Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3329. Odlok o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba, stran 9127.

Na podlagi 9. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 5. in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 35. redni seji dne 24. junija 2010 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa postopek, vrsto, obiko priznanj, način in pogoje podeljevanja priznanj Občine Šempeter - Vrtojba, pogoje za prevzem pokroviteljstva Občine Šempeter - Vrtojba nad prireditvami in način vodenja evidenc podeljenih priznanj.
2. člen
Občina Šempeter - Vrtojba podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, skupinam posameznikov ali pravnim osebam (podjetjem, zavodom, društvom), združenjem in drugim organizacijam za dosežke na različnih področjih dela oziroma delovanja s ciljem boljšega, kvalitetnejšega življenja občank in občanov, za dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine ter širše družbene skupnosti kot tudi za podobo krajev. Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Priznanja se podeljujejo ne glede na občino njihovega stalnega bivališča ali sedeža, kjer živijo ali delujejo prejemniki priznanj.
Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Šempeter - Vrtojba so:
1. Naziv častni občan Občine Šempeter – Vrtojba.
2. Zlato priznanje, srebrno priznanje, bronasto priznanje in nagrada Občine Šempeter - Vrtojba.
3. Diploma Občine Šempeter - Vrtojba.
4. Priznanje župana.
5. Spominska in druga priznanja ter darila za dosežke na raznih področjih življenja.
Istemu prejemniku ni možno večkrat podeliti enakega priznanja, lahko se podeli večkrat, vendar najmanj po preteku 5-ih let.
Priznanj ne morejo dobiti občinski funkcionarji, člani krajevnih odborov, ki opravljajo funkcijo v tekočem mandatnem obdobju, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih ter občinski upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij oziroma njihovega dela v organih in organizacijah.
Priznanja za isti dosežek se po tem odloku izključujejo.
4. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Šempeter - Vrtojba odloča Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Priznanje sestoji iz ustrezne listine in denarne nagrade. Ob izročitvi zlatega, srebrnega in bronastega priznanja prejmejo nagrajenci denarno nagrado. Osnova za izračun nagrade je povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za preteklo leto, v razmerju med plaketami 2,5:1,5:1 za zlato, srebrno ali bronasto priznanje.
5. člen
Priznanja Občine Šempeter - Vrtojba podeljuje župan na slavnosti seji občinskega sveta, praviloma ob občinskem prazniku.
6. člen
Predlagatelj priznanj je lahko vsak občan z bivališčem oziroma pravna oseba s sedežem na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Podatki o prejemniku in vrsti podeljenega priznanja se objavijo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba ter v Informativnem Biltenu Občine Šempeter - Vrtojba.
NAZIV ČASTNI OBČAN
7. člen
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Šempeter - Vrtojba.
Naziv častni občan se podeli za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.
Priznanje se podeljuje izjemoma.
8. člen
Naziv častni občan je podeljen s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja s kratko obrazložitvijo ter datum podelitve.
Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo.
9. člen
Častnem občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja, kot tudi ob smrti in po njej. Pravice in pozornosti častnega občana so:
– obiski in čestitke ob osebnih praznikih ter izkazovanje pozornosti ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta in na vse prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– izkaže se mu čast ob smrti z objavo osmrtnice in z darovanjem venca.
PRIZNANJA OBČINE
10. člen
Zlato priznanje se podeli za življenjsko delo, za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum, za pomembne obletnice, za vrhunske uspehe in vidne dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled ter prepoznavnost Občine Šempeter - Vrtojba.
Srebrno priznanje se podeli za več odmevnih dosežkov v daljšem časovnem obdobju, pomembnih za razvoj in ugled ter prepoznavnost Občine Šempeter - Vrtojba.
Bronasto priznanje se podeli za odmevne uspehe v zadnjem obdobju – kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
Občinski svet lahko podeli v posameznem letu največ:
eno zlato priznanje Občine Šempeter - Vrtojba,
eno srebrno priznanje Občine Šempeter - Vrtojba in
eno bronasto priznanje Občine Šempeter - Vrtojba.
11. člen
Priznanje občine se podeljuje s posebno listino v obliki plakete oziroma odlitka grba Občine Šempeter - Vrtojba glede na stopnjo priznanja. Listina vsebuje poleg odlitka grba občine ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, stopnjo priznanja ter datum podelitve.
DIPLOMA OBČINE ŠEMPETER - VRTOJBA
12. člen
Diploma se podeli za uspešno delo in vrhunske uspehe in dosežke na gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, literarnem in znanstvenem področju, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem področju, za inovatorstvo, za delovanje na področju sociale in zaposlovanja, zdravstva, za delo v društvih ali na katerem drugem področju, ki je pomembno za razvoj in promocijo Občine Šempeter - Vrtojba.
