Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3339. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010, stran 9154.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010
1. člen
V Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010 (Uradni list RS, št. 11/09 in 14/10) se prvi odstavek 21.a člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je zaradi odprave mostičkov – ozkih povezovalnih pasov med dvema površinama z isto vrsto dejanske rabe (v nadaljnjem besedilu: mostički) – v postopku uskladitve GERK-ov z evidenco dejanske rabe na dan 17. januarja 2010 v skladu s predpisom, ki ureja RKG, ali odprave mostičkov po tem datumu in do oddaje zbirne vloge za leto 2010 prišlo do zmanjšanja vključene površine, na kateri se izvajajo ukrepi SKOP-a iz 6. člena te uredbe, se to zmanjšanje ne šteje:
– kot zmanjšanje prevzete obveznosti,
– v dovoljen obseg zmanjšanja vključene površine iz sedemindvajsetega odstavka 7. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je GERK razpadel na dva ali več manjših delov zaradi odprave mostičkov na osnovi ugotovitve kontrole na kraju samem za ukrepe leta 2010 in je površina posameznega tako nastalega dela GERK-a manjša od površine iz petindvajsetega odstavka 7. člena te uredbe, obveznost izvajanja ukrepov SKOP-a iz 6. člena te uredbe na teh GERK-ih preneha.«.
2. člen
V Prilogi 2 se za dvanajstim odstavkom doda novi trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Pri ukrepih SKOP-a, pri katerih je pogoj za upravičenost do plačila tudi celoletno vzdrževanje minimalne zahtevane obtežbe z živino na KMG-ju, se obtežba preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če ob tem preverjanju obtežbe pogoj glede zahtevane spodnje meje obtežbe za tekoče leto ni izpolnjen:
– enkrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 20 odstotkov,
– dvakrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 40 odstotkov,
– trikrat ali večkrat, se plačilo za tekoče leto ne dodeli.
V zgoraj navedenih primerih se neizpolnjevanje pogoja glede zahtevane spodnje meje obtežbe pri teh ukrepih SKOP-a upošteva kot kršitev.«.
Dosedanji trinajsti do šestnajsti odstavek postanejo štirinajsti do sedemnajsti odstavek.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2010
Ljubljana, dne 22. julija 2010
EVA 2010-2311-0149
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost