. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Lendava

3371. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2009
3372. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava

Litija

3373. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dela objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni spomenik lokalnega pomena

Luče

3374. Avtentična razlaga alineje e), 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad
3375. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

Mirna Peč

3376. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje »Nad postajo«
3377. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
3378. Sklep o korekciji v OPN določene meje območja, ki se ureja z OPPN za stanovanjsko območje »Nad postajo«

Ravne na Koroškem

3379. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Športno-rekreacijsko-turistični park Ravne

Ribnica

3380. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica
3381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
3382. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica

Rogaška Slatina

3383. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti