Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3325. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo, stran 9116.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je župan Občine Oplotnica dne 14. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
1. člen
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje je del enote urejanja turističnega območja z nastanitvijo.
Območje obravnavanega podrobnega načrta sovpada z delom območja enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta in sicer z Dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 91/99), dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 26/04), dopolnitev 2002 – dodatek (Uradni list RS, št. 83/04) planskega območja turistično območje z nastanitvijo.
Družba Umarh, d.o.o., Ptuj je v imenu investitorja vložila pobudo za pričetek postopka izdelave OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjsko apartmajskega objekta, skupaj s potrebno prometno in komunalno infrastrukturo. Župan Občine Oplotnica je pobudo sprejel.
Obravnavano območje urejanja turistično območje z nastanitvijo obsega zemljišča s približno površino 2550 m2. Od tega bi naj predvidena novogradnja obsegala površino, v izmeri 150 m2. Preostanek površin pa je namenjen dostopu, parkiranju in zelenim urejenim površinam (parkovna ureditev, vrtovi).
Investitorjev predlog pozidave predvideva:
– stanovanjsko apartmajski objekt in pomožni prostori,
– dva dostopa na območje,
– parkirne površine,
– zelene površine.
Investitorjev predlog določa naslednje vrste in velikosti površin:
– površine zemljiških parcel   2.550 m2
– pozidane površine         150 m2
– utrjene površine         400 m2
– zelene površine        2.000 m2.
3. člen
Območje prostorskega načrta
Območje OPPN obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami 1885/5, 1885/6 in 1885/8, vse k.o. Oplotnica.
Območje OPPN se v času izdelave lahko spremeni.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter izdela program opremljanja zemljišč po veljavnih predpisih.
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, občinski prostorski načrt, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora.
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem območju (s podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) občine.
5. člen
Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave prostorskega akta: julij 2010.
Objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu (objavljeni sklep se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (MOP): julij 2010.
MOP sporoči, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni od prejema poziva.
Priprava oziroma izdelava osnutka prostorskega akta: 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: 30 dni od prejema poziva.
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta: 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja; ministrstva preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi oziroma ga s sklepom zavrne: 15 dni od prejema poziva).
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni.
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na mestnem svetu ter obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu.
Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 7 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu.
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva.
(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo).
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
Objava odloka v Uradnem listu RS: v številki, ki izide takoj po pravnomočnosti sprejetega odloka.
Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec v treh izvodih preda občinski upravi: 15 dni po objavi odloka.
Roki se lahko tudi spremenijo.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje reke Drave, Krekova ulica 17, Maribor (za področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana (za področje obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
6. Komunalno podjetje KOmunala d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak, javne razsvetljave in zimskega vzdrževanja cest);
7. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Titova cesta 38, Maribor (za področje fiksne telefonije);
8. Občina Oplotnica, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo (za področje prometa, za občinske ceste);
9. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, Ljubljana
2. Investitor.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN
Pripravo in izdelavo OPPN financira investitor; v te namene sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti investitorja se določijo z dogovorom med Občino Oplotnica in investitorjem.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-64/2008-35
Oplotnica, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost