Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3299. Akt o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3338. Uredba o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
3339. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010
3340. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
3342. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010

MINISTRSTVA

3343. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah
3344. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3345. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Brezovica

3300. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

3301. Sklep o nadstandardni sistemizaciji v vrtcih Občine Brežice
3302. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010

Črnomelj

3303. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Divača

3304. Sklep o ugotovitvi javnega interesa gradnje kanalizacije

Dobje

3305. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2009
3306. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje

Horjul

3307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2010
3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul

Kanal ob Soči

3309. Statut Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle
3310. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3311. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra in prodaji nepremičnin

Kostanjevica na Krki

3312. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009
3313. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
3314. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki
3315. Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Kranj

3316. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj

Litija

3317. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
3318. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

3319. Odlok o določitvi imen ulic, potekov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
3320. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
3321. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama
3322. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog
3323. Sklep o določitvi uporabnine

Metlika

3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo«

Oplotnica

3325. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Radeče

3327. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče

Ribnica

3328. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost

Šempeter-Vrtojba

3329. Odlok o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba
3330. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
3331. Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu
3332. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije

Veržej

3333. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Veržej
3334. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Veržej
3335. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Veržej
3336. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3337. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2010

POPRAVKI

3346. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3347. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
3348. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
3349. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti