Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3305. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2009, stran 9072.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 22. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobje za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2009.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2009 znašajo:
+------+--------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   | Realizacija|
|   |ODHODKOV         |    2009|
+------+--------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina kontov |    v EUR|
+------+--------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |   929.122|
|   |(70+71+72+73+74+78)    |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |   701.263|
+------+--------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |   630.071|
+------+--------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |   575.558|
|   |dobiček          |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje  |   22.510|
+------+--------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago |   32.003|
|   |in storitve        |      |
+------+--------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |   71.192|
+------+--------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in|   15.201|
|   |dohodki          |      |
|   |od premoženja       |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine |     150|
+------+--------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |   44.342|
|   |blaga in storitev     |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni    |   11.499|
|   |prihodki         |      |
+------+--------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |     45|
+------+--------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |     45|
|   |zemljišč         |      |
|   |in neopredmetenih sredstev|      |
+------+--------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |   227.814|
+------+--------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz|   227.814|
|   |drugih javnofinančnih   |      |
|   |institucij        |      |
+------+--------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI      |   877.894|
|   |(40+41+42+43+45)     |      |
+------+--------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      |   269.299|
+------+--------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki|   77.949|
|   |zaposlenim        |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|   11.449|
|   |za socialno varnost    |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |   170.301|
|   |storitve         |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |409 Rezerve        |    9.600|
+------+--------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     |   345.848|
+------+--------------------------+------------+
|   |410 Subvencije      |   15.118|
+------+--------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom|   176.964|
|   |in gospodinjstvom     |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |   18.525|
|   |organizacijam       |      |
|   |in ustanovam       |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |   135.241|
|   |transferi         |      |
+------+--------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |   241.468|
+------+--------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja   |   241.468|
|   |osnovnih sredstev     |      |
+------+--------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   21.279|
+------+--------------------------+------------+
|   |431 Investicijski     |    4.674|
|   |transferi pravnim in   |      |
|   |fizičnim osebam, ki niso |      |
|   |proračunski uporabniki  |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |432 Investicijski     |   16.605|
|   |transferi proračunskim  |      |
|   |uporabnikom        |      |
+------+--------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |   51.228|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)|      |
|   |(I. – II.)        |      |
|   |(Skupaj prihodki minus  |      |
|   |skupaj odhodki)      |      |
+------+--------------------------+------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK     |   50.189|
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(I. – 7102) – (II. – 403 –|      |
|   |404)           |      |
|   |(Skupaj prihodki brez   |      |
|   |prihodkov od obresti minus|      |
|   |skupaj odhodki brez plačil|      |
|   |obresti)         |      |
+------+--------------------------+------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK      |   86.116|
|   |(PRIMANJKLJAJ)      |      |
|   |(70 + 71) – (40 + 41)   |      |
|   |(Tekoči prihodki minus  |      |
|   |tekoči odhodki      |      |
|   |in tekoči transferi)   |      |
+------+--------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|   |IN NALOŽB         |      |
+------+--------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|   |POSOJIL          |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |      |
+------+--------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0|
|   |POSOJIL          |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV          |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |      0|
|   |posojil          |      |
+------+--------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   50.276|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+--------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|   50.276|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila     |   50.276|
+------+--------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA    |   –50.276|
|   |POSOJILA         |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |      |
|   |DELEŽEV (IV. – V)     |      |
+------+--------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |      |
+------+--------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |      0|
+------+--------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |      0|
+------+--------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |      0|
+------+--------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |     952|
|   |NA RAČUNU         |      |
|   |(I. +IV. + VII. -II. – V. |      |
|   |– VIII.)         |      |
+------+--------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – |      0|
|   |VIII.)          |      |
+------+--------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + |   –51.228|
|   |X. – IX.)         |      |
+------+--------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|    1.256|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA |      |
|   |LETA           |      |
+------+--------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za   |    1.256|
|   |drugo           |      |
+------+--------------------------+------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2009 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2010
Dobje, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost