Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3317. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, stran 9087.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) ter v povezavi s sklepom Občinskega sveta Občine Litija na 35. redni seji dne 13. 5. 2010 je Občinski svet Občine Litija na 37. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, iz sredstev proračuna Občine Litija (v nadaljevanju: občina), določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranja so upravičeni starši ali eden od staršev oziroma zakoniti zastopniki otroka, če izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo skupaj z otrokom prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija,
– da je otrok že dopolnil eno leto starosti,
– da se je staršem že iztekel dopust za nego in varstvo otroka, za katerega se uveljavlja subvencija,
– da so oddali vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. 2010 dalje, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina,
– da sta oba starša zaposlena ali pa imata status dijaka oziroma študenta,
– da ni več prostih mest za vključitev otrok v vrtcu, v katerega starši želijo vpisati svojega otroka in ni več prostih mest v vrtcu, ki se nahaja v naselju stalnega prebivališča staršev oziroma je od njega oddaljeno manj kot 8 km.
Pod naselje stalnega prebivališča se po tem pravilniku upošteva območje šolskega okoliša.
Ne glede na določbe od četrte do šeste alineje prvega odstavka tega člena so do subvencije upravičeni starši, ki imajo otroka vključenega v Vrtec Mala cvetka, ki deluje v župnijskih prostorih v Kresnicah, in sicer do vpisa Vrtca Mala Cvetka v razvid izvajalcev predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije znaša 100 EUR neto mesečno na otroka, ki ni vključen v program vrtca, ki ga je dolžna (so)financirati občina.
V primeru, da ima upravičenec že vključenega enega otroka v vrtcu, za katerega je po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09) dolžan plačati 20% cene programa, ki ga otrok obiskuje, ali več, pa znaša višina subvencije za mlajše nevključene otroke po 120 EUR neto mesečno.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju: vlagatelj) uveljavljajo pravico do subvencije na predpisanem obrazcu, ki jo oddajo osebno na občini ali jo pošljejo priporočeno po pošti na naslov občine. Obrazec vloge je dosegljiv v vložišču občine ali na spletni strani občine: www.litija.si.
Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko osebnega računa,
– podatke o otroku, za katerega se uveljavlja subvencija: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča,
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, EMŠO, status ((samo)zaposlen, brezposeln, dijak, študent, upokojenec, kmet, šoloobvezen, predšolski itd.),
– podatek o datumu zaključka dopusta za nego in varstvo otroka, če gre za otroka, ki še ni dopolnil 20 mesecev starosti,
– izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice do mesečne subvencije,
– in druge podatke, ki so potrebni v postopku dodelitve subvencije.
Vlagatelj mora vlogi priložiti obvestilo vrtca, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec, potrdilo o zaposlitvi staršev ali potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, občinska uprava opozori vlagatelja na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v določenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
6. člen
O dodelitvi subvencije odloči občinska uprava z odločbo v roku enega meseca od prejema popolne vloge. Z odločbo se opredeli tudi časovno obdobje prejemanja subvencije, ki je lahko od enega meseca do največ enega leta.
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo in izpolnjuje vse pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži v roku 15 dni od prejema pritožbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
7. člen
Subvencije iz 3. člena tega pravilnika se izplačujejo na podlagi dokončne odločbe do 20. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun vlagatelja.
8. člen
Starši so dolžni občini v roku 15 dni sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
9. člen
Starši izgubijo pravico do subvencije po tem pravilniku:
– z dnem vključitve otroka v vrtec oziroma takšno obliko organiziranega varstva, ki ga je dolžna občina (so)financirati po že veljavni zakonodaji na področju predšolske vzgoje,
– če odklonijo vključitev otroka v vrtec po prejemu obvestila vrtca o sprejemu otroka v vrtec.
Vlagatelj mora obvestiti občino o prejemu obvestila vrtca o sprejemu otroka v vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni po prejemu le-tega.
10. člen
V primeru vključitve ali odklonitve vključitve otroka v vrtec, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število delovnih dni v mesecu, ko otrok ni bil oziroma ni imel možnosti biti vključen v program vrtca.
11. člen
V primeru prekinitve delovnega razmerja enega izmed staršev ali prenehanja statusa dijaka oziroma študenta, pripada vlagatelju sorazmerni del subvencije, glede na število delovnih dni v mesecu, ko sta starša še bila zaposlena oziroma imela status dijaka oziroma študenta.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
12. člen
Vlagatelj je kazensko in materialno odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in prilogah.
Če pristojni organ ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, vlagatelj izgubi pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno prejete subvencije vrniti v proračun občine v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva neupravičenega nakazila dalje.
13. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti vodi in nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja oddelek občinske uprave, pristojen za predšolsko vzgojo.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
14. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
VIII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo za šolsko leto 2010/11.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost