Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3302. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010, stran 9070.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08 – Odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 27. seji dne 12. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice za volilno leto 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanje se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniškemu organu lokalne skupnosti, katerih listam so pripadli mandati za člane v predstavniškem organu in organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniškemu organu lokalne skupnosti, katerih listam niso pripadli mandati za člane v predstavniškem organu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eura za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti so upravičeni do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. V primeru, da pride do drugega kroga glasovanja na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska dejansko porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizator volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
Organizatorju volilne kampanje za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Brežice. Sredstva bodo nakazana najkasneje v 30 dneh po prejemu poročila.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Brežice, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost