Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3314. Pravilnik o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki, stran 9084.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB (Uradni list RS, št. 94/07) in 6. ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 33. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju v najem zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo v najem zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki.
2. člen
Zemljišča se oddajo v najem na podlagi posamičnega programa, ki ga sprejme župan. Osnova za pripravo le-tega je letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga sprejme občinski svet.
S posamičnim programom oddaje zemljišč v najem se določi zlasti ekonomska utemeljenost ravnanja, predmet oddaje, obseg in metoda ravnanja.
3. člen
Zemljišča v lasti Občine Kostanjevica na Krki, ki jih občina začasno ne potrebuje, se oddajo v najem za nedoločen ali določen čas.
V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb, oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
4. člen
Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 10.000,00 EUR, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb.
Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe v dveh mesecih po neuspeli prvi metodi.
5. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Kostanjevica na Krki najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
6. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine prosilci posredujejo na naslov občine.
7. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
8. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se le-to odda v najem po metodi javnega zbiranja ponudb.
9. člen
Pristojna strokovna služba občinske uprave vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Kostanjevica na Krki in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
III. NAJEMNO RAZMERJE
10. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
Pogodba mora vsebovati:
– točno opisan predmet najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišča),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
12. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– z neplačilom najemnine za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
13. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
14. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
15. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN ZA ZEMLJIŠČA
16. člen
Najemnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
17. člen
Minimalna višina najemnine po posameznih skupinah zemljišč:
1. Za zemljišča za kmetijsko rabo se uporablja cenik Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
2. Za nekmetijsko rabo:
---------------------------------------
Namen uporabe        Minimalna 
                letna  
              najemnina v
               EUR/m2  
---------------------------------------
Funkcionalno zemljišče k    0,75  
stanovanjskemu objektu         
(dvorišča, parkirišče,         
dostopna pot, zelenica ...)      
---------------------------------------
Funkcionalna zemljišča k    0,75  
poslovnemu objektu           
(dvorišče, parkirišče,         
dostopna pot, zelenica ...)      
---------------------------------------
Zemljišče za opravljanje    1,00  
poslovne dejavnosti          
---------------------------------------
V primeru večjega števila prosilcev ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo najemnino.
Najemnina za posamezno pogodbo ne sme biti nižja od 50,00 EUR.
18. člen
Najemnina se plača najkasneje do 30. 6. za tekoče leto oziroma v roku 15 dni od podpisa pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
19. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
20. člen
Na osnovi pisne prošnje najemnika, ki vsebuje utemeljene razloge, lahko župan s sklepom izjemoma odobri znižanje najemnine za največ 50% glede na cene najemnin določeno s pravilnikom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem se izvedejo po določbah tega pravilnika.
22. člen
Obstoječe pogodbe se nadomestijo z novimi pogodbami skladno z določili tega pravilnika. Kolikor ne pride do podpisa nove pogodbe s strani najemojemalca v roku 15 dni od sprejema le-te, najemno razmerje preneha.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-11/2010
Kostanjevica na Krki, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost