Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, stran 9117.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 61/10), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07) je Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03), na 17. redni seji, dne 17. 5. 2010 in Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) na 26. redni seji dne 21. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica (Uradni list RS, št. 68/08).
2. člen
Prva alineja 2. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»– Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica in«
3. člen
Druga alineja tretjega odstavka 3. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»– Podružnična osnovna šola Kebelj na območju Občine Slovenska Bistrica, s sedežem Kebelj 17 b, 2317 Oplotnica«
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev, od tega dva predstavnika Občine Oplotnica in en predstavnik Občine Slovenska Bistrica,
– pet predstavnikov delavcev zavoda, od tega trije predstavniki matične šole Pohorskega bataljona Oplotnica, en predstavnik podružnične šole Prihova in en predstavnik podružnične šole Kebelj,
– trije predstavniki staršev, od tega en predstavnik matične šole Pohorskega bataljona Oplotnica, en predstavnik podružnične šole Prihova in en predstavnik podružnične šole Kebelj.«
5. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon, ta odlok in poslovnik zavoda.«
6. člen
18. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljema in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča, v soglasju z ustanovitelji, o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«
7. člen
Četrti odstavek 26. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Postopek imenovanja ravnatelja se lahko prične šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.«
8. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in organe, navedene v predzadnjem odstavku 26. člena.«
9. člen
Črta se peta alineja četrtega odstavka 35. člena.
10. člen
V tretjem odstavku 45. člena se popravi naslov sedeža organa, ter na novo glasi:
»Sedež organa je na sedežu Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.«
11. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60301-2/2010-20
Oplotnica, dne 17. maja 2010
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
Št. 030-26/2010-0924
Slovenska Bistrica, dne 21. junija 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost