Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3312. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009, stran 9078.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 33. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2009.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-59/2009-13
Kostanjevica na Krki, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
-------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN      v EUR
   ODHODKOV               
-------------------------------------------
Konto Naziv konta        Realizacija
                    2009
-------------------------------------------
  1        2         3   
-------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI       2.343.169
   (70+71+72+73+74)           
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   1.771.699
70  DAVČNI PRIHODKI       1.625.800
   (700+703+704)            
700  Davki na dohodek in     1.434.781
   dobiček               
703  Davki na premoženje      114.292
704  Domači davki na blago in    76.727
   storitve               
71  NEDAVČNI PRIHODKI       145.899
   (710+711+712+713+714)        
710  Udeležba na dobičku in     32.104
   dohodki               
   od premoženja            
711  Takse in pristojbine      1.525
712  Globe in druge denarne     2.595
   kazni                
713  Prihodki od prodaje blaga   14.120
   in storitev             
714  Drugi nedavčni prihodki    95.555
72  KAPITALSKI PRIHODKI      25.205
   (720+722)              
720  Prihodki od prodaje        553
   osnovnih sredstev          
722  Prihodki od prodaje      24.652
   zemljišč               
   in neopredmetenih          
   dolgoročnih sredstev         
73  PREJETE DONACIJE        2.750
730  Prejete donacije iz       2.750
   domačih virov            
74  TRANSFERNI PRIHODKI      543.516
740  Transferni prihodki iz    328.257
   drugih                
   javnofinančnih institucij      
741  Prejeta sredstva iz      215.259
   državnega proračuna iz        
   sredstev proračuna          
   Evropske unije            
II.  SKUPAJ ODHODKI       2.348.692
   (40+41+42+43)            
40  TEKOČI ODHODKI        705.568
   (400+401+402+404+409)        
400  Plače in drugi izdatki    119.797
   zaposlenim              
401  Prispevki delodajalcev za   19.640
   socialno               
   varnost               
402  Izdatki za blago in      551.131
   storitve               
409  Rezerve            15.000
41  TEKOČI TRANSFERI       846.516
   (410+411+412+413)          
411  Transferi posameznikom    454.854
   in gospodinjstvom          
412  Transferi neprofitnim     64.344
   organizacijam            
   in ustanovam             
413  Drugi tekoči domači      327.319
   transferi              
42  INVESTICIJSKI ODHODKI     631.027
   (420)                
420  Nakup in gradnja osnovnih   631.027
   sredstev               
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    165.581
   (431+432)              
431  Investicijski transferi    25.436
   pravnim in fizičnim         
   osebam, ki niso PU          
432  Investicijski transferi    140.144
   proračunskim             
   uporabnikom             
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ    –5.522
   (I. – II.)              
-------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV       
   IN NALOŽB              
-------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH        –
   POSOJIL IN PRODAJA          
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
   (750+751)              
750  Prejeta vračila danih        –
   posojil               
751  Prodaja kapitalskih         –
   deležev               
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE     –
   KAPITALSKIH DELEŽEV         
   (440+441)              
440  Dana posojila            –
441  Povečanje kapitalskih        –
   deležev               
VI.  PREJETA MINUS DANA         –
   POSOJILA               
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH       
   DELEŽEV (IV. – V.)    
-------------------------------------------      
C.  RAČUN FINANCIRANJA          
-------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)         –
500  Domače zadolževanje         –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        –
550  Odplačila domačega dolga      –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   –5.522
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-       
   II.-V.-VIII.)            
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-      –
   VIII.)                
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-   5.522
   IX.)                 
-------------------------------------------

AAA Zlata odličnost