Podeli se lahko največ tri diplome.
13. člen
Dobitnik prejme poleg diplome tudi denarno nagrado v višini 1/4 povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto.
PRIZNANJE ŽUPANA
14. člen
Priznanje župana se lahko podeli posameznikom, skupinam ali pravnim osebam za enkratne izjemne uspehe na kateremkoli področju, pomembnem za razvoj ali prepoznavnost občine oziroma za izkazano požrtvovalnost, nesebičnost, pogum ipd.
Priznanje predstavlja posebna listina.
Župan lahko podeli v koledarskem letu največ pet priznanj.
Župan samostojno odloča o podelitvi priznanja župana.
O podeljenih priznanjih seznani občinski svet na naslednji seji po podelitvi priznanja.
POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD, ODLOČANJE IN DRUGO
15. člen
Postopke priprave ter predloge za podelitev priznanj in nagrad Občine Šempeter - Vrtojba, vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje občinski svet.
Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje župana Občine Šempeter - Vrtojba.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
16. člen
Pobude za podelitev priznanj in nagrad Občine Šempeter - Vrtojba se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi komisija na spletnem portalu Občine Šempeter - Vrtojba, v časopisu Primorske novice ter na krajevno običajen način najmanj 3 mesece pred podelitvijo.
Javni razpis mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj in nagrad,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude,
– naslov, na katerega morajo biti poslane pobude,
– vrsto in število posameznih priznanj ter
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k pobudi.
Pobuda mora vsebovati:
– podatke o kandidatu:
(ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, ter v primeru pravne osebe, še kontaktno osebo);
– podatke o pobudniku:
(ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo);
– pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, kolikor je to mogoče;
– vrsto priznanja;
– pisno utemeljitev pobude ter
– morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, komisija pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.
Komisija pripravi posebne obrazce za predlaganje kandidatov za priznanja Občine Šempeter - Vrtojba. Obrazci se objavijo na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
17. člen
Delo komisije poteka brez javnosti, za sprejem predloga za podelitev priznanj Občine Šempeter - Vrtojba je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov komisije. Način glasovanja (javno, tajno) določi komisija.
Po preteku roka, določenega v javnem razpisu za posredovanje pobud, komisija prejete predloge odpira in pregleduje po vrstnem redu dospetja ter preveri, ali je pobudo možno obravnavati. Če pobuda ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, komisija pozove pobudnika, da v roku osmih dni pobudo dopolni.
Komisija na podlagi obravnave prejetih pobud oblikuje predlog za podelitev priznanj Občine Šempeter - Vrtojba ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in v sprejem občinskemu svetu Šempeter - Vrtojba.
Skladno s kriteriji iz tega odloka, komisija na podlagi obravnave prejetih pobud oblikuje predlog za podelitev priznanj Občine Šempeter - Vrtojba, ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in v sprejem občinskemu svetu.
Komisija lahko ne glede na podano pobudo, upoštevajoč obrazložitev v pobudi, predlaga drugačno priznanje pod pogojem, da predlagatelj s tem soglaša.
POKROVITELJSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠEMEPTER - VRTOJBA
18. člen
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba lahko v znak javnega priznanja prevzame pokroviteljstvo nad pomembno prireditvijo na svojem območju.
19. člen
O prevzemu pokroviteljstva odloča Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na pisni predlog komisije, svetnika ali župana.
DRUGA PRIZNANJA IN DARILA
20. člen
Občina Šempeter - Vrtojba podeljuje tudi spominska in druga priznanja ter darila za dosežke na raznih področjih življenja.
ODVZEM PRIZNANJA
21. člen
Priznanje se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi priznanja, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana;
– če je občan s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.
Postopek za odvzem priznanja je enak postopku pridobitve.
Odvzem priznanja ni časovno omejen in nima finančnih posledic.
ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV
22. člen
Potrebna denarna sredstva v zvezi s podeljevanjem priznanj po tem odloku morajo biti zagotovljena v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
23. člen
Strokovna in administrativna dela za podeljevanje in evidenco priznanj ter nagrad opravlja občinska uprava.
24. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
Priznanja in nagrade se kronološko vpisujejo v posebno evidenco. Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku, številko sklepa komisije ter datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo priznanje podeljeno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Priznanja in nagrade, podeljene po prejšnjih predpisih, ostanejo v veljavi in se evidentirajo skladno s 25. členom tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave št. 1/2000).
27. člen
Postopki podelitve priznanj začeti skladno z Odlokom o priznanjih Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave št. 1/2000) se zaključijo skladno z določili tega odloka oziroma se izvedejo po predpisih po katerih so se začeli.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za razpis in podelitev priznanj od leta 2011 dalje.
Št. 01101-4/2010-33
Šempeter pri Gorici, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost