Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3316. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj, stran 9086.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US in 21/08 popr.) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 16. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o javnem redu v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za:
– varstvo javnega reda,
– varstvo občanov in premoženja,
– varstvo zdravja in čistoče.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA
2. člen
Na območju Mestne občine Kranj, je zaradi varstva javnega reda prepovedano na javnih površinah:
1. prodajati pridelke ali izdelke brez ustreznega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa zunaj tržnih prostorov;
2. hranjenje kurilnega materiala (drv, premoga ipd.).
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
3. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. na javni površini puščati nezavarovane, odprte ali nezadostno zaprte vodnjake, jame, jaške ali druge odprtine, če bi to lahko povzročilo nevarnost padca oziroma poškodbe;
2. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na javna prevozna sredstva;
3. puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati tleče cigarete ali druge ogorke na kraje, kjer bi to lahko ogrozilo varnost ljudi ali premoženja;
4. puščati, izpuščati, odmetavati, odlagati, lepiti žvečilne gumije na javnih krajih, če to povzroči stroške pri vzdrževanju javnih objektov ali javne infrastrukture.
4. člen
Lastniki, upravniki in uporabniki zgradb in njim pripadajočih zemljišč ter pooblaščeni izvajalci vzdrževanja javnih površin so dolžni:
1. odstraniti začasne objekte, ograje, naprave ali predmete, ki ne služijo več svojemu namenu ali ogrožajo varnost ljudi na javni površini;
2. obnoviti enostavne objekte, ograje, naprave in predmete, ali jih odstraniti, če niso primerni za obnovo oziroma jih lastniki ali uporabniki ne nameravajo obnoviti in ogrožajo varnost ljudi in premoženja;
3. ob poledici posipati pločnike oziroma druge površine za pešce s soljo, peskom ali žaganjem.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
5. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepovedano na javnih površinah stepati, zlivati, metati z balkonov ali oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi.
Obveznosti imetnikov psov in drugih živali
6. člen
Ni dovoljeno voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev na javne površine, kjer je to z označbo prepovedano.
7. člen
Skrbnik živali je dolžan za živaljo počistiti iztrebke na javnih površinah. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak skrbnik živali je v urbanem okolju dolžan uporabljati označene koše, ki so namenjeni takim odpadkom.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
8. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka so pristojni medobčinski inšpektorji in medobčinski redarji.
Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz
– 2., 3. in 4. točke 3. člena;
– 1. točke 5. člena;
– 6. ali 7. člen;
so pristojni medobčinski redarji.
Za nadzor nad izvajanjem določb o prekrških iz
– 2. člena;
– 1. točke 3. člena;
– 4. člena;
– 2. točke 5. člena;
so pristojni medobčinski inšpektorji.
VI. DOLOČBE O GLOBAH
9. člen
Za prekršek, določen v 2., 3. ali 4. členu, se kaznuje:
– pravna oseba z globo 1.400 EUR;
– samostojni podjetnik-posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z globo 700 EUR.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z globo 300 EUR, če se kršijo določila:
– od 1. do 2. točke 2. člena;
– od 1. do 3. točke 3. člena;
– od 1. do 2. točke 4. člena.
Posameznik se kaznuje za prekršek z globo 100 EUR, če se kršijo določila od 2. do 7. člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/88, 1/89 in Uradni list RS, št. 17/91, 64/95) na območju Mestne občine Kranj in XVI. točka prvega odstavka 24. člena in 16. točka prvega odstavka 31. člena Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 96/05).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-1/2010-46/16
Kranj, dne 2. julija 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

AAA Zlata odličnost